Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 805 phiếu ( 68 % )
Giao diện đẹp 142 phiếu ( 12 % )
Tôi có một số góp ý 56 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 189 phiếu ( 16 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 1192 phiếu