Từ khóa: "kiếp sau"

Có kiếp sau hay không?

Đức Phật lại dạy rằng còn một con đường nữa đến niết bàn. Niết bàn thì làm gì có tái sinh. Vậy làm cách nào để chúng ta không còn tái sinh, không còn có kiếp sau nữa.

Làm sao biết có kiếp trước kiếp sau

Căn cơ của một người bình thường không thể nào biết được có kiếp trước hay kiếp sau. Chỉ có những người tu tập thiền định, đi sâu vào nội tâm, chứng được các tầng thiền, hoặc có thiên nhãn thông, túc mạng thông thì mới thấy được kiếp sống quá khứ và vị lai.