Luận đàm - Giảng kinh

Đệ tử chính tông của Như Lai

nguoiphattu.com - Chân pháp của Như Lai là ánh sáng vi diệu, xua tan đêm trường khổ đau do vô minh chấp thủ của hữu tình chúng sanh, như sư tử hống, làm tan biến nỗi sợ hãi, ưu phiền, sinh tâm vô úy.

Con đặt trọn tín tâm, không một chút phân vân, không một chút nghi ngờ về Như Lai và Pháp của Như Lai, vì rõ biết  Thế Tôn là

de_tu_chanh_tong_image002.jpg

bậc tuệ tri mọi pháp, thành tựu thập Ba-la-mật tròn đầy, bậc Chánh Đẳng Giác, viên mãn tứ vô lượng tâm - từ ái, lân mẫn thương xót mọi loài. Chân pháp của Như Lai là ánh sáng vi diệu, xua tan đêm trường khổ đau do vô minh chấp thủ của hữu tình chúng sanh, như sư tử hống, làm tan biến nỗi sợ hãi, ưu phiền, sinh tâm vô úy.

Ai có lòng tin Như Lai, lòng tin ấy được an trí, có căn đế, an trú và chắc chắn, một lòng tin không bị lôi kéo bởi Sa môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một vị nào ở trên đời, vị ấy có thể nói: "Ta là con chính tông của Thế Tôn, sinh ra từ miệng, do Pháp sinh, do Pháp tạo ra, là con cháu thừa tự của Pháp".

Trường Bộ kinh Nikàya: 27 Khởi thế nhân bổn

Con xin khắc cốt ghi tâm lời đi huấn của Ngài, quý báu hơn tất cả bảo ngọc trân châu trong vũ trụ hư không bao la, trước khi nhập Niết bàn, được ghi lại trong Bốn Đại Giáo Pháp, Đại Bát Niết Bàn Kinh, Trường Bộ Kinh, Thánh Điển Pali:
- Này các Tỳ kheo, Ta sẽ giảng bốn Đại Giáo Pháp, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.
- Xin vâng, bạch Thế Tôn!
Các Tỳ kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng như sau:
- Này các Tỳ kheo, có thể có Tỳ kheo nói: "Này Hiền giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sư".
Này các Tỳ kheo, các Ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của Tỳ kheo ấy. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu, cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật.
Khi đem so sánh với kinh, đối chiếu với Luật,
nếu chúng không phù hợp với kinh, không tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết luận: Chắc chắn những lời này không phải là lời Thế Tôn, và Tỳ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm. Và này các Tỳ kheo, các Ngươi hãy từ bỏ chúng.

Bốn Đại Giáo Pháp, Đại Bát Niết Bàn Kinh, Trường Bộ Kinh Nikàya

Ngay thời khắc nhập Niết bàn, Thế Tôn từ mẫn để lại lời di huấn tối thượng (thường luôn khởi lên trong tâm con trong thời mạt pháp khiến cho tâm con bất động, không một chút dao động trước rừng kiến chấp của bất kể ai, ngay cả những  Tỷ kheo), là kim chỉ nam cho cho bốn chúng đệ tử hiện thời và vị lai: “Pháp và luật của ta là thầy của các con, đừng nương tựa vào điều gì khác.”

Đại Bát Niết Bàn Kinh - Trường Bộ Kinh Nikàya

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan