Từ khóa: "đến với đạo phật"

Nhân duyên vào Đạo Phật

Mỗi người mỗi nhân duyên làm quen Phật pháp, từ việc làm quen trở thành gắn bó và từ gắn bó tới thể nhập lần về giác ngộ giải thoát.