Phật giáo Việt Nam

Thành lập Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên Nhiệm kỳ VII (2017 - 2022)

nguoiphattu.com - Công cử Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VII (2017 - 2022), gồm 22 thành viên do Hòa thượng Thích Đồng Tiến đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên (có thời hạn)

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-----------------

Số : 051/QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2018QUYẾT ĐỊNH

V/v Công cử Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên

Nhiệm kỳ VII (2017 - 2022)

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

-   Căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-   Căn cứ biên bản số 017/BB.HĐTS ngày 10/01/2018 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

-   Căn cứ công văn số 489/UBND-KGVX ngày 26/01/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công cử Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ VII (2017 - 2022), gồm 22 thành viên do Hòa thượng Thích Đồng Tiến đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên (có thời hạn). (theo danh sách đính kèm)

Điều 2: Hòa thượng Thích Đồng Tiến cùng các thành viên Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên có trách nhiệm điều hành tất cả mọi hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh Phú Yên theo Hiến chương GHPGVN và tiến hành công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Phú Yên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận :

- Như điều 2 "để thực hiện”

- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”

- Tỉnh ủy, UBND, Ban Dân vận,

UBMTTQ, BTG, CA tỉnh Phú Yên "để biết”

- Lưu VP1 - VP2

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-----------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

 

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ LÂM THỜI

GHPGVN TỈNH PHÚ YÊN NHIỆM KỲ VII (2017 - 2022)

 

STT

CHỨC DANH

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1.

Trưởng ban (có thời hạn)

HT. Thích Đồng Tiến

Thị xã Sông Cầu

2.

Phó Trưởng ban

(Xử lý Thường vụ)

ĐĐ. Thích Nguyên Minh

Huyện Đông Hòa

3.

Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký

ĐĐ. Thích Chúc Phát

Huyện Tuy An

4.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Giác Thuận

Tp. Tuy Hòa

5.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Thông Hòa

Tp. Tuy Hòa

6.

Phó Thư ký

ĐĐ. Thích Chúc Pháp

Tp. Tuy Hòa

7.

Ủy viên

TT. Thích Quảng Giải

Huyện Tuy An

8.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Nhã

Huyện Tây Hòa

9.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Tế

Tp. Tuy Hòa

10.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Giáo

Tp. Tuy Hòa

11.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Huy

Huyện Phú Hòa

12.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Hội

Huyện Tây Hòa

13.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Tân

Huyện Sơn Hòa

14.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Tín

Huyện Sông Hinh

15.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Hòa

Thị xã Sông Cầu

16.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Thứ

Huyện Đồng Xuân

17.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Phục

Huyện Phú Hòa

18.

Trưởng Phân ban Ni giới

Sư cô TN Diệu Thông

Tp. Tuy Hòa

19.

Ủy viên

Sư cô TN Quảng Toàn

Tp. Tuy Hòa

20.

Ủy viên

Sư cô TN Tâm Thanh

Tp. Tuy Hòa

21.

Ủy viên

Sư cô TN Nguyên Dung

Huyện Phú Hòa

22.

Ủy viên

Cư sĩ Quảng Duyên

(Đoàn Phước Thuận)

Tp. Tuy Hòa

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan