Luận đàm - Giảng kinh

Phật dạy nghi thức thọ giới cho các vị khất sĩ

nguoiphattu.com - Lạy Phật, như vậy thì xin Phật dạy cho chúng con cách thức tổ chức một lễ thọ giới. Rồi sau này chúng con có thể làm lấy. Phật nói: Xin quý thầy hãy làm như tôi đã từng làm.

Đức Phật độ đệ tử và khuyên dạy các vị khất sĩ như thế nào

Đức Phật quy y cho vị cư sĩ đầu tiên

Phật dạy nghi thức thọ giới cho khất sĩ.

Buddha teach the formal ceremony for bhikkhus

After listening to the Buddha’s words, about benefit from work of spreading the Dharma, a large number of bhikkhus, clad in brick colored robes and carrying just their begging bowls, left to go spread the teaching. Only twenty bhikkhus remained in Isipatana.

Sau khi nghe lời Phật dạy lợi lạc của hoằng pháp, một số lớn khoác y màu gạch và mang bình bát lên đường hoằng hóa. Chỉ còn hai mươi thầy ở lại vườn Lộc Uyển.

Before long, many people in the kingdoms of Kasi and Magadha heard about the Buddha and his disciples. They knew that a prince of the Sakya clan had attained liberation and was teaching his path in Isipatana, near the city of Varanasi. Many monks, who up to then had not yet attained the fruits of liberation, felt greatly encouraged, and they came from all directions to Isipatana. After hearing the Buddha speak, most took vows to become bhikkhus. The bhikkhus who had left Isipatana to spread the teaching brought back many more young men who also wished to become monks.

Trước đó, nhiều người ở vương quốc Kasi và Magadha đã nghe nói về Phật và các đệ tử của người. Họ nghe nói có một vị hoàng tử dòng họ Sakya đi tu đã thành đạo và đang giảng dạy tại vườn Lộc Uyển gần thành Varanasi. Nhiều vị tu sĩ từng tu tập lâu ngày mà chưa đạt được giác ngộ, rất lấy làm phấn khởi, từ nhiều địa phương khác nhau họ tìm về Isipatana. Sau khi được nghe Phật thuyết pháp, nhìều người đã đã phát nguyện trở thành vị khất sĩ. Các vị khất sĩ rời vườn Lộc Uyển đi hoằng hóa đã dẫn về rất nhiều thanh niên muốn được xuất gia trở thành khất sĩ.

The number of disciples soon swelled. One day the Buddha gathered the sangha in the Deer Park and said, “Bhikkhus! It is no longer necessary for me personally to ordain every new bhikkhu or for everyone who wishes to be ordained to come to Isipatana. Those who wish to receive ordination should be able to do so in their own villages, in the presence of their friends and families. And, like you, I too would like to be free to remain here and to travel from here.

Số lượng đệ tử tăng lên nhanh chóng. Một hôm Phật tập họp đại chúng lại ở vườn Lộc Uyến, nười nói: Các vị khất sĩ! Không cần thiết để tôi làm lễ thọ giới cho các tân khất sĩ, hoặc bất cứ ai muốn xuất gia đều phải về vườn Lộc Uyển. Những mgười muốn thọ giới có thể thực hiện ngay tại chỗ cư trú của mình với sự có mặt của bạn bè và những người thân thuộc. Và giống như quý thầy, tôi cũng muốn được tự do đi bất cứ nơi đâu.

Hence forth, when you meet a sincere and aspiring new bhikkhu, you may ordain him wherever you may be.” Kondanna stood up and joined his palms, Master, please show us the way to organize a ceremony of ordination. Then we can do it by ourselves in the future. The Buddha answered, “Please do as I have done in the past.

Vì vậy, khi quý thầy gặp một tân khất sĩ thành kính có lý tưởng, các thầy có thể làm lễ truyền giới bất cứ nơi đâu nếu được. Thầy Kondanna đứng lên chắp tay: Lạy Phật, như vậy thì xin Phật dạy cho chúng con cách thức tổ chức một lễ thọ giới. Rồi sau này chúng con có thể làm lấy. Phật nói: Xin quý thầy hãy làm như tôi đã từng làm.

Assaji stood up and said, Master, your presence is so formidable, you do not need to perform a formal ceremony. But for the rest of us, a formal procedure is needed. Brother Kondanna, perhaps you can suggest a form. The Buddha is here with us and he can add to your suggestions.”

Thầy Assaji đứng dậy trình bày, lạy Phật, nhân cách của Phật rất lớn, thành ra người không cần phải có nghi thức rườm ra. Nhưng đối với chúng con, một nghi thức tối thiểu là cần thiết. Sư huynh Kondanna, có thể xin sư huynh đề nghị một nghi thức đi. Có Phật ở đây, người sẽ bổ sung thêm những đề nghị của sư huynh.

Kondanna was silent for a moment. Then he spoke, “Respected Buddha, I think the first step should be to have the aspiring bhikkhu allow his hair and beard to be shaved. Then he can be instructed in the manner of wearing the robe. After he has put on his robe, he can expose his right shoulder in the customary manner, and kneel before the monk giving the ordination. It is proper to kneel as the monk giving the ordination is serving as the representative of the Buddha. The one being ordained can hold his palms together like a lotus bud and recite three times, ‘I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. I take refuge in the Dharma, the way of understanding and love. I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness.’ After repeating these refuges, he will be considered a bhikkhu in the community of the Buddha. But this is only my poor suggestion. Please, Teacher, correct it.”

Khất sĩ Kondanna im lặng một lát để suy nghĩ. Rồi thầy ấy lên tiếng:  Lạy Phật, theo con thì việc trước tiên là phải cho người khất sĩ phát tâm thọ giới cạo sạch râu tóc. Sau đó, giới tử được dạy cho cách mặc áo ca sa. Khi mặc ca sa vào rồi, giới tử phải vạch trần vai bên phải ra theo nghi lễ và quỳ xuống trước mặt vị khất sĩ truyền giới. Vị khất sĩ này bây giờ là đại diện cho Phật. Người được thọ giới chắp tay lại thành búp sen, và đọc ba lần:  Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này. Con về nương tựa Pháp, con đường của trí tuệ và từ bi. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống hòa hợp và tỉnh thức". Sau khi lặp lại ba lần như vậy thì được thọ giới trở thành một vị khất sĩ trong giáo đoàn của Phật. Nhưng đó là ý thô thiển của con. Xin Phật hãy chỉ dạy.

The Buddha answered, It is most fine, Brother Kondanna. Reciting the three refuges three times while kneeling before an already ordained bhikkhu shall be sufficient to become an ordained bhikkhu.

Phật dạy, Rất hay, thầy Kondanna. Đọc ba lần tam quy trong khi quỳ dưới chân một vị khất sĩ hướng dẫn thọ giới thì có thể trở thành một vị khất sĩ được thọ giới.

The community was happy with this decision. A few days later the Buddha put on his robe, lifted his bowl, and left Isipatana on his own. It was an especially beautiful morning. He headed towards the Ganga River to return to Magadha.

Đại chúng hoan hỷ tuân theo lời Phật dạy. Vài hôm sau, Phật khoác áo, cầm bát, một mình rời khỏi vườn Lộc Uyển. Đó là một buổi sáng đẹp trời. Người hướng về phía sông Hằng để trở về vương quốc Magadha.


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan