Luận đàm - Giảng kinh

Đức Phật quy y cho vị cư sĩ đầu tiên

nguoiphattu.com - Yasa là một người con trai thông minh và có chí khí. Yasa đã tìm ra được nẻo thoát cho tâm hồn của Yasa. Cậu ấy bây giờ đã có niềm tin và sự an lạc. Xin ông mừng cho Yasa.

Đức Phật giáo hóa Yasa

Đức Phật quy y cho vị cư sĩ đầu tiên

The Buddha ordained for the first lay disciple

After Yasa went out his home, all that morning long the household had frantically been seeking Yasa at his father’s orders. One servant followed Yasa’s footprints to the Deer Park, and there he found Yasa’s golden sandals abandoned by a large rock. After making inquiries, he learned that his young master was staying there with some monks. He returned in haste to inform Yasa’s father.

Sau khi Yasa ra khỏi nhà, suốt buổi sáng hôm đó, những người hầu đã đi lùng Yasa khắp nơi theo yêu cầu của cha Yasa. Có một
gia nhân theo vết dép của Yasa và tìm tới được vườn Lộc Uyển và anh ta thấy được đôi dép bằng vàng của tiểu chủ nằm bên một chiếc ghế đá. Vào hỏi thăm, anh ta biết là tiểu chủ của mình đang có mặt tại đây với các vị thầy. Anh vội vã về báo tin cho cha của Yasa.

When Yasa’s father arrived, he found the Buddha sitting serenely on a rock. He joined his palms and respectfully asked, “Revered monk, have you seen my son Yasa?”

Khi vị trưởng giả thân sinh của Yasa tìm tới vườn Lộc Uyển, và được gặp Phật đang ngồi oai nghi trên tảng đá. Ông ta chắp tay cung kính hỏi:  Bạch sa môn, ngài có thấy Yasa con của con không?

The Buddha motioned to a nearby rock and invited Yasa’s father to be seated. He said, “Yasa is in the hut and will be out shortly.”

Phật chỉ chiếc ghế đá bên cạnh người và mời ông ngồi ấy xuống đây: Yasa đang ở trong tịnh xá, và sẽ ra đây bây giờ.

Yasa’s father listened as the Buddha recounted all that had taken place that morning. The Buddha helped him understand Yasa’s inner thoughts and aspirations.

Cha của Yasa lắng nghe Phật kể lại về những gì đã xảy ra sáng nay. Phật muốn cho ông ta hiểu tâm sự và những khao khát của Yasa.

Yasa is a bright and sensitive young man. He has found the path of liberation for his heart. He now has faith, peace, and joy. Please be happy for him,” the Buddha said.

Yasa là một người con trai thông minh và có chí khí. Yasa đã tìm ra được nẻo thoát cho tâm hồn của Yasa. Cậu ấy bây giờ đã có niềm tin và sự an lạc. Xin ông mừng cho Yasa.

duc_phat_quy_y_cho_vi_cu_si_dau_tien.jpg

And then, the Buddha also told Yasa’s father how it was possible to live in a way that could reduce suffering and anxiety and create peace and joy for oneself and all those around one. The merchant felt lighter with each word the Buddha spoke. He stood up and joined his palms together to ask to be accepted as a lay disciple.

Tiếp theo, Phật dạy cho cha của Yasa về cách sống tỉnh thức để tránh bớt những khổ đau và phiền muộn, và cũng là để tạo sự an lạc cho mình và cho những người chung quanh. Tâm của vị thương gia càng lúc càng như sáng theo mỗi lời dạy của Phật. Ông đứng dậy chắp tay cầu Phật cho ông ta làm đệ tử tại gia của người.

The Buddha was silent for a moment and then he spoke, “My disciples strive to live simply with awareness, avoid killing, do not steal, shun adultery, speak truthfully, and avoid alcohol and stimulants which cloud the mind. Sir, if you feel you can follow such a path I will accept you as a lay disciple.”

Phật lặng yên, một lát sau, người nói: Học trò của tôi là những người biết sống đơn giản, tỉnh thức, biết tránh sự giết hại sinh vật, không ăn cắp, biết tránh việc tà dâm, biết nói lời chân thật và tránh việc rượu chè say sưa. Này trưởng giả, nếu ông thấy ông có thể theo được con đường đó thì tôi chấp nhận ông là học trò tại gia của tôi.

Yasa’s father knelt before the Buddha and joined his palms. “Allow me to take refuge in your teaching. Please show me the way in this life. I vow to remain faithful to your teaching all my days.”

Cha của Yasa quỳ xuống trước mặt Phật, chắp tay thành kính nói:  Con xin nương tựa theo lời dạy của thầy. Xin thầy chỉ đường đưa lối cho con trong cuộc đời này. Con xin nguyện làm đệ tử tại gia của thầy cho đến này con nhắm mắt lìa bỏ cuộc đời.

The Buddha helped the merchant back to his feet. At that time, he saw Yasa standing after Buddha’s back. He was clad in a bhikkhu’s robe and his head was shaven. The new bhikkhu smiled with rare joy. He joined his palms to make a lotus bud and then bowed to his father. Yasa looked radiant. His father had never seen him so happy. Yasa’s father bowed to his son and said, “Your mother is at home, and she is very worried about you.”

Phật đỡ vị trưởng lão đứng lên. Vị trưởng giả trông thấy Yasa đứng hầu sau lưng Phật. Yasa trong y phục của một người xuất gia, râu tóc cạo sạch. Vị khất sĩ mới mỉm cười rạng rỡ. Vị ấy chắp tay lại thành búp sen, cung kính chào cha. Vị trưởng giả chưa bao giờ thấy con mình tươi vui và hạnh phúc như thế. Ông chắp tay lại đáp lễ, rồi ông nói:  Mẹ của con đang sầu đau và lo lắng ở nhà.

Yasa answered, “I will visit her to relieve her worries. But I have taken vows to follow the Buddha and to live a life of service to all beings.”

Yasa đáp: Con sẽ về thăm mẹ con, nhưng con đã phát nguyện theo Phật sống đời giải thoát và phục vụ chúng sanh.

Yasa’s father turned to the Buddha, “Please, Master, allow me to invite you and your bhikkhus to have a meal at my house tomorrow. Please accepting the new bhikkhu  go together as the novice. We would be deeply honored if  offer the meal for the bhikhus at  home  and you would come instruct us on the Path of Awakening.”

Cha của Yasa hướng về Phật: Lạy Phật, con xin thỉnh ngài và các vị khất sĩ đệ tử xuất gia của ngài trưa mai đến thọ trai tại nhà con. Xin để cho người đệ tử mới của ngài đi theo làm thị giả cho ngài. Chúng con sẽ rất sung sướng được cúng dường một bữa cơm cho các vị khất sĩ tại nhà và cũng sẽ rất sung sướng được nghe lời giáo huấn quý báu của ngài về đạo giải thoát.

The Buddha turned and looked at Yasa. The new bhikkhu’s eyes sparkled. Then the Buddha nodded his acceptance.

Phật quay lại nhìn Yasa. Hai mắt của người khất sĩ mới tu lấp lánh. Phật gật đầu chấp thuận lời thỉnh cầu của trưởng giả.

The following day, the Buddha and his six bhikkhus ate at the home of Yasa’s parents. Yasa’s mother wept, so overcome was she to see her son both safe and happy. The Buddha and his bhikkhus were invited to sit on cushioned chairs. Yasa’s mother served them herself. As the bhikkhus ate in silence, no one spoke, not even the household servants. When the meal was finished and the begging bowls had been washed, Yasa’s parents bowed to the Buddha and then sat on low stools placed before him. The Buddha taught them the five precepts which formed the foundation of practice for lay disciples.

Sáng hôm sau, Phật cùng sáu vị khất sĩ đến thọ trai tại nhà cha mẹ của Yasa. Mẹ của Yasa thấy con mừng rơi nước mắt. Phật và sáu vị đệ tử xuất gia được mời ngồi trên những chiếc ghế có trải tọa cụ. Mẹ của Yasa tự tay dâng cúng thực phẩm vào bát của Phật và vào bát của sáu vị khất sĩ. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, cha mẹ của Yasa và các người hầu cận kính cẩn đứng hầu, không ai dám nói với ai một lời nào. Bữa cơm kết thúc, sau khi bát đã được rửa, cha mẹ của Yasa chắp tay làm lễ Phật và ngồi xuống trên những chiếc ghế thấp phía trước mặt người. Phật bắt đầu giảng cho họ nghe về nội dung của năm giới. căn bản tu học của người đệ tử tại gia.

The Buddha said

The first precept is do not kill. All living beings fear death. If we truly follow the path of understanding and love, we will observe this precept. Not only should we protect the lives of humans, we should protect the lives of animals as well. Observing this precept nourishes compassion and wisdom.

Phật dạy

Giới thứ nhất là tránh việc giết hại. Tất cả chúng sinh  đều sợ chết. Nếu ta thực sự học theo đạo hiểu biết và thương yêu thì ta phải giữ giới không sát sanh. Không những chúng ta bảo vệ sinh mạng con người mà ta còn cố gắng đến mức tối đa để tránh sự sát hại các loài cầm thú. Giữ giới này là một cách nuôi dưỡng từ bi và trí tuệ rất hiệu quả.

The second precept is do not steal. We do not have the right to steal the property of others, nor to gain wealth by taking advantage of the labor of others. We must find ways to help others support themselves.

Giới thứ hai là không gian lận trộm cắp. Ta không có quyền xâm phạm vào tư hữu của kẻ khác, và không làm giàu bằng cách lợi dụng sức lao động của kẻ khác. Ta phải biết tìm cách giúp đỡ những kẻ khốn khổ.

The third precept is do not engage in sexual misconduct. Do not violate the rights and commitments of others. Always remain faithful to your spouse.

Giới thứ ba là không tà dâm. Nghĩa là không xâm phạm đến tiết hạnh cam kết của những người khác . Luôn trung thực với người vợ hoặc người chồng của mình.

The fourth precept is do not say untruthful things. Do not utter words that distort the truth or cause discord and hatred. Do not spread news that you do not know to be certain.

Giới thứ tư là không nói dối. Không nói những lời xuyên tạc, không dùng lời nói để gây bất đồng, thù hận. Không loan truyền những tin mà mình không chắc là có thực.

The fifth precept is do not use alcohol or any other stimulants.

Giới thứ năm là không dùng rượu những chất kích thích.

If you live by the spirit of the five precepts, you will avoid suffering and discord for yourself, your family, and your friends. You will find your happiness in life multiplied many times over.

Nếu ta sống theo được tinh thần của năm giới này, ta sẽ tránh được cho bản thân, gia đình ta và bạn bè ta mọi đau khổ và đổ vỡ. Ta sẽ thấy hạnh phúc trong cuộc đời được nhân lên gấp nhiều lần.

As Yasa’s mother listened to the Buddha, she felt as though a gate of happiness had just opened in her heart. She was happy to know that her husband had already been accepted as a lay disciple by the Buddha. She knelt before the Buddha and joined her palms asking the Buddha accepted as a lay disciple.

Sau khi mẹ của Yasa lắng nghe lời Phật, bà thấy được cánh cửa hạnh phúc mở rộng trước mặt bà. Bà vui sướng biết chồng mình đã được Phật chấp nhận là đệ tử tại gia của người. Bà quỳ xuống trước Phật, chắp tay lại và cầu xin Phật cho bà làm đệ tử tại gia.


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan