Từ khóa: "chư tăng việt nam"

Khuông Việt đại sư - một thiền sư tiêu biểu trong buổi đầu dựng nước

Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc Việt gần 2000 năm. Trong suốt thời gian đó, dù ở thời điểm nào khi đất nước cần, thì Phật giáo, mà cụ thể là các tăng ni đều sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân.