Phật giáo Việt Nam

Thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh

nguoiphattu.com - Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Tỉnh, Thành hội Phật giáo nhiệm kỳ 2012 - 2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

           HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               ------ o0o ------                                                          --------- O0O ----------  

           Số : 316 /TT.HĐTS                                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2011

    THÔNG TƯ

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu

Tỉnh, Thành hội Phật giáo nhiệm kỳ 2012 - 2017

       Kính gởi: Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo

- Căn cứ điều 37 chương VIII Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Căn cứ điều 5 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 314/NQ. HĐTS ngày 22/8/2011 của Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Căn cứ chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2011 của GHPGVN;

Để việc tổ chức Đại hội Đại biểu Tỉnh, Thành hội Phật giáo nhiệm kỳ 2012 - 2017 được tiến hành đúng trình tự và thành công viên mãn, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN hướng dẫn một số công tác tổ chức Đại hội như sau:

 1. Đề nghị Quý Ban tổ chức phiên họp để chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2012 - 2017. Trong công tác tổ chức, quý Ban hoạch định kế hoạch tổ chức Đại hội, gồm có: Dự kiến Nội quy của Đại hội, chương trình đại hội, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, số lượng đại biểu tham dự, kinh phí tổ chức tổ chức Đại hội.
 2. Thành lập Ban Tổ chức đại hội, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Nội dung. Việc cơ cấu nhân sự Ban Tổ chức Đại hội phải đầy đủ thành phần của các Hệ phái và các thành viên chủ chốt trong Ban Trị sự nhiệm kỳ 2007 - 2012.
 3. Phân công Ban Thư ký Ban Trị sự dự thảo các văn kiện phục vụ công tác tổ chức đại hội: Kế hoạch tổ chức đại hội, Báo cáo tổng kết nhiệm  kỳ 2007 - 2012, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017, diễn văn khai mạc, diễn văn bế mạc và các văn kiện khác có liên quan. Các văn kiện do Ban Thư ký Ban Trị sự dự thảo phải được Tiểu ban Nội dung thảo luận và thông qua trước khi Ban Thường trực thông qua để trình Đại hội.
 4. Khi dự kiến nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2012 – 2017, cần lưu ý:
 • Ban Chứng minh: Gồm các vị Giáo phẩm tiêu biểu, đạo cao đức trọng tại địa phương, có uy tín, đạo đức. Không quá 1/3 số lượng Ủy viên của Ban Trị sự.
 • Ban Trị sự: Số lượng không quá 47 Ủy viên chính thức, bao gồm các Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu của các hệ phái tại địa phương; có năng lực hoạt động, uy tín, đạo đức tốt và mang tính kế thừa. Nếu do nhu cầu Phật sự tại địa phương, có thể cơ cấu một số Ủy viên dự khuyết nhưng không quá 1/3 số lượng Ủy viên chính thức.
 • Căn cứ điều 1 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo trực thuộc Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự không quá 23 thành viên, gồm các chức danh :

-     Trưởng ban

-     Phó Trưởng ban Thường trực

-     Các Phó Trưởng ban

-     Các Trưởng ban đặc trách chuyên ngành tương ứng với các Ban Trung ương Giáo hội.

-     01 Chánh Thư ký

-     02 Phó Thư ký

-     01 ủy viên Pháp chế

-     01 ủy viên Thủ quỹ

-     02 ủy viên Kiểm soát

-     Các ủy viên thường trực.

 1. Sau khi dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tiến hành trao đổi với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Tỉnh, Thành.
 2. Thời gian tổ chức Đại hội: Tổ chức trong 02 ngày, một ngày Đại hội trù bị, một ngày Đại hội chính thức. Thời gian tổ chức bắt đầu vào tháng 01/2012 và phải kết thúc công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo vào cuối tháng 9 năm 2012.
 3. Chương trình Đại hội chính thức:

-         Niệm Phật cầu gia bị.

-         Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

-         Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

-         Diễn văn khai mạc.

-         Tặng hoa chúc mừng.

-         Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2007 - 2012.

-         Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012 - 2017.

-         Tham luận (nếu có).

-         Tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự nhiệm kỳ 2007 - 2012.

-         Tiểu ban Nhân sự Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2012 - 2017.

-         Trung ương Giáo hội lấy ý kiến đại biểu và thông qua danh sách thành phần nhân sự Ban Thường trực Ban Trị sự và Ban Trị sự nhiệm kỳ 2012 - 2017.

-         Ban Trị sự nhiệm kỳ 2012 - 2017 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

-         Phát biểu chúc mừng của Ban Trị sự các Tỉnh, Thành bạn (nếu có).

-         Tặng quà lưu niệm.

-         Phát biểu của Cơ quan Nhà nước Tỉnh, Thành.

-         Đạo từ  của Trung ương Giáo hội.

-         Cử đoàn Đại biểu tham dự Đại hội VII GHPGVN.

-         Nghị quyết Đại hội.

-         Diễn văn bế mạc và cảm tạ của Ban tổ chức.

 1. Trang trí và các biểu ngữ của Đại hội:

- Trong Hội trường:

+ Biểu ngữ treo phía trước tại lễ đài:

ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.

+ Tại  Lễ đài:

+ Tượng Phật chính giữa

+ Phía bên phải (từ trên nhìn xuống): Cờ nước

+ Phía bên trái (từ trên nhìn xuống): Pano và cờ Phật giáo

 • Pano chính giữa tại lễ đài:

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO ………..

LẦN THỨ ………., NHIỆM KỲ …………..

……………, ngày …….tháng ……năm ……….

 • Pano hai bên tại Hội trường:

+ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức Giáo hội duy nhất đại diện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. (lời nói đầu Hiến chương GHPGVN)

- Lý tưởng giác ngộ, hòa hợp chúng, hòa bình và công bằng xã hội của giáo lý Đức Phật nhằm phục vụ Dân tộc, Tổ quốc và nhân loại chúng sinh. (lời nói đầu Hiến chương GHPGVN)

- Ngoài Hội trường:

 • Trước cửa Hội trường: CHÀO MỪNG QUÝ ĐẠI BIỂU
 • Trước cổng Hội trường:

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO PHẬT GIÁO ………… LẦN THỨ ………

- Trước cổng Hội trường cắm cờ: cờ nước bên phải từ ngoài nhìn vào, cờ Phật giáo bên trái từ ngoài nhìn vào.

9.   Sau khi các công tác chuẩn bị hoàn tất, đề nghị Quý Ban có văn bản đăng ký chính thức việc tổ chức Đại hội với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, UBND và Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành.

 1. Trong quá trình tổ chức, nếu có gì trở ngại, quý Ban liên hệ trực tiếp qua điện thoại với Văn phòng Trung ương Giáo hội để được hỗ trợ.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Nơi nhận :                                                 TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ  

- Như trên.                                                                  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM            

- UBND, Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ Tỉnh, Thành                 PHÓ CHỦ TỊCH kiêm TỔNG THƯ KÝ           

“để biết và giúp đỡ”                                                              (đã ký)                                    

- Lưu                                                                       Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN

GHPGVN

Từ khóa
Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan