Giới thiệu kinh - sách

Tu tập thiền định (Phần 2)

nguoiphattu.com - Hai thời khóa tụng được dịch từ bản khắc mộc năm 1898 của chùa Từ Hiếu với đầy đủ nghi thức.Qua tác phẩm, dịch giả có đôi lời hướng dẫn tu tập thiền định qua hơi thở, Tứ niệm xứ và trong lúc hành trì tụng kinh.

nguoiphattu_com_tu_tap_thien_dinh_phan_10.jpg

Tu tập thiền định (Phần 1)

KHOÁ TRÌ TỤNG KINH CHÚ BUỔI SÁNG

Soạn dịch: Đại Lãn - Đức Thắng

(Phần này mới là phần quan trọng trong việc thực hành Thiền định qua lắng nghe âm thinh trì tụng kinh chú trong nhất tâm bất loạn, sẽ đưa hành giả vào trong Đại định Thủ Lăng Nghiêm; lúc này ba mật tương ưng và, sẽ đưa đến thanh tịnh ba nghiệp cho chính mình và giữa mình cùng chư Phật). Bản dịch hai thời khóa tụng (Thiền môn nhật tụng 禪門日誦) này, chúng tôi căn cứ vào bản khắc mộc năm 1898 của chùa Từ Hiếu, phiên âm và dịch nghĩa cho hai thời khóa tụng này).

Đốt hương:

(Chỉ dành cho người khi đang đốt hương)

Nguyện mây hương thơm này,

Biến khắp cõi mười phương;

Năm uẩn đều thanh tịnh,

Ba nghiệp thảy tiêu trừ.

Án phóng ba-tra tóa-ha. (3 lần)

Kệ cúng hương tán thán Phật:

(Sau khi lạy 1 lạy và quỳ xuống, vị chủ sám cầm hương đưa lên trán xướng lên:)

Nguyện mây hương thơm này,

Biến khắp cõi mười Phương;

Cúng dường tất cả Phật,

Tôn Pháp chư Bồ-tát.

Tất cả chúng Thinh Văn,

Và tất cả Thánh hiền;

Đài quang minh duyên khởi,

Xứng tánh hành việc Phật;

Nhuần khắp các chúng sanh,

Khiến phát tâm Bồ-đề;

Xa lìa các nghiệp vọng,

Trọn thành đạo vô thượng.

Kỳ nguyện

Đệ tử chúng con, nguyện mười phương thường trụ Tam bảo, đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni, đức Phật tiếp dẫn đạo sư A-di-đà, từ bi gia hộ đệ tử … tâm Bồ-đề kiên cố, tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, cùng pháp giới chúng sanh, một thời đồng được Vô thượng chánh đẳng chánh giác. (Cắm hương lên lư)

Tán thán Phật

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài,

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ;

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

Quán tưởng

Phật, chúng sanh[1] tánh thường vắng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu[2] con ví đạo tràng,

Mười phương chư Phật ảnh hiện trong,

Thân con ảnh hiện trước Phật tiền,

Cúi đầu mặt kính lễ sát chân.

Quy y

Nhất tâm đảnh lễ, tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn Pháp, hiền Thánh Tăng thường trú tam bảo. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ, Ta bà giáo chủ Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh sơn Hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)

THẦN CHÚ ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

Nam mô Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

Thế Tôn bất động nắm giữ[3] tài tình,

Vua Thủ Lăng Nghiêm[4] ít có trên đời.

Loại ức kiếp tưởng điên đảo của con,

Giữ pháp thân không trải vô số kiếp.

Nay con nguyện được thành quả bảo vương,

Độ lại hằng sa muôn loài như vậy.

Đem thâm tâm này phụng sự nước non,

Thì đó gọi là báo hồng ân Phật.

Thỉnh cầu Thế Tôn vì con chứng minh,

Nguyện trước được vào đời ác năm trược.

Như có một chúng sanh chưa thành Phật,

Con quyết sẽ không vào Niết-bàn này.

Xin Đại hùng Đại lực Đại từ bi,

Mong ngài xét trừ lầm mê nhỏ nhất.

Khiến con sớm lên quả Vô thượng giác,

Ngồi nơi đạo tràng khắp cả mười phương.

Tánh hư không có thể bị tiêu vong,

Lòng vững bền của con không lay chuyển.

Nam mô Phật thường trụ mười phương.

Nam mô Pháp thường trụ mười phương.

Nam mô Tăng thường trụ mười phương.

Nam mô Phật Thích-ca Mâu-ni.

Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm.

Nam mô Bồ-tát Kim Cang Tạng.

Bấy giờ Thế Tôn, từ giữa nhục kế, phóng ra trăm thứ ánh sáng báu, trong ánh sáng xuất hiện sen báu nghìn cánh, hoá hiện Như lai, ngồi trong hoa báu, trên đỉnh phóng ra mười luồng, có trăm thứ ánh sáng báu. Mỗi thứ ánh sáng báu, đều biến hiện ra, các vị Kim cang mật tích, như số cát mười sông Hằng, tay nâng núi, tay cầm xử, biến khắp cõi không gian. Mọi người ngước nhìn, vừa sợ vừa ưa, xin Phật thương xót giúp đỡ, một lòng lắng nghe Phật, tuyên nói thần chú, lúc này không còn thấy ánh sáng trên đỉnh đầu của Như lai nữa:

Hội thứ nhất

Nam mô tát đát tha tô già đa da a ra ha đế tam-miệu tam-bồ-đà-tỏa. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc ni sam.

Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ. Nam mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ đà cu tri nẩm. Ta xá ra bà ca tăng già nẩm. Nam mô lô kê a-la-hán đa nẩm. Nam mô tô lô đa ba na nẩm. Nam mô ta yết rị đà già di nẩm. Nam mô lô kê tam-miệu già-đa nẩm. Tam-miệu già ba ra để ba đa na nẩm. Nam mô đề bà ly sắt nỏa. Nam mô tất đà da tỳ địa da đà ra ly sắt nỏa. Xá ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nẩm. Nam mô bạt ra ha ma ni. Nam mô nhơn đà ra da. Nam mô bà già bà đế, lô đà ra da. Ô ma bát đế, ta hê dạ da. Nam mô bà già bà đế. Na ra dả noa da. Bàn-giá ma-ha tam mộ đà ra. Nam mô tất yết rị đa da. Nam mô bà già bà đế, ma ha ca ra da. Địa rị bác lặc na già ra. Tỳ đà ra ba noa ca ra da. A địa mục đế. Thi ma xá na nê bà tất nê. Ma đát rị già noa. Nam mô tất yết rị đa da. Nam mô bà già bà đế. Đa tha già đa cu ra da. Nam mô bát đầu ma cu ra da. Nam mô bạt xà ra cu ra da. Nam mô ma ni cu ra da. Nam mô già xà cu ra gia. Nam mô bà già bà đế, đế rị trà du ra tây na, ba ra ha ra noa ra xà dà, đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế. Nam mô a di đa ba da, đa tha dà đa da, a ra ha đế, tam-miệu tam-bồ-đà-da. Nam mô bà già bà đế, a sô bệ da, đa tha dà đa da, a ra ha đế, tam-miệu tam-bồ-đà-da. Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô phệ trụ rị da, bát ra bà ra xà da, đa tha già đa da. Nam mô bà già bà đế, tam bổ sư bí đa, tát lân nại ra lặc xà da, đa tha dà đa da, a ra ha đế, tam-miệu tam-bồ-đà-da. Nam mô bà già bà đế, xá kê dã mẫu na duệ, đa tha dà đa da, a ra ha đế, tam-miệu tam-bồ-đà da.

Nam mô bà già bà đế, lặc đác na kê đô ra xà da, đa tha dà đa da, a ra ha đế, tam miệu tam-bồ-đà da, đế biều nam mô tát yết rị đa, ế đàm bà già bà đa, tát đác tha già đô sắc ni sam, tát đác đa bác đác lam.

Nam mô a bà ra thị đam, bác ra đế dương kỳ ra, tát ra bà bộ đa yết ra ha, ni yết ra ha yết ca ra ha ni, bạc ra bí địa da sất đà nể, a ca ra mật rị trụ, bát rị đát ra da nảnh yết rị, tát ra bà bàn đà na mục xoa ni, tát ra bà đột sắc tra, đột tất phạp bát na nể phạt ra ni, giả đô ra thất đế nẫm, yết ra ha ta ha tát ra nhã xà, tỳ đa băng ta na yết rị, a sắc tra băng xá đế nẫm, na xoa sát đác ra nhã xà, ba ra tát đà na yết rị, a sắc tra nẫm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ đa băng tát na yết rị, tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà, hô lam đột tất phạp nan giá na xá ni, bí sa xá tất đác ra, a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a bát ra thị đa cu ra, ma ha bác ra chiến trì, ma ha điệp đa, ma ha đế xà, ma ha thuế đa xà bà ra, ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nể, a rị da đa ra, tỳ rị cu tri, thể bà tỳ xà da, bạc xà ra ma lễ để, tỳ xá lô đa, bột đằng dõng ca, bạt xà ra chế hắt na a giá, ma ra chế bà bác ra chất đa, bạc xà ra thiện trì, tỳ xá ra giá, phiến đa xá bệ đề bà bổ thị đa, tô ma lô ba, ma ha thuế đa, a rị da đa ra, ma ha bà ra, a bác ra, bạt xà ra thương yết ra chế bà, bạt xà ra cu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra hắc tát đa giá, tỳ địa gia kiền giá na ma rị ca, khuất tô mẫu bà yết ra đá na, bệ lô giá na cu rị da, dạ ra thố sắt ni sam, tỳ chiết lam bà ma ni giá, bạt xà ra ca na ca ba ra bà, lô xà na, bạt xà ra đốn trỉ giá, thuế đa giá ca ma ra, sát xa thi ba ra bà, ế đế di đế, mẫu đà ra yết noa, ta bệ ra sám, quật phạm đô, ấn thố na mạ mạ tỏa.

Hội thứ hai

Ô hồng, rị sắt yết noa, bác lặc xá tất đa, tát đát tha già đô sắc ni sam. Hổ hồng, đô lô ung chiêm bà na. Hổ hồng, đô lô ung tất đam bà na. Hổ hồng, đô lô ung ba ra sắc địa da tam bác xá noa yết ra. Hổ hồng, đô lô ung, tát bà dược xoa hắt ra sát ta, yết ra ha nhã xà, tỳ đằng băng tát na yết ra. Hổ hồng, đô lô ung, giả đô ra thi để nẫm, yết ra ha, ta ha tát ra nẫm, tỳ đằng băng tát na ra. Hổ hồng, đô lô ung, ra xoa, bà già phạm, tát đát tha già đô sắc ni sam, ba ra điểm xà kiết rị, ma ha ta ha tát ra, bột thọ ta ha tát ra thất rị sa, cu tri ta ha tát nê đế lệ, a tệ đề thị bà rị đa, tra tra anh ca, ma ha bạt xà lô đà ra, đế rị bồ bà na, man trà ra. Ô hồng, ta tất đế bạc bà đô, mạ mạ, ấn thố na mạ mạ tỏa.

Hội thứ ba

Ra xà bà dạ, chủ ra bạt dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca bà dạ, tỳ xa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà ra chước yết ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá nể bà dạ, a ca ra mật rị trụ bà dạ, đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, lặc xà đàng trà bà dạ, na già bà dạ, tỳ điều đát bà dạ, tô ba ra noa bà dạ, dược xoa yết ra ha, ra xoa tư yết ra ha, tất rị đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu-bàn trà yết ra ha, bổ đơn na yết ra ha, ca tra bổ đơn na yết ra ha, tất kiền độ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, ô đàn ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, hê rị bà đế yết ra ha, xã đa ha rị nẫm, yết bà ha rị nẫm, lô địa ra ha rị nẫm, mang ta ha rị nẫm, mê đà ha rị nẫm, ma xà ha rị nẫm, xà đa ha rị nữ, thị tỷ đa ha rị nẫm, tỳ đa ha rị nẫm, bà đa ha rị nẫm, a du giá ha rị nữ, chất đa ha rị nữ, đế sam tát bệ sam. Tát bà yết ra ha nẫm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, trà diễn ni hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha bát du bác đát dạ, lô đà ra hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na ra dạ noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, đát đõa già lô trà tây hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma-ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ca ba rị ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, xà dạ yết ra, ma độ yết ra, tát bà ra tha ta đạt na hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, giả đốt ra bà kỳ nể hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ rị dương hất rị tri, nan đà kê sa ra dà noa bác đế, sách hê dạ hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na yết na xá ra bà noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, a-la-hán hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ đa ra già hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, bạt xà ra ba nể, cu hê dạ, cu hê dạ, ca địa bát đế hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ra thoa vỏng, bà dà phạm, ấn thố na mạ mạ tỏa.

Hội thứ tư

Bà già phạm, tát đát đa bác đá ra. Nam mô tý đô đế, a tất đa na ra lặc ca, ba ra bà tất phổ tra, tỳ ca tát đát đa bát đế rị, thập Phật ra thập Phật ra, đa ra đa ra, tần đà ra tần đà ra, sân đà sần đà. Hổ hồng, hổ hồng, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, ta ha, hê hê phấn, a mâu ca da phấn, a ba ra đề ha đa phấn, ba ra bà ra đa phấn, a tố ra tỳ đà ra ba ca phấn, tát bà đề bệ tệ phấn, tát bà na già tệ phấn, tát bà dược xoa tệ phấn, tát bà kiền thát bà tệ phấn, tát bà bổ đơn na tệ phấn, ca tra bổ đơn na tệ phấn, tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn, tát bà đột sáp tỷ lê hất sắc đế tệ phấn, tát bà thập bà lê tệ phấn, tát bà a bá tất ma lê tệ phấn, tát bà xá ra bà noa tệ phấn, tát bà địa đế kê tệ phấn, tát bà đát ma đà kê tệ phấn, tát bà tỳ đà da ra thệ giá lê tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ yết ra, tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn, tỳ địa dạ giá lê tệ phấn, giả đô ra phược kỳ nể tệ phấn, bạt xà ra cu ma rị, tỳ đà da ra thệ tệ phấn, ma ha ra đinh dương xoa tỳ rị tệ phấn, bạt xà ra thương yết ra dạ, ba ra trượng kỳ ra xà da phấn, ma ha ca ra dạ, ma ha mạt đát rị ca noa.

Nam-mô ta yết rị đa dạ phấn, tỷ sắc noa tỳ duệ phấn, bột ra ha mâu duệ phấn, a kỳ ni duệ phấn, ma ha yết rị duệ phấn, yết ra đàn trì duệ phấn, miệt đát rị duệ phấn, lao đát rị duệ phấn, giá văn trà duệ phấn, yết la ra đát rị duệ phấn, ca bác rị duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma xá na, bà tư nể duệ phấn, diễn kiết chất, tát đõa bà tỏa, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa.

Hội thứ năm

Đột sắc tra chất đa, a mạt đát rị chất đa, ô xà ha ra, già bà ha ra, lô địa ra ha ra, ta bà ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, thị tỷ đa ha ra, bạc lược dạ ha ra, kiền đà ha ra, bố sử ba ra ha, phả ra ha ra, bà tỏa ha ra, bác ba chất đa, đột sắc tra chất đa, lao đà ra chất đa, dược xoa yết ra ha, ra sát ta yết ra ha, bế lệ đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, tất kiền đà yết ra ha, ô đát ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha, rị Phật đế yết ra ha, xà di ca yết ra ha, xá cu ni yết ra ha, lao đà ra nan địa ca yết ra ha, a lam bà yết ra ha, kiền độ ba ni yết ra ha, thập Phật ra yên ca hê ca, trụy đế dược ca, đát lệ đế dược ca, giả đột thác ca, ni đề thập phạt ra, tỷ sam ma thập phạt ra, bạc để ca, tỷ để ca, thất lệ sắt mật ca, ta nể bác đế ca, tát bà thập phạt ra, thất lô kiết đế, mạt đà bệ đạt lô chế kiếm, a ỷ lô kiềm, mục khê lô kiềm, yết rị đột lô kiềm, yết ra ha yết lam, yết na du lam, đản đa du lam, hất rị dạ du lam, mạt mạ du lam, bạt rị thất bà du lam, tỷ lật sắt tra du lam, ô đà ra du lam, yết tri du lam, bạt tất đế du lam, ô lô du lam, thường già du lam, hắc tất đa du lam, bạt đà du lam, ta phòng án già bác ra trượng già du lam, bộ đa tỷ đa trà, trà kỳ ni thập bà ra, đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri, bà lô đa tỳ, tát bác lô, ha lăng già, du sa đát ra, ta na yết ra, tỳ sa dụ ca, a kỳ ni ô đà ca, mạt ra bệ ra, kiến đa ra, a ca ra mật rị đốt đát liểm bộ ca, địa lật lặc tra, tỷ rị sắc chất ca, tát bà na cu ra, tứ dẫn già tệ yết ra, rị dược xoa, đác ra sô, mạt ra thị phệ đế sam, ta bệ sam, tất đát đa bác đát ra, ma ha bạc xà lô sắc ni sam, ma ha bác lặc trượng kỳ lam, dạ ba đột đà xá dụ xà na, biện đát lệ noa, tỳ đà da bàn đàm ca lô di, đế thù bàn đàm ca lô di, bát ra tỳ đà, bàn đàm ca lô di, đác điệc tha.

Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạc xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha. (3 lần)

Chú Đại bi

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha Bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, Bồ-đề dạ Bồ-đề dạ, bồ-đà dạ bồ-đà dạ, dị đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàng đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắt ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

Mười chú

  1. Đà-la-ni Như ý bảo luân Vương:

Nam mô Phật-đà-da. Nam mô Đạt-ma-da. Nam mô Tăng-dà-da. Nam mô Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát, cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha. Án chước yết ra phạt để chấn đa mạt ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ hồng phấn ta ha. Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án bát lặc đà, bát đẳng mế hồng.

  1. Thần chú Tiêu tai cát tường:

Nẳng mồ tam nãm đa, mẫu đà nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

  1. Thần chú Công đức Bảo sơn:

Nam mô Phật-Đà-Da. Nam-mô Đạt-Ma-Da. Nam-mô Tăng-Dà-Da. Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

  1. Thần chú Chuẩn đề:

Khể thủ quy y Tô-tất-đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẩm tam-miệu tam-Bồ-đề, cu chi nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề, ta bà ha.

  1. Đà-la-ni Thánh vô lượng thọ quyết định minh vương:

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp. Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bọt rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.

  1. Chơn ngôn Dược sư quán đỉnh:

Nam mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lủ rô thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.

  1. Chơn ngôn Quán Âm linh cảm:

Án, ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bộc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha.

  1. Chơn ngôn Thất Phật diệt tội:

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

  1. Chú Vãng sanh:

Nam mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tì ca lan đế, A di rị đa tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha.

  1. Chú thiên nữ Đại cát tường:

Nam mô Phật đà. Nam mô Đạt mạ. Nam mô Tăng dà. Nam mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni.

Tâm kinh Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa

Bồ tát Quán tự tại, khi thực hành bát nhã ba-la-mật-đa sâu, soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khốn khổ.

Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ, tưởng, hành, thức, cũng lại như vậy.

Xá-lợi Tử! Các pháp tướng không này, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong không, không sắc, không thụ, tưởng, hành, thức; không nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; không sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không nhãn giới, cho đến không ý thức giới, không vô minh, cũng không hết vô minh, cho đến không lão tử, cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trí, cũng không đắc. Vì không gì đắc để đắc, nên Bồ-tát y vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, tâm không chướng ngại, vì không bị chướng ngại, nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, cứu cánh niết-bàn. Chư Phật ba đời, vì y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cho nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là thần chú lớn, là chú vô thượng, là chú không cấp cùng bậc, hay trừ tất cả khổ, chân thật không hư. Cho nên nói chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la tăng yết-đế, Bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

Tán thán Phật

Từ trên xuống toàn tịnh chúng hiện tiền,

Trì tụng Lăng Nghiêm các chú,

Hồi hướng Tam bảo chúng Long Thiên,

Ba đường[5] tám nạn[6] đều lìa khổ,

Bốn ân[7] ba cõi[8] toàn đội ơn,

Nước nhà an ổn chiến tranh tiêu,

Mưa thuận gió hoà dân an lạc.

Đại chúng tập tu mong thắng tiến,

Việc không khó lên ngay mười địa,

Ba cửa[9]sạch trong tuyệt lỗi lầm,

Đàn tín[10] quy y thêm phước tuệ.

Ý nghĩ như bụi đều đếm biết,

Uống khô hết nước trong biển lớn,

Hư không có thể đo lường được,

Không thể nói hết công đức Phật.

Trên-dưới trời không ai như Phật,

Mười phương thế giới cũng không bằng,

Cõi thế có gì ta thấy hết,

Tất cả không có ai như Phật.

Kính lạy đức Phật Thích-ca Mâu-ni là bổn sư thế giới ta-bà, là Thầy dẫn đường trong ba cõi, là vị cha hiền chung bốn loài, là giáo chủ trời người, là hoá thân trong nghìn trăm ức.

Nam mô Thích-ca Mâu-ni Phật. (108lần)

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Đạo tràng Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

Sám Phổ Hiền

Đệ tử chúng con, nguyện tu tập theo, mười nguyện lớn của Bồ-tát Phổ Hiền:

Một là, kính lễ chư Phật.

Hai là, tán thán Như lai.

Ba là, rộng tu cúng dường.

Bốn là, sám hối nghiệp chướng.

Năm là, tuỳ hỷ công đức.

Sáu là, xin chuyển pháp luân.

Bảy là, xin Phật ở đời.

Tám là, thường học theo Phật.

Chín là, hằng thuận chúng sanh.

Mười là, hồi hướng khắp cả.

Tán Phật

Khen lạy Thế Tôn,

Năng nhơn[11] vô thượng.

Chơn tu nhiều kiếp lâu xa.

Đẩu suất giáng sinh,

Giã từ ngôi báu kim luân[12],

Ngồi toà Bồ-đề, phá cả quân ma.

Một nhìn sao sáng đạo thành,

Pháp mưa sa.

Chúng đẳng ba thừa quy tâm.

Vô sanh đã chứng.

Hiện tiền mọi người hướng tâm.

Vô sanh mau chứng.

Bốn loài chín cõi,

Cùng lên cửa huyền hoa tạng,

Tám nạn ba đường,

Cùng vào tánh biển Tỳ lô.

Kệ hồi hướng

Công đức tụng kinh hạnh thù thắng,

Vô biên phước thắng đều hồi hướng,

Nguyện cho chúng sanh trong pháp giới,

Mau về cõi Phật sáng vô lường.

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não,

Nguyện chân trí tuệ thường sáng tỏ,

Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời luôn hành đạo Bồ-tát.

Nguyện sanh về tịnh độ phương tây,

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh,

Bồ-tát không lùi là bạn hữu.

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo.

Phục nguyện

Kính lễ mười phương thường trú Tam bảo, tác đại chứng minh:

Nếp dòng mãi thịnh, ấn tổ sáng luôn, Phật nhựt thêm ngời, pháp luân thường chuyển, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, nhà nhà không lo đói khát, nơi nơi hưởng lạc thái bình.

Hiện tiền đệ tử chúng con, đều tu phước-tuệ, bền chắc tâm đạo Bồ-đề, đoạn diệt phiền não, tiêu trừ chướng nghiệp, thường được kiết tường, xa lìa khổ ách.

Nguyện khắp âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật. (Cùng niệm)

Tam tự quy y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thấu hiểu đại đạo, phát lòng vô thượng.

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, vào sâu kinh tạng, trí tuệ như biển.

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, gom lý đại chúng, tất cả không ngại.

Thiên A-tu-la

Loài Trời, A-tu-la, Dược-xoa,

Người đến nghe pháp nên chí tâm,

Ủng hộ Phật pháp khiến còn mãi,

Mọi người siêng hành lời Phật dạy.

Bao nhiêu người nghe đến nơi này,

Hoặc trên mặt đất hoặc trong không,

Thường khởi tâm từ đối người đời

Ngày đêm tự mình nương nơi pháp.

Cầu cho thế giới thường an ổn,

Phước trí vô biên lợi quần sanh,

Tội nghiệp có được đều tiêu trừ,

Xa lìa các khổ về viên tịch.

Luôn dùng hương giới xoa bóng thân,

Thường dùng áo định mặc cho mình,

Diệu hoa tuệ giác trang nghiêm khắp,

Tuỳ nơi chỗ ở thường an lạc.

Nam mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)


Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả;

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo.


PHẦN THỰC TẬP

KHOÁ TRÌ TỤNG KINH CHÚ BUỔI CHIỀU.

Soạn dịch: Đại Lãn - Đức Thắng

(Phần này cũng là phần quan trọng trong việc thực hành Thiền định khóa trì tụng kinh chú buổi chiều, qua lắng nghe âm thinh trì tụng kinh chú trong nhất tâm bất loạn, sẽ đưa hành giả vào trong Đại định niệm Phật Tam-muội, năng-sở, chủ khách trở thành một trong nhất niệm chí thành). Bản dịch của hai thời khóa tụng (Thiền môn nhật tụng 禪門日誦) này chúng tôi căn cứ vào bản khắc mộc năm 1898 của chùa Từ Hiếu, phiên âm và dịch nghĩa cho tập tài liệu nay).

Đốt hương:

(Chỉ dành cho người khi đang đốt hương)

Nguyện mây hương thơm này,

Biến khắp cõi mười phương;

Năm uẩn đều thanh tịnh,

Ba nghiệp thảy tiêu trừ.

Án phóng ba-tra tóa-ha. (3 lần)

Tán lư hương

Lò hương vừa đốt,

Xông toả khắp nơi[13],

Biển hội chư Phật,

Tất thảy nghe xa,

Tuỳ vào nơi chốn,

Kết nối mây lành,

Thành ý đủ duyên,

Chư Phật thân hiện.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)

Kỳ nguyện

Đệ tử chúng con, nguyện mười phương thường trụ Tam bảo, đức Phật Bổn sư Thích-ca Mâu-ni, đức Phật tiếp dẫn đạo sư A-di-đà, từ bi gia hộ đệ tử … tâm Bồ-đề kiên cố, tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, cùng pháp giới chúng sanh, một thời đồng được Vô thượng chánh đẳng chánh giác. (Cắm hương lên lư)

Tán Phật

Đấng Vua Pháp vô thượng,

Ba cõi không ai bằng;

Thầy chỉ đường trời người,

Cha lành của bốn loài.

Chỉ một niệm quy y,

Diệt sạch nghiệp ba kỳ;

Xưng dương cùng tán thán,

Muôn kiếp không cùng tận.

Quán tưởng

Phật chúng sanh[14] tánh thường vắng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu[15] con ví đạo tràng,

Mười phương chư Phật ảnh hiện trong,

Thân con ảnh hiện trước Phật tiền,

Cúi mặt đầu kính lễ sát chân.

Quy y

Nhất tâm đảnh lễ, tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn Pháp hiền Thánh Tăng thường trú tam bảo. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ, Ta bà giáo chủ Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, Linh sơn Hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)

Chú Đại bi

Nam-mô Đại-bi Hội-thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha Bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, Bồ-đề dạ Bồ-đề dạ, bồ-đà dạ bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàng đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắt ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Khai kinh kệ

Pháp Phật thâm sâu rất nhiệm màu,

Trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được;

Nay con thấy nghe được thọ trì,

Nguyện hiểu nghĩa chân thật Như lai.

KINH A-DI-ĐÀ

Phật nói kinh A-di-đà.

Tôi nghe như vầy! Một thời Phật tại nước Xá-vệ, vườn Cấp-cô-độc, cây Kỳ-đà, cùng một nghìn hai trăm năm mươi đại Tỳ-kheo tăng câu hội, đều là những vị đại A-la-hán; mọi người đều biết như: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lợi Bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm Ba-đề, Tân-đầu-lô Phả-la-đọa, Ca-lưu Ðà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạt-câu-la và A-nậu-lâu-đà, những đại đệ tử đồng hàng như vậy, cùng các Bồ-tát Ma-ha-tát như: Pháp Vương Tử Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát A-dật-đa, Bồ-tát Càn-đà Ha-đề, Bồ-tát Thường Tinh Tấn, cùng đồng hàng các đại Bồ-tát như vậy, và cùng hàng Thích-đề-hoàn Nhơn, vô lượng đại chúng câu hội.

Bấy giờ, Phật bảo trưởng lão Xá-lợi-phất! Từ đây đến phương Tây, hơn mười vạn ức cõi Phật, có thế giới gọi là Cực lạc. Cõi đó có Phật hiệu là A-di-đà, hiện nay đang nói pháp.

Xá-lợi-phất! Vì sao cõi kia gọi là Cực lạc? Vì chúng sanh nước kia, các khổ không có, chỉ hưởng mọi thứ vui, nên gọi là Cực lạc.

Lại, Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực lạc, bao vây chung quanh, có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, đều là bốn báu, cho nên nước kia gọi là Cực lạc.

Lại, Xá-lợi Phất! Cõi nước Cực lạc, có bảy ao báu, tám nước công đức[16], đầy ắp trong đó, đáy ao toàn dùng cát vàng trải khắp trên đất. Thềm đường, bốn bên toàn vàng bạc, lưu ly, pha lê hợp thành; trên có lầu các, cũng dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, châu đỏ, mã não mà trang hoàn.

Hoa sen trong hồ lớn như bánh xe, màu xanh, ánh xanh, màu vàng, ánh vàng, màu đỏ, ánh đỏ, màu trắng, ánh trắng, thơm sạch vi diệu.

Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực lạc công đức trang nghiêm như vậy.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Cõi nước Phật kia, vàng ròng làm đất, thường tấu nhạc trời. Ngày đêm sáu thời, trời mưa hoa mạn-đà-la[17]. Chúng sanh cõi kia, thông thường buổi sáng, họ dùng vạt áo đựng diệu hoa, cúng dường mười vạn ức Phật phương khác, đến giờ ăn liền trở lại đến nước mình, thọ thực kinh hành. Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực lạc, thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Nước kia thường có các loại chim đủ màu kỳ diệu như: bạch hạc, khổng tước, anh võ, Xá lợi, Ca-lăng-tần-già, chim Cộng mạng. Các loài chim này, ngày đêm sáu thời, tiếng hót hòa nhã. Tiếng hót kia xướng lên những bài pháp như vầy: Năm căn[18], năm lực[19], bảy phần Bồ-đề[20], tám phần thánh đạo. Chúng sanh cõi kia, nghe tiếng hót này rồi, tất cả đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-lợi-phất! Người chớ bảo loại chim này, thật sinh ra từ tội báo. Tại vì sao vậy? Vì cõi nước Phật kia, không ba đường ác[21].

Xá-lợi-phất! Cõi nước Phật kia, còn không từ đường ác, huống chi là có thật. Các loài chim này, đều là Phật A-di-đà biến hóa tạo ra, muốn tuyên lưu pháp âm.

Xá-lợi-phất! Cõi nước Phật kia, gió hiu thổi động, các hàng cây báu, cùng võng lưới báu, phát ra diệu âm, giống như trăm nghìn loại nhạc, cùng lúc trổi lên. Người nghe âm này, tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia, thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Xá-lợi-phất! Theo ý Người thế nào? Vì sao Phật kia hiệu A-di-đà? Xá-lợi-phất! Vì vô lượng ánh sáng Phật kia, chiếu mười phương nước, không gì chướng ngại, cho nên hiệu là A-di-đà.

Lại, Xá-lợi-phất! Thọ mạng Phật và nhân dân kia, là vô lượng vô biên a-tăng-kỳ[22] kiếp, nên tên A-di-đà.

Xá-lợi-phất! Từ khi A-di-đà thành Phật trở lui, đến nay đã mười kiếp. Lại, Xá-lợi-phất! Phật kia có vô lượng vô biên đệ tử Thinh Văn, đều A-la-hán, không thể nào biết được qua toán số; các chúng Bồ-tát, cũng lại như vậy.

Xá-lợi-phất! Cõi nước Phật kia, thành tựu công đức trang nghiêm như vậy.

Lại, Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực lạc, chúng sanh, ai sinh về đều chẳng thối lui. Trong đó, phần nhiều là nhất sanh bổ xứ[23]. Vì số này rất nhiều, nên không thể biết được qua toán số, mà phải dùng vô lượng vô biên a-tăng kỳ để nói.

Xá-lợi-phất! Chúng sanh ai nghe, phải nên phát nguyện, nguyện sinh về nước kia. Tại vì sao? Vì được cùng các vị thượng thiện nhơn chung sống một chỗ.

Xá-lợi-phất! Không thể dùng chút nhân duyên phước đức thiện căn, mà sinh được nước kia. Xá-lợi-phất! Nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào, nghe nói Phật A-di-đà, trì niệm danh hiệu, “nhất tâm không loạn” hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày thì, người kia đến lúc lâm chung, Phật A-di-đà cùng các thánh chúng, hiện ra trước mặt. Người này khi mất, tâm không điên đảo thì, liền được vãng sanh về cõi nước Cực lạc Phật A-di-đà.

Xá-lợi-Phất! Vì Ta thấy lợi đó, nên nói lời này: “Nếu có chúng sanh, ai nghe lời này thì, nên phát nguyện, sinh về cõi nước kia.”

Xá-lợi-phất! Như Ta hôm nay, tán dương cái lợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà. Phương Đông cũng có Phật A Súc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm, cùng hằng hà sa số chư Phật như vậy. Tại mỗi nước kia, đưa ra tướng lưỡi rộng dài, biến khắp ba nghìn đại thiên thế giới, nói lời thành thật: “Chúng sanh các người nên tin, tán dương công đức không thể nghĩ bàn này, tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh.”

Xá-lợi-phất! Thế giới phương Nam, có Phật Nhựt Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn; cùng hằng hà sa số chư Phật. Tại mỗi nước kia, đưa ra tướng lưỡi rộng dài biến khắp ba nghìn đại thiên thế giới, nói lời thành thật: “Chúng sanh các người nên tin, tán dương công đức không thể nghĩ bàn này, tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh.”

Xá-lợi-phất! Thế giới phương Tây, có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lương Tướng, Phật Vô Lượng Tràng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang, cùng hằng hà sa số chư Phật. Tại mỗi nước kia, đưa ra tướng lưỡi rộng dài biến khắp ba nghìn đại thiên thế giới, nói lời thành thật: “Chúng sanh các người nên tin, tán dương công đức không thể nghĩ bàn này, tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh.”

Xá-lợi-phất! Thế giới phương Bắc, có Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhựt Sanh, Phật Võng Minh; cùng hằng hà sa số chư Phật. Tại mỗi nước kia, đưa ra tướng lưỡi rộng dài biến khắp ba nghìn đại thiên thế giới, nói lời thành thật: “Chúng sanh các người nên tin, tán dương công đức không thể nghĩ bàn này, tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh.”

Xá-lợi-phất! Thế giới phương Dưới, có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp, cùng hằng hà sa số chư Phật. Tại mỗi nước kia, đưa ra tướng lưỡi rộng dài biến khắp ba nghìn đại thiên thế giới, nói lời thành thật: “Chúng sanh các người nên tin, tán dương công đức không thể nghĩ bàn này, tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh.”

Xá-lợi-phất! Thế giới phương Trên, có Phật Phạm Âm, Phật Túc Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, cùng hằng hà sa số chư Phật. Tại mỗi nước kia, đưa ra tướng lưỡi rộng dài biến khắp ba nghìn đại thiên thế giới, nói lời thành thật: “Chúng sanh các người nên tin, tán dương công đức không thể nghĩ bàn này, tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh.”

Xá-lợi-phất! Theo ý ngươi thế nào? Vì sao gọi kinh này là nơi được tất cả chư Phật hộ niệm?

Xá-lợi-phất! Vì nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào, nghe thọ trì kinh này, cùng nghe danh hiệu chư Phật thì, các người thiện nam, người thiện nữ này, đều được tất cả chư Phật hộ niệm, đều được chẳng thối lui đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Cho nên này Xá-lợi-phất! Các người đều nên tin nhận lời Ta, cùng những gì chư Phật đã nói.

Xá-lợi-phất! Nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sanh về nước Phật A-di-đà thì, những người này, đều chẳng thối lui đối với Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác và, đối với cõi nước kia là đã được sinh, hoặc đang được sinh, hoặc sẽ được sinh .

Cho nên Xá-lợi-phất! Các người thiện nam, người tín nữ, nếu có ai tin thì, nên phát nguyện sinh về cõi nước kia.

Xá-lợi-phất! Như Ta hiện nay, tán dương công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật và các đức Phật kia, cũng tán dương công đức không thể nghĩ bàn của Ta; mà nói lời này: “Phật Thích-ca Mâu-ni thường làm những việc hy hữu rất khó, luôn đối với đời ác năm trược trong cõi nước ta-bà: Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạn trược, mà thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, vì các chúng sanh, nói tất cả pháp khó tin của thế gian.”

Xá-lợi-phất! Nên biết Ta làm việc khó này, nơi đời ác năm trược, để thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mà vì tất cả thế gian nói pháp khó tin này, đó là việc khó làm.

Phật nói kinh này xong. Xá-lợi-phất! Cùng các Tỳ-kheo, tất cả thế gian, trời, người, a-tu-la, nghe những gì Phật nói, hoan hỷ vâng làm, kính lễ mà lui.

Tán Phật A-di-đà

Năng Nhơn[24] giáo chủ Tịnh độ phương Tây,

Bốn mươi tám nguyện độ sanh,

Phát nguyện thề rộng sâu,

Thượng phẩm thượng sanh,

Cùng lên thành sen báu.

TÁN HỒNG DANH BẢO SÁM

Nam mô Hồng danh hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

Đại từ đại bi thương chúng sanh,

Đại hỷ đại xả cứu hữu tình,

Tướng tốt sáng chói tự trang nghiêm,

Chúng con chí tâm quy mạng lễ.

Nam mô qui y kim cang thượng sư. (1 lạy)

Quy y Phật. (1 lạy)

Quy Y Pháp. (1 lạy)

Quy y Tăng. (1 lạy)

Nay con phát tâm, không vì tự cầu, phước báo trời người, Thinh văn Duyên giác, cho đến các địa vị Bồ-tát quyền thừa, mà chỉ nương vào thừa tối thượng, phát tâm Bồ-đề, nguyện cùng pháp giới chúng sanh, một thời cùng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.(1 lạy)

Nam mô quy y thập phương, tận cõi hư không, tất cả chư Phật. (1 lạy)

Nam mô quy y thập phương, tận cõi hư không, tất cả tôn pháp. (1 lạy)

Nam mô quy y thập phương, tận cõi hư không, tất cả hiền thánh tăng. (1 lạy)

Nam mô Như lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhơn sư, Phật, Thế tôn. (1 lạy)

Nam Mô Phổ Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Phổ Minh Phật. (1 lạy)
Nam Mô Phổ Tịnh Phật. (1 lạy)
Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Ma Ni Tràng Phật. (1 lạy)
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. (1 lạy)
Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật. (1 lạy)
Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Tuệ Cự Chiếu Phật. (1 lạy)
Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật. (1 lạy)
Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật. (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Từ Lực Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Từ Tạng Phật. (1 lạy)
Nam Mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. (1 lạy)
Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật. (1 lạy)
Nam Mô Thiện Ý Phật. (1 lạy)
Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Kim Hoa Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Hàng Phục Chư Ma Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Tài Quang Minh Phật. (1 lạy)
Nam Mô Trí Tuệ Thắng Phật. (1 lạy)
Nam Mô Di Lạc Tiên Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật. (1 lạy)
Nam Mô Thường Quang Tràng Phật. (1 lạy)
Nam Mô Quán Thế Đăng Phật. (1 lạy)
Nam Mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Tu Di Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Tu Man Na Hoa Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Đại Tuệ Lực Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô A Súc Tì Hoan Hỷ Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Tài Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Kim Hải Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Đại Thông Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Nhất Thế Pháp Thường Mãn Vương Phật.(1 lạy)

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)
Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. (1 lạy)
Nam Mô Bảo Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Long Tôn Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật. (1 lạy)
Nam Mô Tinh Tiến Hỷ Phật. (1 lạy)
Nam Mô Bảo Hỏa Phật. (1 lạy)
Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật. (1 lạy)
Nam Mô Bảo Nguyệt Phật. (1 lạy)
Nam Mô Vô Cấu Phật. (1 lạy)
Nam Mô Ly Cấu Phật. (1 lạy)
Nam Mô Dũng Thí Phật. (1 lạy)
Nam Mô Thanh Tịnh Phật. (1 lạy)
Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật. (1 lạy)
Nam Mô Sa Lưu Na Phật. (1 lạy)
Nam Mô Thủy Thiên Phật. (1 lạy)
Nam Mô Kiên Đức Phật. (1 lạy)
Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. (1 lạy)
Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. (1 lạy)
Nam Mô Quang Đức Phật. (1 lạy)
Nam Mô Vô Ưu Đức Phật. (1 lạy)
Nam Mô Na La Diên Phật. (1 lạy)
Nam Mô Công Đức Hoa Phật. (1 lạy)
Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. (1 lạy)
Nam Mô Tài Công Đức Phật. (1 lạy)
Nam Mô Đức Niệm Phật. (1 lạy)
Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. (1 lạy)
Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. (1 lạy)
Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. (1 lạy)
Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. (1 lạy)
Nam Mô Thiện Du Bộ Phật. (1 lạy)
Nam Mô Châu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật. (1 lạy)
Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. (1 lạy)
Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trú Sa La Thọ Vương Phật.(1 lạy)
Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. (1 lạy)

Cùng cấp như vậy, chư Phật Thế tôn, tất cả thế giới, thường trụ ở đời, các Thế tôn này, thường nghĩ đến con. Nếu con đời này, hoặc con đời trước, từ sinh tử vô thỉ đến nay, đã tạo nhiều tội, hoặc tự tạo, hoặc dạy người tạo, thấy tạo vui theo. Hoặc (vật) của tháp, hoặc (vật) của Tăng, hoặc vật của Tăng bốn phương, hoặc tự lấy, hoặc bảo người lấy, thấy lấy vui theo, năm tội vô gián, hoặc tự làm, hoặc sai người làm, thấy làm vui theo. Mười đạo bất thiện, hoặc tự làm, hoặc sai người làm, thấy làm vui theo. Tội chướng đã tạo, hoặc có che dấu, hoặc không che dấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, các đường ác khác, biên địa, hạ tiện, cùng miệt lệ xa[25], những nơi như vậy, tội chướng đã tạo, nay đều sám hối. (1 lạy)

Nay chư Phật Thế tôn, xin chứng tri cho con, xin nhớ nghĩ đến con; con lại ở trước chư Phật Thế tôn tác bạch như vầy:

“Hoặc con đời này, hoặc con đời khác, từng làm bố thí, hoặc giữ tịnh giới, cho đến thí cho súc sanh, một nắm thức ăn, thiện căn có được; hoặc tu tịnh hạnh, thiện căn có được; do thành tựu chúng sanh, thiện căn có được; do tu hành Bồ-đề, thiện căn có được; cùng trí vô thượng, thiện căn có được; tất cả hiệp lại, đối chiếu đong đếm, tất cả đều hồi hướng cho Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác; như chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, đã từng làm hồi hướng, con cũng hồi hướng như vậy, tất cả tội đều sám hối, các phước tùy hỷ hết; cùng xin công đức Phật, mong thành tựu trí vô thượng. (1 lạy)

Phật quá-lai-hiện tại, đối chúng sanh là tối thắng, là biển công đức vô lượng, nay con quy mạng kính lễ. (1 lạy)

Những gì trong thế giới mười phương có được, ba đời tất cả các đức Phật, con đem thân, miệng, ý thanh tịnh, lễ hết khắp tất cả không sót. Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền, hiện khắp tất cả trước Như lai, một thân lại hiện thân vi trần, mỗi mỗi lễ khắp Phật vi trần. (1 lạy)

Ở trong một vi trần có vi trần Phật, mỗi nơi trong chúng hội Bồ-tát, vô tận pháp giới vi trần cũng như vậy, lòng tin sâu vào chư Phật đều sung mãn, nên đều dùng tất cả biển âm thanh, phát ngôn từ vi diệu ra khắp vô tận, đến tất cả kiếp đời vị lai, tán thán biển công đức Phật sâu xa. (1 lạy)

Đem những vòng hoa vi diệu tối thắng, âm nhạc hương thoa cùng dù lọng, trang nghiêm tối thắng đủ cả như vậy, con đem cúng dường các Như lai, y phục tối thắng, hương liệu tối thắng, hương vụn, hương đốt cùng đèn đuốc, mỗi thứ đều như núi Diệu cao[26], con đều đem cúng dường Như lai. Con đem tâm thắng giải rộng lớn, tin sâu tất cả Phật ba đời, đều dùng sức hạnh nguyện Phổ Hiền, cúng dường rộng rãi các Như lai. (1 lạy)

Bao nhiêu ác nghiệp con đã tạo, đều do vô thỉ tham sân si, từ thân ngữ ý phát sinh ra, tất cả nay con xin sám hối. (1 lạy)

Đối tất cả chúng sanh mười phương, nhị thừa có học cùng vô học, tất cả Như lai cùng Bồ-tát, công đức gì có được, con đều tùy hỷ. (1 lạy)

Mười phương có được đèn thế gian, vị thành tựu Bồ-đề tối sơ, nay con đều cầu xin tất cả, chuyển bánh xe diệu pháp vô thượng. (1 lạy)

Chư Phật nếu muốn hiện Niết-bàn thì, con chí thành mà thỉnh cầu, sống đời như số kiếp vi trần, để lợi lạc tất cả chúng sanh. (1 lạy)

Tán lễ phước cúng dường có được, thỉnh Phật ở đời chuyển pháp luân, tùy hỷ sám hối các thiện căn, hồi hướng chúng sanh cùng Phật đạo. (1 lạy)

Nguyện đem công đức hơn hết này, hướng về chân pháp giới vô thượng, tánh tướng phật pháp cùng tăng già, hai đế[27] dung thông ấn tam-muội. Biển công đức vô lượng như vậy, nay con đều hồi hướng tất cả, thân miệng ý chúng sanh có được, tà kiến phê bình ngã-pháp cùng loại. Tất cả những nghiệp chướng như vậy, tất cả đều diệt hết không còn, mỗi niệm-trí bao hàm pháp giới, rộng độ chúng sanh đều chẳng lui. Cho đến thế giới hư không mất, chúng sanh và nghiệp phiền não tận, bốn pháp rộng vô biên như vậy, nay xin hồi hướng cũng như vậy. (1 lạy)

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. (3 lần)

MÔNG SƠN THÍ THỰC

Nam mô Diệm nhiên Vương Bồ-tát. (3 lần)

Lửa dữ đốt thiêu thành sắt rực,

Vây khốn Cô hồn quanh trong thành;

Cô hồn nếu muốn sinh Tịnh độ,

Nghe tụng nửa kệ kinh Hoa Nghiêm.

Nếu người nào muốn hiểu rõ,

Tất cả Phật ba đời thì,

Nên quán sát tánh pháp giới,

Tất cả đều do tâm tạo.

Chơn ngôn phá địa ngục:

Án, dà ra đế da, ta bà ha. (3 lần)

Chơn Ngôn Triệu Thỉnh chung:

Nam mô bộ bộ đế rị, già rị đá rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

Chơn Ngôn Giải Oan Kiết:

Án, tam đà ra dà đà, ta bà ha. (3 lần)

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh. (3 lần)

Nam mô Phật thường trụ mười phương,

Nam mô Pháp thường trụ mười phương,

Nam mô Tăng thường trụ mười phương.

Nam mô Phật Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni,

Nam mô Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm,

Nam mô Bồ-tát Đại Thế Chí,

Nam mô Bồ-tát Minh dương Cứu khổ Địa Tạng Vương,

Nam mô Tôn Giả Khải giáo A Nan Đà. (3 lần)

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Quy y Phật lưỡng túc tôn,

Quy y Pháp ly dục tôn,

Quy y Tăng chúng trung tôn.

Quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh. (3 lần)

Phật tử đã tạo các ác nghiệp,

Đều do vô thỉ tham, sân, si,

Từ thân, miệng, ý phát sanh ra,

Tất cả Phật tử đều sám hối.

Hữu tình đã tạo các nghiệp ác

Đều do vô thỉ tham, sân, si,

Từ thân, miệng, ý phát sanh ra,

Tất cả Hữu tình đều sám hối.

Cô hồn đã tạo các ác nghiệp

Đều do vô thỉ tham, sân, si,

Từ thân, miệng, ý phát sanh ra,

Tất cả Cô hồn đều sám hối.

Chúng sinh vô biên thề nguyện độ,

Phiền não vô tận thề nguyện đoạn,

Pháp môn vô lượng thề nguyện học,

Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. (3 lần)

Tự tánh chúng sanh thề nguyện độ

Tự tánh phiền não thề nguyện đoạn

Tự tánh pháp môn thề nguyện học

Tự tánh Phật đạo thề nguyện thành. (3 lần)

Chân Ngôn Diệt Định Nghiệp:

Án, bát ra mạt lân đà nãnh, ta bà ha. (3 lần)

Chân Ngôn Diệt Nghiệp Chướng:

Án, a lổ lặc kế, ta bà ha. (3 lần)

Chân Ngôn Mở Rộng Yết Hầu:

Án, bộ bộ đế rị dà đa rị, đát đa nga đa da.(3 lần)

Chân Ngôn Diệt Tam Muội Da Giới:

Án, tam muội da, tát đỏa phạm. (3 lần)

Chân Ngôn Biến Thực:

Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra, hồng.       (3 lần)

Chân Ngôn Biến Thủy:

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

Chân Ngôn Nhất Tự Thủy Luân:

Án, noan noan noan noan noan. (3 lần)

Chân Ngôn Biển Sữa:

Nam mô tam mãn đa, một đà nẩm. Án, noan. (3 lần)

Xưng Tán Thất Như Lai.

Nam-Mô Như Lai Đa Bảo,

Nam Mô Như Lai Bảo Thắng,

Nam Mô Như Lai Diệu Sắc Thân,

Nam Mô Như Lai Quảng Bát Thân,

Nam-Mô Như Lai Ly Bố Úy,

Nam Mô Như Lai Cam Lồ Vương,

Nam Mô Như Lai A-Di-Đà. (3 lần)

Thần chú gia trì pháp thức ăn tịnh,

Thí khắp vô số chúng Phật tử,

Nguyện đều đầy đủ bỏ keo kiệt,

Mau thoát tối tăm về Tịnh độ.

Quy y Tam bảo phát Bồ-đề,

Cứu cánh được thành đạo vô thượng,

Công đức vô biên tận vị lai

Tất cả Phật tử cùng pháp thực.

Thần chú gia trì Pháp thức ăn,

Cho khắp hà sa chúng hữu tình,

Nguyện đều đầy đủ bỏ keo kiệt,

Thoát mau u tối về Tịnh độ,

Quy y Tam bảo phát Bồ-đề,

Cứu cánh được thành đạo vô thượng,

Công đức vô biên đến vị lai

Tất cả hữu tình cùng pháp thực.

Thần chú gia trì nước Cam lộ,

Cho khắp hà sa chúng Cô hồn,

Nguyện đều đầy đủ bỏ keo kiệt,

Thoát mau u tối về Tịnh độ,

Quy y Tam bảo phát Bồ-đề,

Cứu cánh được thành đạo vô thượng,

Công đức vô biên đến vị lai

Tất cả cô hồn cùng pháp thực.

Chúng Phật tử các ngươi,

Nay ta ban cúng ngươi,

Thức ăn biến mười phương,

Chung cho các Phật tử.

Nguyện đem công đức này,

Đến khắp tất cả nơi,

Chúng ta cùng Phật tử,

Đều cùng thành Phật đạo.

Chúng hữu tình các ngươi,

Nay ta ban cúng ngươi,

Thức ăn biến mười phương,

Chung tất cả hữu tình.

Nguyện đem công đức này,

Đến khắp tất cả nơi,

Chúng ta cùng hữu tình,

Đều cùng thành Phật đạo.

Chúng cô hồn các ngươi,

Nay ta ban cúng ngươi,

Thức ăn biến mười phương,

Chung tất cả cô hồn.

Nguyện đem công đức này,

Đến khắp tất cả nơi,

Chúng ta cùng cô hồn,

Đều cùng thành Phật đạo.

Chân Ngôn Thí Thực Vô Giá:

Án, mục lực lăng, ta bà ha. (3 lần)

Chân Ngôn Phổ Cúng Dường:

Án, nga nga nẳng tam bà phạ, phiệt nhựt ra, hộc. (3 lần)

Kinh tâm Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa

Bồ tát Quán tự tại, khi thực hành bát nhã ba-la-mật-đa sâu, soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khốn khổ.

Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ, tưởng, hành, thức, cũng lại như vậy.

Xá-lợi Tử! Các pháp tướng không này, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong không, không sắc, không thụ, tưởng, hành, thức; không nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; không sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không nhãn giới, cho đến không ý thức giới, không vô minh, cũng không hết vô minh, cho đến không lão tử, cũng không hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trí, cũng không đắc. Vì không gì đắc để đắc, nên Bồ-tát y vào Bát-nhã ba-la-mật-đa, tâm không chướng ngại, vì không bị chướng ngại, nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, cứu cánh niết-bàn. Chư Phật ba đời, vì y vào Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa, là thần chú lớn, là chú vô thượng, là chú không cấp cùng bậc, hay trừ tất cả khổ, chân thật không hư. Cho nên nói chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la tăng yết-đế, Bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

Thần Chú Vãng Sanh Tịnh Độ:

Nam-mô a di đa bà dạ,

Đa tha dà đa dạ,

Đa địa dạ tha,

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa tất đam bà tỳ,

A di rị đa tì ca lan đế,

A di rị đa tì ca lan đa,

Dà di nị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

Kệ Cát Tường:

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời thường an lành;

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Thế tôn thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời thường an lành;

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Tam bảo thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

Đêm ngày sáu thời thường an lành;

Tất cả các thời đều an lành,

Xin nguyện Hộ pháp thường gia hộ.

Bốn loài sinh lên đất báu tịnh,

Ba cõi hóa sinh ao sen đẹp;

Hà sa ngạ quỷ thành ba hiền,

Vạn loại hữu tình lên mười địa.

Tán Phật:

Thân Phật A-di-đà màu vàng,

Ánh sáng tướng tốt không ai bằng;

Lông trắng chuyển xoay như năm núi[28],

Mắt biếc lắng trong như bốn biển.

Trong sáng hóa vô số ức Phật,

Hóa chúng Bồ-tát cũng vô biên;

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

Hữu tình lên chín phẩm bờ kia.

Kính lễ Phật A-di-đà, đại từ đại bi, thế giới cực lạc phương Tây.

Nam mô A-di-đà Phật. (108 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

Văn Tịnh Độ:

Một lòng kính lễ,

Phật A-di-đà,

Thế giới Cực lạc,

Sáng tịnh soi con,

Nguyện lành hộ con.

Nay con chánh niệm,

Niệm hiệu Như lai,

Vì đạo Bồ-đề,

Cầu sinh Tịnh độ.

Phật xưa vốn thệ:

“Nếu có chúng sanh,

Muốn sinh nước Ta,

Hết lòng tin ưa,

Xưng gọi tên Ta,

Cho đến mười niệm,

Nếu ai chẳng sinh,

Chẳng thành Chánh giác.”

Nhờ niệm Phật này,

Được vào trong biển,

Thệ lớn Như lai.

Nhờ từ lực Phật,

Các tội tiêu diệt,

Căn lành thêm lớn.

Nếu khi sắp chết,

Tự biết thời đến,

Thân không bệnh khổ,

Lòng không tham luyến,

Ý không điên đảo,

Như vào Thiền định.

Phật cùng chúng Thánh,

Tay nâng đài vàng,

Đến nghinh tiếp con,

Liền trong một niệm,

Sinh nước Cực lạc.

Hoa nở thấy Phật,

Chóng nghe Phật thừa,

Tuệ Phật liền mở,

Rộng độ chúng sanh,

Trọn nguyện Bồ-đề.

Tán lễ:

Tán lễ Tây Phương,

Cực lạc mát lành,

Hương hoa chín phẩm Liên Trì.

Cây báu thành hàng,

Thường nghe nhạc trời du dương.

Phật A-di-đà phóng từ quang lớn,

Hóa dẫn chúng sanh vô lượng,

Ban cát tường.

Hiện tiền chúng con xưng dương,

Nguyện sinh An dưỡng.

Hiện tiền chúng con xưng dương,

Cùng sinh An dưỡng.

Kệ cảnh tỉnh mọi người của Bồ-tát Phổ Hiền

Ngày nay đã qua đi,

Mạng sống cũng giảm dần;

Như loài cá rút nước,

Nào có sướng vui gì?

Đại chúng cần tinh tấn,

Như cứu lửa trên đầu;

Chỉ nghĩ đến vô thường,

Cẩn thận chớ buông lung.

Kệ hồi hướng:

Công đức tụng kinh hạnh thù thắng,

Vô biên phước thắng đều hồi hướng ;

Nguyện cho chúng sanh trong pháp giới,

Mau về cõi Phật sáng không lường.

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não,

Nguyện chân trí tuệ thường sáng tỏ;

Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời luôn hành đạo Bồ-tát.

Nguyện sanh về tịnh độ phương tây,

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ;

Hoa nở thấy Phật biết vô sanh,

Bồ-tát chẳng lùi là bạn hữu.

Quy y ba ngôi báu

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh. Thể theo đại đạo, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh. Thấu rõ Kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh. Thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả;

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo.[1] Để bản: năng lễ sở lễ 能禮所禮, tức chỉ cho người lễ lạy (ta, hay mọi người lễ lạy) và đối tượng được lễ lạy (Phật, Bồ-tát, thánh hiền …).

[2] Đế châu 帝珠 theo Huyền ứng âm nghĩa 23, thì gọi là đế thanh 帝青, tiếng Phạn gọi là nhân đà-la-ni-la mục-đa (indranilamuktā) là Đế-thích bảo hay Đế-thích thanh. Giữa bảo và thanh đều chỉ cho châu. Theo nghĩa này thì Đế châu là chỉ cho võng lưới ngọc châu.

[3] Nắm giữ các Pháp.

[4] Thủ Lăng Nghiêm, 首楞嚴 (Skt:Śūraṃgama), còn gọi là Thủ Lăng-già-ma, có nghĩa là đại đinh kiên cố, vì bản thể tâm của chúng sanh và chư Phật rộng lớn nên gọi là đại. Thể của tâm vốn thanh tịnh, vắng lặng không lay động nên gọi là định. Vì tánh tâm là bất động, không thay đổi, nơi Thánh không tăng nơi phàm không giảm, thường hằng bất hoại nên gọi là kiên cố. Cho nên gọi chung là “Đại định kiên cố.”

[5] Tam ác đạo 三惡道 hay Tam ác thú, 三惡趣, chỉ cho ba đường khổ: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

[6] Bát nạn, 八難 (Skt:aṣṭāv akṣaṇāḥ, Pali:aṭṭhakkhaṇā): chỉ cho địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, trời Trường thọ, biên địa, đui mù câm điếc, thế trí biện thong, trước Phật sau Phật.

[7] Tứ ân, 四恩: Theo Kinh Tâm địa quán, 心地觀經: là ân cha mẹ, ân chúng sanh, ân quốc vương, ân tam bảo. Theo Thích thị yếu lãm, 釋氏要覽: Ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc Vương, ân thí chủ.

[8] Tam giới, (Skt: trayo dhātavaḥ,Pali: tisso dhātuyo): chỉ cho Dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

[9] Tam môn, 三門: gọi đủ Tam giải thoát môn, 三解脫門 (Skt: trīṇi vimokṣa-mukhāni), là ba cửa giải thoát: 1/ không môn, 空門 (śūnyatā), quán tất cả pháp đều không có tự tánh, do duyên hòa hợp mà sanh; nếu thông hiểu như vậy thì, đối với các pháp được tự tại. 2/ Vô tướng môn, 無相門 (animitta), đã biết tất cả pháp không, cho đến quán thật tướng nam nữ cùng một loại khác nhau không thể được; nếu thông đạt các pháp vô tướng như vậy thì, sẽ lìa được tướng sai biệt mà được tự tại. 3/ Vô nguyện môn, 無願門 (apraṇihita), nếu biết các pháp là vô tướng thời đối với ba cõi không nguyện cầu gì cả; nếu không nguyện cầu thì, không tạo nghiệp sinh tử; nếu không tạo nghiệp sinh tử thì, không có quả báo khổ mà được tự tại.

[10] Đàn tín, 檀信, phát xuất từ Đàn-na (Skt=Pali:dāna): chỉ cho người chủ bố thí. Tiếng Phạn cùng tiếng Hán đều gọi là Đàn thí hay đàn tín.

[11] Một tên gọi khác của đức Phật.

[12] Kim luân, 金輪, là một trong bảy loại báu mà một vị Vua đã cảm được khi xuất hiện trên ngôi vị Chuyển luân Thánh vương thì, bốn loại báu: kim, ngân, đồng, thiết này trong bảy loại báu. Nhân đó mà sanh ra tên gọi Kim luân Vương cho đến Thiết luân Vương. Như vậy từ Kim luân phát xuất từ Kim luân Vương của một bậc Chuyển luân Thánh Vương ra đời..

[13] Để bản: Pháp giới 法界.

[14] Để bản là năng lễ, sở lễ 能禮所禮: tức chỉ cho người lễ lạy (ta, hay mọi người lễ lạy) và đối tượng được lễ lạy (Phật, Bồ-tát, thánh hiền …).

[15] Đế châu 帝珠 theo Huyền ứng âm nghĩa 23, thì gọi là đế thanh 帝青. Phạn gọi là nhân đà-la-ni-la mục-đa (indranilamuktā) là Đế-thích bảo hay Đế-thích thanh. Giữa bảo và thanh đều chỉ cho châu. Theo nghĩa này thì Đế châu là chỉ cho võng lưới ngọc châu.

[16] Bát công đức thủy 八功德水, tức tám nước công đức chỉ cho tám sự thù thắng của nước: lắng sạch, mát lạnh, ngọt tốt, nhẹ nhàn, thấm nhuần, an hòa, trừ đói khát, nuôi lớn các căn.

[17] Mạn-đà-la hoa 曼陀羅華: tên một loài hoa (Mandārava), theo Pháp hoa huyền tán 2, hay Huệ uyển âm nghĩa thượng, thì có nghĩa là hoa làm thích ý, người thấy tâm sẽ vui vẻ.

[18] Ngũ căn 五根 (Skt: pañcendriyāṇi, Pāli: pañc'indriyāṇi), có hai loại: 1/ năm căn của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 2/ Năm căn của: Tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn.

[19] Ngũ lực, 五力 (Skt=Pāli:pañca balāni): có ba thuyết, nhưng ở đây chỉ liên quan đến ba mươi bảy phẩm trợ đao nên Lực ở đây chỉ để phát sinh ra Thánh đạo nên có liến quan đến: Tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực.

[20] Thất Bồ-đề phần, 七菩提分: còn gọi là Thất giác chi, 七覺支(Skt: saptabodhyaṇgāni,Pāli: sattas ambojjhaṇgā), là hành pháp thứ 6 trong 37 phẩm trợ Đạo, bảy hành pháp này có khả năng hổ trợ cho việc triển khai trí tuệ Bồ-đề. 1/ Niệm giác chi: Thường nhớ nghĩ đến Thiền định cúng trí tuệ. 2/ Trạch pháp giác chi: Nhờ vào trí tuệ lựa chọn lấy nhân bỏ ngụy. 3/ Tinh tấn giác chi: Đối với chánh pháp luôn tinh tấn không lười biếng. 4/ Hỷ giác chi: Được chánh pháp vui mừng hoan hỷ. 5/ Khinh an giác chi: Thân tâm nhẹ vui, an ổn. 6/ Định giác chi; vào thiền định tâm không tán loạn. 7/ Xả giác chi: tâm không lệch lạc, không chấp trước mà bảo trì quân bình.

[21] Tam ác đạo, 三惡道,chỉ cho ba đường: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

[22] A-tăng-kỳ, 阿僧衹 (Skt: asaṃkhya): là số mục của Ấn độ, chỉ cho vô số, không thể dùng toán số để đếm được.

[23] Nhất sanh bổ xứ, 一生補處 (Skt: eka-jāti-pratiboddha): nghĩa là chỉ cho người chịu luân hồi lần tối hậu, trải qua đời này, đời sau quyết định sẽ thành Phật. Nhân trải qua quan hệ trói buộc đời này, nên bị biến dịch sinh tử chi phối vì căn bản vô minh vẫn còn nên mới phụ vào nơi Phật vị trước khi hoàn thành tuệ giác vô thượng nên gọi là bổ xứ.

[24] Năng Nhơn 能人: một tên khác của đức Phật A-di-đà.

[25] Miệt lệ xa, 蔑戾車 (Mleccha): là một dòng tộc hạ tiện nơi biên địa.

[26] Diệu cao sơn, 妙高山(Skt: Sumeru): tên của núi Tu-di, là tên núi trong thần thoại Ấn Độ, vũ trụ quan Phật giáo cũng theo đó mà dùng, gọi nó là một núi cao chót vót ở vị trí trung ương của một tiểu thế giới, nó ở trung tâm có tám núi khác bao quanh, bao bọc bên ngoài là tám biển, hình thành một thế giới.

[27] Nhị đế, 二諦 (Skt: twi-satyas): chỉ cho chân đế và tục đế. Chân đế còn gọi là Thắng nghĩa đế hay đệ nhất nghĩa đế. Tục đế còn gọi là Thế tục đế hay Thế đế. Chân đế, 真諦 ( Skt: paramārtha-satya,Pāli: paramattha-sacca): chỉ cho chân lý xuất thế gian. Tục đế, 俗諦 (Skt: saṃvṛti-satya,Pāli: sammuti-sacca): chỉ cho chân lý của Thế gian.

[28]Nguyên bản: Tu-di sơn 須彌山.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan