Từ khóa: "đức thế tôn"

Hoằng Pháp đem giáo lý đức Phật vào cuộc đời

Thế giới ngày nay trong xu thế toàn cầu hoá, nguyên lý trên lại càng tạo nên một sức mạnh trong việc truyền bá giáo lý đạo Phật đi vào cuộc đời.