Nghi lễ tổng hợp

Nghi thức lạy Phật buổi sáng

nguoiphattu.com - Nghi thức này được trích từ nghi lạy 108 lạy của Hòa thượng Trí Thủ. Hòa thượng Quang Nhuận chùa Hiếu Quang đã chia phần lạy 48 lời nguyện của đức Phật A-di-đà vào nghi lễ Tịnh độ buổi tối. Phần còn lại chúng tăng lạy vào buổi sáng trong nghi lễ Công phu khuya.

1.   Sở hữu thập phương thế giới trung, Tam thế nhất thiết nhơn sư tử. Ngã dĩ thanh tịnh thân khẩu ý. Nhất thiết biến lễ tận vô dư. Nhất tâm đảnh lễ, tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai Phật Pháp Tăng thường trú Tam bảo.

2.   Chư Phật đại Thánh tôn, Giác pháp vô bất tận. Thiên nhơn chi đạo sư. Thị cố ngã quy y. Đệ tử chúng đẳng quy y Phật, phước đức trí tuệ lưỡng túc Thế Tôn, thệ ngã đẳng sanh sanh vĩnh bất quy y thiên thần, quỷ vật.

3.   Nhất thiết Pháp thường trú, Thanh tịnh Tu-đa-la. Năng trừ thân tâm bịnh, Thị cố ngã quy y. Đệ tử chúng đẳng quy y Pháp, ly dục thanh tịnh, thệ ngã đẳng sanh sanh vĩnh bất quy y ngoại đạo, tà giáo.

4.   Đại địa chư Bồ tá, Bất trước tứ Sa-môn, Năng cứu thế gian khổ, Thị cố ngã quy y. Đệ tử chúng đẳng quy y Tăng, đại chúng trung tôn, thệ ngã đẳng sanh sanh vĩnh bất quy y tà sư, ác hữu.

5.   Phật tại thế thời ngã đẳng trầm luân, Kim đắc nhơn thân Phật dĩ diệt độ. Khả lân mẫn giả nghiệp trọng phước khinh, Nhất niệm chí thành cầu ai sám hối. Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham sân si, Tùng thân, ngữ, ý chi sở sanh, Thất thiết ngã kim giai sám hối.  Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát Ma-ha-tát

6.   Đệ tử chúng đẳng, tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lưu, tuỳ sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử, tích thành hữu lậu chi nhơn, lục căn lục trần, vọng tác vô biên chi tội, ngưỡng Tam Bảo dĩ từ bi, lịch nhất tâm nhi sám hối. Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, Giai do vô thỉ tham, sân, si,Tùng thân, ngữ, ý chi sở sanh, Nhất thiết ngã kim giai sám hối. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát Ma-ha-tát.

7.   Tội tùng tâm khởi tương tâm sám, Tâm nhược diệt thời tội diệc vong, Tội vong tâm diệt lưỡng câu không, Thị tắc danh vi chơn sám hối. Vãng tích sở tạo chư vọng nghiệp, Giai do vô thỉ tham sân si, Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, Nhất thiết ngã kim giai sám hối. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát Ma-ha-tát.

8.   Ngã vị tu hành Bồ-đề thời, Nhất thiết thú trung thành túc mạng, Nguyện đắc xuất gia tu tịnh giới, Vô khuyết vô phá vô xuyên lậu. Ngã kim phát nguyện thọ trì tam tụ tịnh giới, sở vị đệ nhất: nhiếp luật nghi giới, nguyện hiện tại tận dĩ vị lai bất tác chư ác.

9.   Vô ngã tướng, vô nhơn tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, tu nhất thiết thiện, tức đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề. Ngã kim phát nguyện thọ trì tam tụ tịnh giới, sở vị đệ nhị: nhiếp thiện pháp giới, nguyện hiện tại tận dĩ vị lai, phụng hành nhất thiết thiện.

10.    Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ngã kim phát nguyện thọ trì tam tụ tịnh giới, sở vị đệ tam: nhiêu ích hữu tình giới, nguyện hiện tại tận dĩ vị lai, thệ độ nhất thiết chúng sanh.

11.        Vong thất Bồ-đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu nhơn thiên phước báo, Thanh Văn, Duyên Giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ tát, duy y tối thượng thừa phát Bồ-đề tâm. Nguyện dữ pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề.

12.        Khể thủ Thanh Liên tọa, Quy đầu Đại giác tôn, Thập hiệu chứng Bồ đề, Nhất luân mãn nguyệt tướng. Nhất tâm đảnh lễ, Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật thập hiệu Thế Tôn.

13. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, Cảm ứng đạo giao nan tư nghì, Ngã thử Đạo tràng như Đế châu, Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Nhất tâm đảnh lễ, quá khứ trang nghiêm kiếp, tận thập phương vô tận thế giới, nhất thế chư Phật, hải hội Bồ tát, vô lượng thánh hiền.

14. Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, Đại hỷ đại xả tế hàm thức, Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. Nhất tâm đảnh lễ, hiện tại hiền kiếp, tận thập phương vô tận thế giới, nhất thế chư Phật, hải hội Bồ tát, vô lượng thánh hiền.

15. Xử thế giới như hư không, Dụ liên hoa bất trước thuỷ, Tâm thanh tịnh siêu ư bỉ, Khể thủ lễ vô thượng tôn. Nhất tâm đảnh lễ, vị lai tinh tú kiếp, tận thập phương vô tận thế giới, nhất thế chư Phật, hải hội Bồ tát, vô lượng thánh hiền.

16. Nhẫn nhục đệ nhất đạo, Phật thuyết vô vi tối, Xuất gia não tha nhân, Bất danh vi Sa-môn. Nhất tâm đảnh lễ, Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật.

17. Thí như minh nhãn nhơn,  Năng tị hiểm ác đạo, Thế hữu thông minh nhơn, Năng viễn ly chư ác. Nhất tâm đảnh lễ, Thi Khí Phật.

18. Bất báng diệc bất tật, Đương phụng hành ư giới, Ẩm thực tri chỉ túc, Thường lạc tại không nhàn, Tâm định lạc tinh tấn, Thị danh chư Phật giáo. Nhất tâm đảnh lễ, Tỳ Xá Phù Phật.

19. Thí như phong thái hoa, Bất hoại sắc dữ hương, Đản thủ kỳ vị khứ, Tỳ-kheo nhập tụ nhiên, Bất vi lệ tha sự, Bất quán tác bất tác, Đản tự quán thân hành, Nhược chánh nhược bất chánh. Nhất tâm đảnh lễ, Câu Lưu Tôn Phật.

20. Tâm mạc tác phóng dật,  Thánh Pháp đương cần học, Như thị xả ái sầu, Tâm định nhập Niết bàn. Nhất tâm đảnh lễ, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

21. Chư ác mạc tác, Chúng thiện phụng hành, Tự tịnh kỳ ý, Thị chư Phật giáo. Nhất tâm đảnh lễ, Ca Diếp Phật.

22. Thiện hộ ư khẩu ngôn,  Tự tịnh kỳ chí ý, Thân mạc tác chư ác,  Thử tam nghiệp đạo tịnh, Năng đắc như thị hành,  Thị Đại tiên nhân đạo. Nhất tâm đảnh lễ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

23. Chơn tánh hữu vi không,  Duyên sanh cố như huyễn, Vô vi vô khởi diệt, Bất thật như không hoa. Nhất tâm đảnh lễ, Thường Tịch Quang độ, Thanh Tịnh Pháp thân Tỳ-lô-giá-na Phật.

24. Phật diện du như tịch mãn nguyệt,  Diệc như thiên nhật phóng quang minh, Viên quang phổ chiếu ư thập phương,  Hỷ xả từ bi giai cụ túc. Nhất tâm đảnh lễ, Thật Báo Trang Nghiêm độ, Viên Mãn Báo thân Lô-xá-na Phật.

25. Phật tâm nan tư nghì, Tri thân diệc phục nhiên, Vị hoá chúng sanh cố, Quảng khai chư phương tiện. Nhất tâm đảnh lễ, Phương Tiện Thánh Cư độ, Thiên bách ức hoá thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

26. Tri nhơn pháp vô ngã, Phiền não cập nhĩ diệm, Thường thanh tịnh ly tướng, Nhi hưng Đại bi tâm. Nhất tâm đảnh lễ, Phàm Thánh Đồng Cư độ, Tuỳ loại ứng thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

27. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, Thập phương thế giới diệc vô tỷ, Thế gian sở hữu ngã tận kiến, Nhất thiết vô hữu như Phật giả.  Nhất tâm đảnh lễ, Hiện toạ đạo tràng, Ta-bà giáo chủ, thiên hoa đài thượng, vạn đức Thế Tôn, đại từ bi phụ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

28. Tăng kỳ quả mãn,  Bách kiếp nhơn viên,  Nhất sanh bổ xứ, Hiện trú đâu suất. Nhất tâm đảnh lễ, Long Hoa giáo chủ, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.

29. Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt huy,  Phật tại thế gian thường cứu khổ,  Phật tâm vô xứ bất từ bi. Nhất tâm đảnh lễ, Đông phương giáo chủ, Tiêu tai diên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

30. Nhất thiết vô Niết bàn, Vô hữu Niết bàn Phật, Vô hữu Phật Niết bàn, Viễn ly giác sở giác,  Nhược hữu nhược vô hữu, Thị nhị tất câu ly. Nhất tâm đảnh lễ, Quá khứ cửu viễn thành Phật, Đa Bảo Như Lai.

31. Mâu ni tịch tịnh quán, Thị tắc viễn ly sanh, Thị danh vi bất thủ, Kim thế hậu thế tịnh. Nhất tâm đảnh lễ, Bảo Thắng Như Lai.

32. Như lai diệu sắc thân,  Thế gian vô giữ đẳng, Vô tỷ bất tư nghì, Thị cố kim đảnh lễ. Nhất tâm đảnh lễ, Diệu Sắc Thân Như Lai

33. Ngũ uẩn giai không thoát nghiệp trần, Tuỳ duyên ứng hiện bách thiên thân, Mộng trung ngộ mộng trùng mê mộng, Thân ngoại phi thân khước thị thân. Nhất tâm đảnh lễ, Quảng Bác Thân Như Lai.

34. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng,  Tam giới độc xưng tôn, Hàng phục nhất thiết ma, Nhơn thiên giai cũng thủ. Nhất tâm đảnh lễ, Ly Bố Uý Như Lai

35. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, Trưỡng dưỡng nhất thiết chư thiện căn, Thoát ly sanh tử xuất mê lưu, Trực vãng Niết bàn vô thượng đạo. Nhất tâm đảnh lễ, Cam Lồ Vương Như Lai

36. Khể thủ Tây phương An lạc quốc, Tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo sư, Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh, ư. Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Nhất tâm đảnh lễ, A Di Đà Như Lai.

37. Nhược nhơn dục liễu tri, Tam thế nhất thiết Phật, Ưng quán pháp giới tánh, Nhất thiết duy tâm tạo. Nhất tâm đảnh lễ, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh, Hoa Nghiêm hội thượng vô lượng Thánh Hiền.

38. Nhất thiết hữu vi pháp, Như mộng huyễn bào ảnh, Như lộ diệc như điện, Ưng tác như thị quán. Nhất tâm đảnh lễ, Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa kinh, Bát-nhã hội thượng vô lượng Thánh Hiền.

39. Chư Phật lưỡng túc tôn, Tri pháp thường vô tánh, Phật chúng tùng duyên khởi, Thị cố thuyết nhất thừa. Nhất tâm đảnh lễ, Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Pháp Hoa hội thượng vô lượng Thánh Hiền.

40. Chư hành vô thường, Thị sanh diệt pháp, Sanh diệt dĩ diệt, Tịch diệt vi lạc. Nhất tâm đảnh lễ, Đại Bát Niết Bàn kinh, Niết Bàn hội thượng vô lượng Thánh Hiền.

41. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, Nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa. Nhất tâm đảnh lễ, Tam tạng Thập nhị bộ Thánh giáo, Đại Tiểu thừa, Kinh Luật Luận, giáo hạnh lý tam kinh, cực y chánh tuyên dương, biến pháp giới tôn Pháp.

42. Nhị đế dung thông, Nhị chướng quyên trừ, Nhị chấp vĩnh đoạn, Nhập bất nhị môn. Nhất tâm đảnh lễ, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát Ma-ha-tát.

43. Thật tế lý địa, Bất thọ nhất trần, Vạn hạnh môn trung, Bất xả nhất pháp. Nhất tâm đảnh lễ, Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ tát Ma-ha-tát.

44. Quán Âm Bồ tát diệu nan thù, Thanh tịnh trang nghiêm luỵ kiếp tu, Thiên xứ hữu cầu thiên xứ ứng, Khổ hải thường tác độ nhơn châu. Nhất tâm đảnh lễ, Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ tát Ma-ha-tát.

45. Thuấn-nhã-đa tánh khả tiêu vong, Thước-ca-ra tâm vô động chuyển. Nhất tâm đảnh lễ, Đại hùng Đại lực Đại Thế Chí Bồ tát Ma-ha-tát.

46. Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ đề, Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Nhất tâm dảnh lễ, U Minh giáo chủ, cứu bạt minh đồ, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát Ma-ha-tát.

47. Cần hành đại tinh tấn, Xả sở ái chi thân, Cúng dường ư Thế tôn, Vị cầu vô thượng tuệ. Nhất tâm đảnh lễ, Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Dược Vương Bồ tát Ma-ha-tát.

48. Thiện hữu trí thức, Thị đại nhơn duyên, Năng linh hành giả, Tốc ly sanh tử. Nhất tâm đảnh lễ, Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Dược Thượng Bồ tát Ma-ha-tát.

49. Thường ư nhân thế khởi từ tâm, Trú dạ tự thân y pháp trụ, Nguyện chư thế giới thường an ổn, Vô biên phước trí ích quần sanh, Sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ, Viễn ly chúng khổ, quy viên tịch. Nhất tâm đảnh lễ, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức kinh, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát Ma-ha-tát.

50. Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, Tuỳ sở trú xứ thường an lạc. Nhất tâm đảnh lễ, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức kinh, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát Ma-ha-tát.

51. Khế thủ quy y Tô-tất-đế, Đầu diện đảnh lễ Thất-câu-chi, Ngã kim xưng tán đại Chuẩn Đề, Duy nguyện từ bi thuỳ gia hộ. Nhất tâm đảnh lễ, Thất-câu-chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ tát Ma-ha-tát.

52. Khế thủ Quan Âm đại bi chủ, Nguyện lực hồng thâm tướng hải thân, Thiên tý trang nghiêm phổ hộ trì, Thiên nhãn quang minh biến quán chiếu, Chơn thật ngữ trung tuyên mật ngữ, Vô vi tâm nội khởi bi tâm, Tốc linh mãn túc chư hy cầu, Vĩnh sử diệt trừ chư tội chướng. Nhất tâm đảnh lễ, Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại Đại bi tâm Đà-la-ni, Đại bi hội thượng vô lượng Thánh Hiền.

53. Bồ tát thanh lương nguyệt, Thường du tất cánh không, Chúng sanh tâm cấu tịnh, Bồ đề ảnh hiện trung. Nhất tâm đảnh lễ, Biến pháp giới Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ tát, vô lượng Thánh Hiền.

54. Thế gian ly sanh diệt, Do như hư không hoa, Trí bất đắc hữu vô, Nhi hưng đại bi tâm. Nhất tâm đảnh lễ, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ tát, vô lượng Thánh Hiền

55. Thần công mạc trắc, Mật hạnh nan tư, thị dũng kiện ư Thiên luân, tồi tà phụ chánh, thọ di chúc ư Đại giác, hộ Pháp an Tăng, ngưỡng khải thần thông, phủ thuỳ chiếu giám. Nhất tâm đảnh lễ, Tam châu cảm ứng, Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ tát, hộ giáo hộ giới Già lam Thánh chúng, liệt vị thiện thần.

56. Kiều-phạm-ba-đề khể thủ lễ, Chúng trung thanh tịnh Đại đức tăng, Tượng vương ký khứ, tượng tử tuỳ, Nhất đăng diệt nhi nhất đăng tục. Nhất tâm đảnh lễ, kiết tập, phiên dịch, diễn giải, chú thích Tam tạng, Đông Tây kim cổ, lịch đại Pháp sư.

57. Bồ đề bổn vô thọ, Minh cảnh diệc phi đài, Bản lai vô nhất vật, Hà xứ nhá trần ai. Nhất tâm đảnh lễ, Tây thiên Đông độ, Việt nam thập phương du hoá, truyền giáo khai sơn, lịch đại Tổ sư Hoà Thượng.

58. Thân thị Bồ đề thọ, Tâm như minh cảnh đài, Thời thời thường phất thức, Vật xử nhá trần ai. Nhất tâm đảnh lễ, Quá khứ, hiện tại, vị lai, thập phương Phàm Thánh Đại đức Tăng già.

59. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu, nhược bất như thử, lạm xí Tăng luân. Đại vị thiên địa phú tải ân, quốc gia thuỷ thổ ân, sư trưởng phụ mẫu ân, Nhất tâm đảnh lễ, Thập phương thường trú Tam Bảo.

60. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu, nhược bất như thử, lạm xí Tăng luân.

Đại vị pháp giới đa sanh phụ mẫu ân, pháp giới chúng sanh ân, thiện hữu tri thức ân, Nhất tâm đảnh lễ, Thập phương thường trú Tam Bảo.

61. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long Thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu, nhược bất như thử, lạm xí Tăng luân. Đại vị Đàn việt cung cấp ân, chấp lao, phục dịch, chủng chủng công vụ Thiền môn ân, Nhất tâm đảnh lễ, Thập phương thường trú tam bảo.

62. Lễ Phật công đức thù thắng hạnh, Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát.

MT sưu tầm
Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan