Từ khóa: "nữ tính"

Người phụ nữ và nữ tính trong Phật giáo

Đây là một chủ đề khá phức tạp và đã gây nhiều tranh luận - nhất là đối với vấn đề có nên cho phép các tỳ kheo ni được quyền chấp thủ "toàn bộ giới luật" (tức là được "chính thức thụ phong") hay không (thật ra vấn đề này không gây ra khó khăn nào đối với trường hợp Việt Nam, bởi vì tất cả những người phụ nữ Viêt Nam xuất gia đều có thể trở thành ni sư, trong khi đó tại một số các quốc gia khác nhất là các nước theo Phật giáo Theravada, thì chỉ có nam giới mới được thụ phong tỳ kheo.