Từ khóa: "phật pháp\"

Lấy Phật pháp để hộ thân

Ta phải biết cách hộ thân mới có thể tu được bởi vì tu là chuyện của cả đời, có khi phải thấy là cả nhiều đời, chứ không phải chuyện của một ngày, một tuần mà xong. Vậy thì, hộ thân thế nào để có thể dễ dàng vừa tu giải thoát cho mình vừa thuận duyên hoằng pháp giúp đời?