Từ khóa: "thương người"

Học cách quên mình và thương người

Chỉ khi nào chính bản thân mình tự mở cánh cửa tâm hồn ra biết thương yêu mọi người, biết lắng nghe chia sẻ, biết quan tâm giúp đỡ...thì cuộc sống tốt đẹp biết bao.

Thực chất của việc từ thiện

“Từ thiện” là mỹ từ chỉ cho những trạng huống như bố thí, cứu trợ, ủy lạo, biếu tặng, kể cả hình thức cúng dường… nghĩa là mọi việc đem lại lợi ích cho người khác ở mỗi trường hợp, mỗi vị thế trong cuộc sống khác nhau.

Ở nơi bác sĩ đưa phong bì cho... bệnh nhân

Trong khi bệnh nhân phải bỏ phong bì cho bác sĩ khi khám chữa bệnh đã trở thành thông lệ, đương nhiên của toàn xã hội thì ở xã đảo Thạnh An (Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) lại có chuyện trái ngược: Bác sĩ phải bỏ phong bì cho… bệnh nhân khi khám chữa bệnh!