Luận đàm - Giảng kinh

Hiếu dưỡng cha mẹ

nguoiphattu.com - Cha mẹ sinh con, cho con nhiều lợi ích, ân trọng dưỡng nuôi, bú mớm ẵm bồng, cần phải báo ân, không được không báo ân. Chư Thiên nên biết, chư Phật quá khứ, thân mẫu sinh thành đều diệt độ trước, sau đó chư Phật Thế Tôn đều tự cúng dường trà tỳ xá lợi.

hieu_duong_cha_me_nguoiphattu_com0.jpg

LỢI ÍCH CỦA HIẾU DƯỠNG CHA MẸ

-Được công đức lớn

-Thành quả báo lớn

-Được vị cam lồ

-Đến chỗ vô vi

-Được chư hiền trí tán thán

(Kinh Tăng Nhất A Hàm, phẩm Thiện tri thức & Tương Ưng Bộ I, phẩm Cư sĩ, phần Màtaposaka)

LỢI ÍCH CỦA HIẾU DƯỠNG CHA MẸ

Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Có hai pháp dành cho người phàm phu, được công đức lớn, thành quả báo lớn, được vị cam-lồ, đến chỗ vô vi. Thế nào là hai pháp? Là cúng dường cha, mẹ. Ðó là hai người được công đức lớn, thành quả báo lớn.

Lại nữa, nếu cúng dường Bồ-tát một đời bổ xứ, được công đức lớn, được quả báo lớn. Ðó là, này Tỳ-kheo! Bố thí hai người này được công đức lớn, hưởng quả báo lớn, được vị cam-lồ, đến chỗ vô vi. Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy thường nhớ hiếu thuận, cúng dường cha mẹ. Như vậy, này các Tỳ- kheo, nên học điều này!

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm”.

(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm Thiện tri thức, VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.348)

LỢI ÍCH CỦA HIẾU DƯỠNG CHA MẸ

- Được chư thần, chư thiên bảo hộ và che chỡ

- Được sinh lên thiên giới

- Được tái sanh về Tịnh độ (Như Cực Lạc Thế

Giới)

(Tiểu Bộ Kinh, chuyện Tiền Thân của Đức Phật như Hiếu tử Sàma; Tương Ưng Bộ, chương 7, phẩm Cư sĩ và Quán Vô Lượng Thọ Kinh)

CHƯ THẦN, CHƯ THIÊN BẢO HỘ

- Các thế nhân theo Pháp chánh chân, Chăm nuôi cha mẹ lúc gian truân, Chư thiên nhìn thấy ong con hiếu, Và đến chữa lành các bệnh luôn.

Các thế nhân theo Pháp chánh chân,

Chăm nuôi cha mẹ lúc gian truân,

Chư thiên thế giới này ca tụng,

Đời kế cõi thiên hưởng phước phần.

- Vua nghe vậy nghĩ thầm: "Thật kỳ diệu thay, ngay cả các thiên thần cũng xuống trần chữa lành bệnh cho người phụng thờ cha mẹ, khi kẻ này bị bệnh hoạn, chàng Sà-ma này thật vinh quang vượt bậc".

(Tiểu Bộ Kinh 540 chuyện hiếu tử Sàma)

CHƯ THẦN, CHƯ THIÊN BẢO HỘ

- Một nữ thần tên là Mani-Mekkhalà, nghĩa là Ngọc Ðới, đã được lệnh của Tứ Thiên vương: "Nếu gặp tàu chìm, và tai họa xảy đến cho người đã quy y Tam Bảo, hoặc đầy đủ giới đức, hoặc phụng thờ cha mẹ, thì nàng phải lo cứu độ". Và để bảo vệ cho các người như vậy, nữ thần an trụ trên mặt biển. Nhờ thần lực của bà, bà không cần canh phòng trong suốt bảy ngày ấy, song đến ngày thứ bảy, nhìn lướt trên mặt biển, bà thấy vị Bà-la-môn Sankha đức độ kia, nên suy nghĩ: "Kẻ đằng kia đã bị rớt xuống biển, đến nay là ngày thứ bảy rồi, nếu ông chết đi thì ta mắc phải tội nặng lắm.“

(Tiểu Bộ Kinh- Tiền Thân Đức Phật, 442 chuyện Bà-la-môn Sankha)

PHƯỚC BÁO HIẾU DƯỠNG

Người nào theo thường pháp Nuôi dưỡng mẹ và cha Chính nhờ công hạnh này Đối với cha với mẹ Vì vậy bậc hiền thánh

Trong đời này tán thán

Sau khi chết được sanh

Hưởng an lạc chư thiên.

(Tương Ưng Bộ I, phẩm Cư sĩ, phần Màtaposaka)

PHƯỚC BÁO HIẾU DƯỠNG

- Những gia đình nào, trong ấy các con cái kính lễ cha mẹ, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên, được chấp nhận là đáng được cúng dường

Mẹ cha gọi Phạm Thiên,

Bậc Ðạo sư thời trước

Xứng đáng được cúng dường

Vì thương đến con cháu

Do vậy, bậc Hiền triết

Ðảnh lễ và tôn trọng

Dâng đồ ăn đồ uống

Vải mặc và giường nằm

Thoa bóp (cả thân mình)

Tắm rửa cả tay chân

Với sở hành như vậy,

Ðối với mẹ với cha

Ðời này người Hiền khen

Ðời sau hưởng Thiên lạc

(Tăng Chi Bộ chương 3 Ba Pháp, phẩm sứ giả của trời)

PHƯỚC BÁO HIẾU DƯỠNG

- Nếu có thiện nam, thiện nữ hiếu dưỡng cha mẹ, làm việc nhơn từ thế gian. Người này lúc lâm chung, gặp thiện tri thức vì họ mà nói rộng những sự vui nơi quốc độ Phật A Di Ðà, cùng nói bốn mươi tám nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, nghe rồi liền chết. Ví như khoảng thời gian tráng sĩ co duỗi chân tay, liền được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Qua bảy ngày, gặp Quán Thế Âm và Ðại Thế Chí Bồ Tát, nghe pháp hoan hỉ được quả Tu Ðà Hoàn. Qua một tiểu kiếp thành A La Hán. Ðây gọi là người Trung Phẩm Hạ Sanh vậy.“ (Quán Vô Lượng Thọ Kinh)

NÊN HÃY TỰ MÌNH PHỤNG DƯỠNG CHA MẸ

- Khi Di mẫu của Phật, tức Đại Ái Đạo Tỳ kheo ni nhập Niết bàn, chư Thiên, Trời, Rồng… muốn thay Phật thực hiện nghi lễ trà tỳ, nhưng Phật không cho phép như được mô tả trong đoạn kinh sau

- Ngài nói: “Cha mẹ sinh con, cho con nhiều lợi ích, ân trọng dưỡng nuôi, bú mớm ẵm bồng, cần phải báo ân, không được không báo ân. Chư Thiên nên biết, chư Phật quá khứ, thân mẫu sinh thành đều diệt độ trước, sau đó chư Phật Thế Tôn đều tự cúng dường trà tỳ xá lợi. Giả sử chư Phật Thế Tôn ở tương lai, thân mẫu sinh thành cũng diệt độ trước, sau đó chư Phật đều tự cúng dường. Do phương tiện này biết Như Lai nên tự cúng dường cha mẹ, chẳng phải Trời, Rồng, Quỷ thần làm được”. (Tăng Nhất A Hàm – 52. Phẩm Đại Ái Đạo Nhập Niết Bàn)

CHĂM SÓC TÌNH THÂN

Mong cho tất cả mọi người

Ngày đêm kính ái cúng dường song thân!

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tâm Tịnh cẩn tập

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan