Miền Bắc

Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VI tại tỉnh Phú Thọ

nguoiphattu.com - Đại giới đàn Nguyệt Trí được đặt theo pháp hiệu của Hòa thượng Thích Viên Thành (1950 – 2002), một vị chân tu của Phật giáo Việt Nam – nguyên là Phó ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

gioi_dan_nguyet_tri2.jpg

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 12 tháng 10 năm Canh Tý, BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ trang nghiêm tổ chức khai mạc Đại giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VI tại chùa Bảo Ngạn – xã Sông Lô – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

Được biết, Đại giới đàn Nguyệt Trí được đặt theo pháp hiệu của Hòa thượng Thích Viên Thành (1950 – 2002), một vị chân tu của Phật giáo Việt Nam – nguyên là Phó ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

Năm nay, Ban tổ chức Đại giới đàn Nguyệt Trí đã cung thỉnh Hội đồng giới sư gồm 10 vị do HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN ứng thỉnh ngôi Hòa Thượng đàn đầu, HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TƯ ứng thỉnh ngôi Yết Ma A Xà Lê, HT.Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban từ thiện xã hội TƯ GHPGVN ứng thỉnh ngôi Giáo thọ A Xà Lê; Thượng tọa Thích Minh Trí – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc làm đệ nhất tôn chứng tăng già và 6 vị Thượng tọa trong BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ làm tôn chứng tăng già.

Hội đồng giới sư Ni do Ni Trưởng Thích Đàm Nghiêm – Phó Ban thường trực Ban đặc trách Ni giới TƯ ứng thỉnh ngôi vị Hòa Thượng đàn đầu, Ni Trưởng Thích Đàm Thành – Phó Ban đặc trách Ni giới TƯ ứng thỉnh ngôi Yết ma A Xà Lê, Ni trưởng Thích Đàm Lan – Phó phân ban Ni giới TƯ ứng thỉnh ngôi giáo thọ A Xà Lê và chư vị tôn chứng tăng già. Giới đàn đã trao giới cho 62 giới tử, trong đó có 22 giới tử thụ giới Tỳ khiêu, 13 vị thụ giới Tỳ khiêu Ni, 18 vị thụ giới Sa di, 5 vị thụ giới Sa di Ni và 4 Thức Xoa Ma Na Ni.

Trước đó, Ban Tổ chức giới đàn đã cho các giới tử vân tập về chùa Bảo Ngạn để lễ bái, sám hối, học giới luật. Các giới tử đã được chuyên trì lễ niệm, trang nghiêm thân tâm để có thể đủ công đức và thanh tịnh thụ nhận giới châu tuệ mệnh.

gioi_dan_nguyet_tri3.jpg

Tối ngày 25 tháng 11 năm 2020, các giới tử đã được nghe Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm giáo giới về 8 cửa giải thoát trong “Truy môn cảnh huấn”, để giới tử làm tư lương trên hành trình hướng đến nơi cao thắng, như tinh thần và mục đích giới đàn là “Tuyển Phật trường”. Tám cửa giải thoát đó là:

1. Lễ Phật, là pháp thực tập xoá trừ ngã mạn. “Lễ Phật giả kính Phật chi đức”. Bởi vì nhớ nghĩ ân đức cao dày của Phật mà chúng ta lễ lạy Ngài. Ngài đã vì chúng sinh lầm mê mà không màng quyền cao chức trọng, hy sinh tất cả, không lùi bước trước gian truân để tu tập, thấy rõ được chân lý và mang ánh sáng đó để cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Nếu không có sự hy sinh vĩ đại đó thì con người vẫn còn chấp trước, tự cao, tự đại mà gây thù chuốc oán, tạo ra xung đột và chiến tranh.

2. Niệm Phật, là pháp thực tập nghĩ nhớ đến Phật. "Niệm Phật giả cảm Phật chi ân", nhờ sự thành tựu đạo quả của đức Phật mà chúng sinh thấy rõ được chân lý trí tuệ và từ bi là lý tưởng và lẽ sống của con người. Do hoàn cảnh đưa đẩy, do các tập khí huân tập mà chất ma trong mỗi chúng sinh lấn át chất Phật hay Phật tính thanh tịnh của mình. Niệm Phật để nhắc nhở chính mình phải luôn nhớ nghĩ về đức tính từ bi, hỷ xả, bao dung, vị tha của chư Phật, mà thực tập để đạt được Phật quả.

3. Trì giới: Giới luật là nền tảng của mọi thiện pháp, nếu không hành trì giới luật thì Phật quả không bao giờ thành tựu viên mãn. Bởi vì giới luật có công năng ngăn trừ điều ác, phát triển thiện căn. Giới luật còn là thầy, vì giới luật là thước đo của mọi giá trị đạo đức nhân quả. Nơi nào nghiêm trì giới luật thì ở đó Phật pháp được hưng thịnh.

4. Tụng kinh: Kinh là những lời đức Phật dạy, được kết tập lại thành Tam tạng Thánh điển. Mặc dù Tam tạng Thánh điển bao la rộng lớn, nhưng tựu trung chỉ có 1 vị duy nhất, đó là vị giải thoát. “Tụng kinh giả minh Phật chi lý”, nhờ thực tập pháp tụng kinh mà thấy rõ được lý tính, thấy rõ được bản chất của cuộc đời là vô thường, là khổ, là vô ngã, để thoát khỏi mọi chấp trước, si mê.

5. Ngồi thiền: Ngồi thiền nhằm để cột tâm lại trong một đối tượng quán chiếu, nhờ vậy mà năng lượng được vững mạnh, có thể cắt đứt mọi phiền não và chướng duyên. “Toạ thiền giả đạt Phật chi cảnh”, nhờ ngồi thiền mà hành giả có thể đạt đến cảnh giới cao thắng của chư Phật, đó là cảnh giới của tịch tĩnh vắng lặng.

6. Tham thiền: Tham thiền là tham vấn các phương pháp thực tập thiền định như: tham thiền công án, tham thiền thoại đầu…

7. Đắc đạo: Là mục đích tối thượng của người tu Phật, ngoài sự đắc đạo ra thì chỉ là phương tiện. Người tu đạo chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất là thoát ra mọi sự trói buộc của trần gian, để đạt được quả vị Phật đà, thấy rõ “bản lai diện mục” của chính mình.

8. Thuyết pháp: Là hạnh nguyện mang chân lý giải thoát của Phật Tổ cứu giúp chúng sinh. Nếu không tu tập hạnh thuyết Pháp thì chân lý giải thoát của chư Phật không bao giờ được diễn bày, không bao giờ được toả rạng. Vì vậy mà các Giới tử cần phải tu tập như chính tinh thần “Hoằng pháp vi gia vụ” của các bậc tiền nhân tổ đức.

Sau đó, Hòa thượng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu giới pháp. Các giới tử phải hiểu rõ 3 điều:

- Thứ nhất là đắc giới: Để được đắc giới thì giới tử cần phải giữ tâm thanh tịnh, chí phải vững bền và một lòng thiết tha thọ trì giới pháp.
- Thứ hai là giữ giới: Khi đã đắc giới rồi thì giới tử cần giữ gìn giới pháp đã thọ, đừng để đánh mất. Đánh mất nghĩa là phạm giới thì thể tính không còn sáng suốt, đạo quả khó được viên thành.
- Thứ ba là thành tựu giới: Nghĩa là giới pháp đã thọ không bao giờ bị sứt mẻ hay phạm vào. Nếu giữ gìn trọn vẹn như vậy thì hành giả sẽ thành tựu được giới pháp, là căn bản để đạt được Phật quả.

Hòa thượng hoan hỷ chia sẻ "Giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VI được GHPGVN tỉnh Phú Thọ tổ chức trang nghiêm, thể hiện tâm nguyện “Giáo nhân bất quyện” của chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà. Cứ mỗi hai năm một lần, GHPGVN tỉnh Phú Thọ lại tổ chức Giới đàn để tuyển chọn những hạt giống lành, tuyển chọn những người tu Phật, làm vững mạnh ngôi nhà Chính pháp.

Chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội tỉnh nhà nhiều năm đã nỗ lực và thành tựu được các Phật sự giáo nhân cũng như trang nghiêm Giáo hội. Giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VI nhằm thực hiện tinh thần tiếp dẫn hậu lai, báo ân đức Phật; đồng thời đáp ứng nguyện vọng của hàng đệ tử Phật mong muốn bước vào hàng Tăng già.

gioi_dan_nguyet_tri4.jpg

Giới đàn ngày càng phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng. Trong giai đoạn phát triển của xã hội, việc nam nữ thanh niên hướng đến con đường giải thoát là sự hiếm hoi, các giới tử đã thấy rõ nẻo đạo thênh thang để bước đi mãnh liệt. Đó là hạnh nguyện rất đáng được trân trọng và tán thán. Nhìn những bước chân nhẹ nhàng an lạc cũng đủ thấy rõ tâm cầu đạo thiết tha của các giới tử; đó là sự thành tựu của Phật giáo Phú Thọ, đã tạo nên chất lượng của giới đàn ngày hôm nay".

Vì vậy, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm đã khai đạo giới tử, mở ra cho toàn thể giới tử đang cầu pháp thấy rõ được bản nguyện Bồ đề tâm và Bồ đề hạnh; để chuẩn bị hành trang thọ lĩnh Giới pháp, làm tư lương trên lộ trình đạt đến “Nơi cao thắng”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp theo, các vị Nghiệp sư của giới tử ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư. Sau đó, toàn thể các giới tử cầu thụ Sa di, Sa di Ni và Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni Giới làm lễ Hội đồng Giới sư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2020, Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật yết Tổ cầu gia bị.


Sau đó, đàn tràng đã được tổ chức trang nghiêm đúng theo giới luật và quy củ truyền thống giới đàn miền Bắc “đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành – giới tử đắc giới“.
Đại giới đàn truyền thụ giới cho các giới tử rất trang nghiêm trọng thể, trước sự thành tâm cầu giới của các giới tử và sự từ bi hoan hỷ của chư tôn giới sư truyền giới.
Giới đàn Nguyệt Trí lần thứ VI đã hoàn mãn trong tinh thần đúng theo giới luật giới đàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan