Từ khóa: "phật giáo đại thừa"

Khởi nguyên của giáo lý Tịnh Độ trong PG Nguyên thuỷ và PG Đai thừa tại Trung Quốc

Nhiều người lầm nghĩ Tịnh độ chỉ xuất hiện trong Phật giáo Đại Thừa. Điều này hoàn toàn không đúng.Thật ra pháp môn niệm Phật có từ trong Nguyên Thuỷ nhưng nó chỉ là manh nha qua lời dạy của Đức Thế Tôn chứ chưa hình thành tông phái.