Từ khóa: "cấp phép chữa bệnh"

Phản hồi bài 'Cấp phép chữa bệnh theo chỉ đạo của tỉnh' trên báo Thanh Niên

Tôi đề nghị báo Thanh Niên, nếu vì dân phục vụ thì phải bình tĩnh nhìn nhận, hướng dẫn dư luận đi theo sự thật, đi theo lẽ phải, đừng dựa vào quyền lực báo chí để đưa ra những bài báo thiếu công tâm như thế này.