Luận đàm - Giảng kinh

Lợi ích thọ Bát Quan Trai Giới

nguoiphattu.com - Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức” (Ưu Bà Tắc Giới Kinh.)

loi_ich_tho_bat_quan_trai_gioi_nguoiphattu_com0.jpg

Nghi thức thọ Tam quy và Ngũ giới và Bát quan trai giới

Ý nghĩa và lợi ích của khóa tu thọ Bát Quan Trai

Ai là người khởi duyên cho việc tu tập Bát Quan trai?

Hiếu dưỡng cha mẹ

LỢI ÍCH THỌ BÁT QUAN TRAI

•   Thân được an ổn
•   Tiêu diệt tội chướng
•   Không tái sanh vào đọa xứ
•   Miễn trừ hoạnh họa
•   Phúc báo ưu hậu
•   Đời sau được tôn quý
•   Được sanh thiên
•   Được sanh về Cực Lạc
•   Được thân đủ tướng hảo

(Trong nhiều kinh của Nikaya và Hán Tạng)

LỢI ÍCH THỌ BÁT QUAN TRAI

THÂN ĐƯỢC AN ỔN

•   Trong Kinh Cửu Hoạch, Phật nói: “Sau ngọ không ăn được năm phúc: Ít dâm, ít ngủ, được nhất tâm, không hạ phong, thân được an ổn, hoặc giả không họa túc thực”).
•   Kinh Dược Sư nói: “Nếu có người bệnh muốn thoát bệnh khổ hãy vì người này mà thọ trì Bát Trai Giới trong bảy ngày đêm”.

LỢI ÍCH THỌ BÁT QUAN TRAI

TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG

. “Công đức tu tập trai giới là không thể nghĩ bàn, tất cả mọi tội ác đều bị tiêu diệt.

Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức” (Ưu Bà Tắc Giới Kinh.)

LỢI ÍCH THỌ BÁT QUAN TRAI

KHÔNG TÁI SANH VÀO ĐỌA XỨ

“Người trì Bát Quan Trai, thứ nhất không đọa địa ngục; thứ hai không đọa súc sanh; thứ ba không đọa ngạ quỷ; thứ tư không đọa a tu la nên Bát Giới được gọi là Bát Thắng Pháp” (Kinh Thập Thiện Giới)

LỢI ÍCH THỌ BÁT QUAN TRAI

PHÚC BÁO ƯU HẬU

•   Ví như có người áp đặt chủ quyền cai trị trên mười sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu. Nhưng chủ quyền ấy không bằng một phần mười sáu một ngày trai giới thành tựu tám chi phần (Tăng Chi Bộ Kinh- chương 8: Tám Pháp - V. Phẩm ngày trai giới)

• Một ngày trì trai được sáu mươi vạn đời dư ăn” (Hộ Tịnh Kinh).

LỢI ÍCH THỌ BÁT QUAN TRAI

ĐỜI SAU ĐƯỢC TÔN QUÝ

Trong chuyện tiền thân số 421, Tiền thân của Đức Phật là một người làm thuê mướn cho một phú thương trong kinh thành tên là Suciparivàra, gia sản lên tới tám trăm triệu đồng, chuyên tâm bố thí và làm các thiện sự khác. Vợ con, toàn thể gia nhân của ông cho đến bọn chăn trâu bò đều giữ sáu ngày trai giới mỗi tháng.

Nhân ngày trai giới, người làm thuê xin Phú gia kiêng ăn giữ ngày trai giới sau khi đi làm lụng từ sáng sớm đến gần tối trở về. Ông bảo rằng không thể thực hành mọi phận sự, bởi vì việc đó đã không được làm từ sáng sớm nhưng một nửa phận sự thì có thể làm được.

Người làm thuê do làm lụng cả ngày không ăn gì cả nên khi kiêng ăn, đói không chịu nỗi, mạng chung và nhập mẫu thai vị chánh hậu của Vua Brahmadatta xứ Ba-la-nại và sau này được làm Vua vinh hiển do công đức nữa ngày trai giới (Tiểu Bộ Kinh - 421. Chuyện Người Hớt Tóc Gangamàla (Tiền thân Gangamàla).

LỢI ÍCH THỌ BÁT QUAN TRAI

ĐỜI SAU ĐƯỢC TÔN QUÝ

“Khi tiên vương tại thế, có đứa trẻ để chỏm, trai giới theo tiên vương một ngày đêm, phụng hành chánh pháp, giữ ý thanh tịnh, sau này mạng chung, thác sanh làm vương tử, nay được tôn quý, đều do nhân đời trước thọ trì Trai Giới” (Phổ Ðạt Vương kinh).

Thời Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Vua và Ngưu là hai anh em, cùng làm ưu bà tắc trì Trai Giới một ngày một đêm, vua do tinh tiến giữ pháp, không dám lười mỏi, nay sanh làm quốc vương” (Kiền Ðà Quốc Vương kinh).

Thời Ca Diếp Phật, có hai bà la môn cùng thọ trai pháp, một người cầu sanh thiên, một người cầu làm vua. Thọ lãnh giới xong trở về trụ xứ, các bà la môn nài mời cùng ăn. Người cầu sanh thiên, do phá trai, không thành ước nguyện. Người kia không ăn, được thành quốc vương” (Bách Dụ kinh).

LỢI ÍCH THỌ BÁT QUAN TRAI

ĐƯỢC SANH THIÊN

Sự kiện này có thể xảy ra, này các Tỷ kheo: “Ở đây có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hành trai giới thành tựu tám chi phần, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên Bốn Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đao Suất, Hóa Lạc,   hoặc Tha Hóa Tự Tại Thiên (Tăng Chi Bộ Kinh-chương 8: Tám Pháp –V. Phẩm: Ngày Trai Giới)

LỢI ÍCH THỌ BÁT QUAN TRAI

ĐƯỢC SANH THIÊN

•  “Phật dạy xứ Ba La Nại có đồ tể tên Quảng Ngạch, mỗi ngày sát hại rất nhiều dê. Gặp được Xá Lợi Phất, thọ Bát Giới một ngày đêm, do nhân duyên này, mạng chung sanh làm thiên vương Tỳ Sa Môn ở Bắc phương” (Đại Bát Niết Bàn Kinh)
•   Trung phẩm thượng sanh là nếu có chúng sanh, thọ trì năm giới hoặc Bát Trai Giới, tu các thiện giới, không tạo Ngũ Nghịch, không làm các lỗi, dùng thiện căn này hồi hướng nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới”.

•   Lại nói: “Trung phẩm trung sanh là nếu có chúng sanh hoặc một ngày đêm trì Bát Trai Giới hoặc một ngày đêm trì Sa Di Giới, hoặc một ngày đêm trì Cụ Túc Giới, oai nghi không khuyết, do công đức này hồi hướng, nguyện sanh Cực Lạc thế giới” (Quán Vô Lượng Thọ Kinh).

•   Chánh niệm trong một ngày một đêm thọ trí bát trai giới, chẳng phá điều nào, vãng sanh cõi Phật A Di Đà (Thập Nguyện Vãng sanh Kinh).

LỢI ÍCH THỌ BÁT QUAN TRAI

ĐƯỢC SANH VỀ TỊNH ĐỘ

Trung phẩm thượng sanh là nếu có chúng sanh, thọ trì năm giới hoặc Bát Trai Giới, tu các thiện giới, không tạo Ngũ Nghịch, không làm các lỗi, dùng thiện căn này hồi hướng nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới”.

Lại nói: “Trung phẩm trung sanh là nếu có chúng sanh hoặc một ngày đêm trì Bát Trai Giới hoặc một ngày đêm trì Sa Di Giới, hoặc một ngày đêm trì Cụ Túc Giới, oai nghi không khuyết, do công đức này hồi hướng, nguyện sanh Cực Lạc thế giới” (Quán Vô Lượng Thọ Kinh).

Chánh niệm trong một ngày một đêm thọ trí bát trai giới, chẳng phá điều nào, vãng sanh cõi Phật A Di Đà (Thập Nguyện Vãng sanh Kinh).

CÕI NÀY NÊN THỌ TRÌ TRAI GIỚI

. Khi Đức Di Lặc ra đời, lúc đó thọ thì bát quan trai cả trăm năm, không bằng ngày nay thọ giới trong một ngày một đêm (Ưu Bà Tắc Giới Kinh)
• Các ngươi đã trồng nhiều căn lành, phải nhẫn nhục tinh tấn, đừng phạm giới, từ tâm chuyên nhất, thanh tịnh trai giới, tu một ngày một đêm ở cõi Ta bà hơn ở cõi Vô Lượng Thọ làm lành trăm năm (Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Phẩm 37 Như nghèo đặng của báu)

BÁT QUAN TRAI GIỚI

Người thọ trì bát giới, giữ gìn đủ tám giới là:

-    Không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm,

-    Không nói dối, không uống rượu và chất say,

-    Không dùng vật thực phi thời quá giờ ngọ,

-    Không múa hát, thổi kèn, đàn, xem múa hát,

-    Không đeo tràng hoa, thoa vật thơm, xức nước hoa,

-    Không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

SIÊNG NĂNG THỌ TRÌ BÁT QUAN TRAI

Lợi lạc thay bát quan trai

Dù công tuy ít mà danh lại nhiều Cầu cho tất cả mọi người

Siêng năng trai giới cho lòng tịnh an!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Tâm Tịnh cẩn tập

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan