Luận đàm - Giảng kinh

Tu hành tâm Từ giải thoát

nguoiphattu.com - Nếu có chúng sinh tu hành tâm Từ giải thoát, lưu truyền rộng nghĩa ấy, vì người diễn nói, sẽ được mười một quả báo. Thế nào là mười một? Ngủ an ổn, thức an ổn, không chiêm bao dữ, trời ủng hộ, người thương mến, không có độc hại, không bị binh đao xâm tổn, không bị nước xâm tổn,

ngu_dot_lon_nhat_doi_nguoi_2.jpg

Này các tỳ-khưu, Từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích. Thế nào là mười một?

(1) Ngủ an lạc, (2) thức an lạc, (3) không ác mộng, (4) được loài người ái mộ, (5) được phi nhân ái mộ, (6) chư thiên bảo hộ, (7) không bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc chạm, (8) tâm được định mau chóng, (9) sắc mặt trong sáng, (10) mệnh chung không hôn ám; (11) nếu chưa thể nhập thượng pháp (A-la-hán quả), được sinh lên phạm thiên giới.

Này các tỳ-khưu, Từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích.

Tăng chi bộ, Chương XI Tâm Từ (AN 11.16) (Hòa thượng Thích Minh Châu dịch)

Loving-Kindness (translated by Bhikkhu Bodhi)

Bhikkhus, when the liberation of the mind by loving-kindness has been pursued, developed, and cultivated, made a vehicle and basis, carried out, consolidated, and properly undertaken, eleven benefits are to be expected. What eleven?

(1) One sleeps well; (2) one awakens happily; (3) one does not have bad dreams; (4) one is pleasing to human beings; (5) one is pleasing to spirits; (6) deities protect one; (7) fire, poison, and weapons do not injure one; (8) one’s mind quickly becomes concentrated; (9) one’s facial complexion is serene; (10) one dies unconfused; and (11) if one does not penetrate further, one fares on to the brahmā world.

When, bhikkhus, the liberation of the mind by loving- kindness has been repeatedly pursued, developed, and cultivated, made a vehicle and basis, carried out, consolidated, and properly undertaken, these eleven benefits are to be expected.

———————————–

Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp cô Ðộc. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ-khưu:

– Nếu có chúng sinh tu hành tâm Từ giải thoát, lưu truyền rộng nghĩa ấy, vì người diễn nói, sẽ được mười một quả báo. Thế nào là mười một? Ngủ an ổn, thức an ổn, không chiêm bao dữ, trời ủng hộ, người thương mến, không có độc hại, không bị binh đao xâm tổn, không bị nước xâm tổn, không bị lửa xâm tổn, không bị đạo tặc xâm tổn, khi chết sinh lên trời phạm thiên. Ðó gọi là tỳ-khưu thực hành tâm Từ sẽ được mười một phước này.

Thế Tôn liền nói kệ này:

Nếu người hành lòng từ, Không có hạnh phóng dật, Các kết dần dần mỏng, Dần thấy dấu vết đạo.

Do hay hành lòng Từ, Sẽ sinh lên phạm thiên, Ðược diệt độ mau chóng, Hằng đến chỗ Vô vi.

Không sát, không tâm hại, Cũng không ý hơn thua, Lòng Từ trùm tất cả, Tâm không hề oán hận.

Thế nên, tỳ-khưu nên tìm phương tiện thực hành lòng Từ, lưu truyền rộng nghĩa ấy. Như thế, này các tỳ-khưu, nên học điều này.

Bấy giờ, các tỳ-khưu nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

Tăng Nhất A-Hàm, Thiên Mười Một Pháp, Phẩm Phóng Ngưu Kinh số 10 (Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch)

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan