Từ khóa: "đức lama zopa"

Đức Lama Zopa giảng về Đức Phật Dược sư

“Hồng danh của ngài chỉ thoáng qua tai là tan biến mọi khổ đau ác đạo”: bất cứ là ai, hễ nghe được danh hiệu của đức Phật Dược Sư là không sinh vào ác đạo.