Từ khóa: "nhục thân nhà sư"

Dát vàng nhục thân 'Phật sống' tại Trung Quốc để thờ

Nhà sư Phúc Hậu viên tịch năm 2012, thân xác vẫn còn nguyên khi mở ang sau 3 năm và được gọi là 'Phật sống'