Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 843 phiếu ( 66 % )
Giao diện đẹp 148 phiếu ( 12 % )
Tôi có một số góp ý 61 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 222 phiếu ( 17 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 1274 phiếu