Luận đàm - Giảng kinh

Ý nghĩa những câu Chú Đại Bi và 84 hình ảnh minh họa

nguoiphattu.com - Mỗi câu trong bài chú tượng trưng với hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân.

>Từng bước thực hành thần Chú Đại Bi

>Thần chú Đại Bi nhiệm mầu không thể nghĩ bàn

1) Nam Mô Hắt Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát cảm ứng.
2) Nam Mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện tướng tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành giả y giáo phụng hành.
3) Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da: Quán-Âm hóa hiện tướng Quán-Tự-Tại trì bát. Hành giả quán tưởng khiến chúng sanh được trường thọ.
4) Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện thân Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.
5) Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.
6) Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quan Âm hóa hiện tướng Mã-Minh Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô tự tha.
7) Án: Quan Âm hóa hiện tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác.
8 ) Tát Bàn Ra Phạt Duệ: Quan Âm hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma.
9) Số Đát Na Đát Tỏa: Quan Âm hóa hiện tướng Bộ-Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.
10) Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quan Âm hiện tướng Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.
11) Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hiện tướng Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.
12) Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.
13) Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: Quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.
14) Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.
15) A Thệ Dựng: Quán Âm hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến thiện ngừng ác.
16) Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh có duyên.
17) Ma Phạt Đạt Đậu: Quan Âm hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện.
18) Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh.
19) Án A Bà Lô Hê: Quan Âm hiện tướng Quan Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.
20) Lô Ca Đế: Quan Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh.
21) Ca Ra Đế: Quan Âm hiện tướng Đế Thần ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.
22) Di Hê Rị: Quan Âm hóa hiện tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh.
23) Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quan Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành.
24) Tát Bà Tát Bà: Quan Âm hiện thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh.
25) Ma Ra Ma Ra: Quan Âm hiện Bạch Y Bồ Tát tay mặt cầm Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ.
26) Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà khiến chúng sanh khi hết thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc.
27) Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Không Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.
28) Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa thân Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương hàng phục các ma oán.
29) Ma Ha Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa hiện Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành.
30) Đà La Đà La: Quan Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp pháp chấp.
31) Địa Rị Ni: Quan Âm hiện tướng Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.
32) Thất Phật Ra Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.
33) Giá Ra Giá Ra: Quan Âm hiện thân Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng.
34) Mạ Mạ Phạt Ma Ra: Quan Âm hiện thân Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắt đại cát tường.
35) Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện tướng chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắt Phật quả.
36) Y Hê Y Hê: Quan Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.
37) Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại nhân gian.
38) A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quan Âm hiện tướng tay cầm khiên, tay cầm cung tên kính tụng thần chú đắc pháp tự tại.
39) Phạt Xa Phạt Xâm: Quan Âm hiện thân Kim Khôi Đại Tướng cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh.
40) Phật Ra Xá Da: Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.
41) Hô Lô Hô Lô Ma Ra: Quán Âm Hiện Tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bi hàng phục chúng ma.
42) Hô Lô Hô Lô Hê Rị: Quan Âm hiện tướng Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên.
43) Ta Ra Ta Ra: Quan Âm hóa độ Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta-Bà khổ như núi non hiểm trở.
44) Tất Rị Tất Rị: Quán Âm hiện tướng mạo từ bi tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh.
45) Tô Rô Tô Rô: Quán Âm hóa tướng lá cây rụng, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: quán đảnh, mát thân, tâm vui, đầy đủ.
46) Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ: Quan Âm hiện tướng diện mạo từ bi thân cận trẻ con giáo hóa lợi ích chúng sanh.
47) Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng A Nan tôn giả tay cầm bình bát hóa độ chúng sanh.
48) Di Đế Rị Dạ: Quan Âm hiện tướng Di Lặc Bồ Tát chỉ dạy chúng sanh tu hạnh đại bi, được chơn giác ngộ an lạc.
49) Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tướng Địa Tạng Bồ Tát khai ngộ chúng sanh tỉnh giác mê chấp, được thoát khổ ác đạo.
50) Địa Rị Sắc Ni Na: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Bảo Tràng tay kiết ấn, tay cầm Kim Xoa làm lợi ích chúng sanh.
51) Ba Dạ Ma Na: Quan Âm hiện tướng Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát cầm Bạt Chiết La Xử lợi ích độ sanh.
52) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng ba đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa lợi ích độ sanh.
53) Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt tất cả pháp.
54) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng trên đầu rồng, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh.
55) Ma Ha Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Phóng-Quang tay cầm tràng phan báu lợi ích độ sanh.
56) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Mục Kiền Liên tay cầm tích trượng, bình bát dứt trừ tai ương, cứu độ chúng sanh.
57) Tất Đà Du Nghệ: Quan Âm hiện Tây Phương Cực Lạc, tất cả chư Thiên, Bồ Tát vân tập thính thọ pháp hỷ, hóa độ thập phương nhơn thiên.
58) Thất Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn
59) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả A-Xà-Na hoan hỷ bưng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh.
60) Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay cầm kiếm vàng hóa độ thánh-giả Tiểu-thừa.
61) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa độ hóa chúng sanh.
62) Ma Ra Na Ra: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay cầm búa vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh.
63) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Câu Hy La mang giầy cỏ đạp trên sóng nước phát sanh tiếng hải triều cảnh giác tâm chúng sanh.
64) Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Dược Vương tay cầm dược thảo trừ bịnh khổ chúng sanh.
65) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Viên Mãn Bồ Tát thân mặc y đỏ chấp tay tâm viên mãn an lạc chúng sanh.
66) Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Dược Thượng Bồ Tát tay cầm bình ngọc giải trừ tật khổ chúng sanh.
67) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay cầm chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ.
68) Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Thần Hổ gầm, tay cầm búa kiên định tâm hàng phục ma oán.
69) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng chư Thiên Ma Vương tay cầm Xà Thương hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm oán hận.
70) Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Linh Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý hộ trì chúng sanh.
71) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Tán Hoa Thiên Bồ Tát tay cầm bảo liên ngàn cánh thành tựu chúng sanh lợi ích an lạc.
72) Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng Tôn Giả Phú Lâu Na tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa tai nạn.
73) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không.
74) Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Tam Ma Thiền Na kiết già trên bánh xe, tay bưng đèn ngọc sáng khắp pháp giới.
75) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Đại Ca Diếp tay trái cầm chuỗi, tay mặt cầm thiền trượng chỉ dẫn chúng sanh tu hành.
76) Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Hư Không Tạng cầm hoa ngồi trên đá khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn.
77) Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Phổ Hiền kiết già thiền tọa trên Hương Tượng khiến chúng sanh viên mãn công hạnh.
78) Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hóa thân Bồ Tát Văn Thù ngồi trên sư tử tay chỉ hư không khến chúng sanh khai ngộ.
79) Thước Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng hoa sen ngàn cánh giải trừ chúng sanh ái sắc trần hư vọng, thấy tự tánh không.
80) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng buông thõng hai tay giải trừ nhĩ căn phân biệt thanh trần hư vọng, nghe tự tánh không.
81) Án Tất Điện Đô: Quan Âm hiện tướng mở hai bàn tay đoạn tỳ căn ái nhiễm hương trần, tự giác tánh không.
82) Mạn Đà Ra: Quan Âm hiện tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái nhiễm vị trần hư vọng, tự giác tánh không.
83) Bạt Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng tay bưng bát hương giải trừ tham ái chạm xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc trần hư vọng, tự giác tánh không.
84) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tay cầm tràng phan giải trừ phân biệt các pháp, khiến chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp trần hư vọng, biết tự tánh không.
Chú Thích 1: 2007. Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni Xuất Tượng. 1st Ed. NXB Tôn Giáo. Hà Nội. – vi.wikipedia.org.
84 hình ảnh minh họa Chú Đại Bi


Bình An (ST)

Rất mong ai có bộ 84 hình ảnh mô phỏng Chú đạibi thì làm ơn cho mình xin nữa ạ. Email: phamthanhxuan80@gmail.com. Vô cùng cảm ơn ạ.

Thanh Xuân - 15-07-2019 04:14

  Trả lời  | Thích   1

Mình ko hiểu nhiều về phật cho lắm nhưng mình thấy phật rất từ bi và linh nghiệm.Đọc kinh chú đại bi giúp mình mở ra con đường mới(NAM MÔ A Di ĐÀ PHẬT).!

duong linh - 01-11-2018 15:51

  Trả lời  | Thích   2

Tôi kể sự thật cách đây 35năm,tôi bị chứng bệnh đau dầu,như ai cứ lấy búa mà đập vào đầu tôi đều đều.tôi đã đi k bệnh viện,bs bảo suy nhược thần kinh.người tôi y đưa tôi đến nhà một bà người quen chuyên trị về tâm linh.mỗi khi tôi lên cơn đau đầu,bà ấy lên đồng phun rượu và xoa gừng.Tôi cũng thấy đỡ đau vài giờ thôi.bà ấy bảo tôi bị âm binh bắn khi đi khuya.Tôi ở lại nhà cho bà chữa trị,nhưng mãi kg khỏi.

Lúc bấy giờ tôi nghĩ là chắc tôi kg thể sống nỗi rồi.vì người y tôi cũng tìm kiếm đủ phương thuốc và mọi cách.A chỉ biết cầm tay tôi mà khóc, lúc đó tôi chỉ mơ hồ cầu xin Nam mô quan thế âm Bồ tát cho con đc hết bệnh và lấy đc người con y.con nguyện sẽ ăn chay rằm và mùng một.

Tối hôm đó,tôi ngũ thấy Bồ tát hiện trên đầu giường tay cầm bình nước và cành dươg liểu phất trên đầu tôi.sáng hôm sau tôi hết đau đầu như chưa từng bị đau đầu vậy. Sau đó tôi lấy đc người tôi y và sinh con quên chuyện đã hứa.

5năm sau,tôi đi xem xăm. thầy hỏi tôi đã hứa gì với bồ tát mà kg làm.Tôi nhớ lại lời hứa.Adiđaphât Bồ tát kg bỏ ai khi bạn thành tâm.Lúc đó tôi kg phải là người con của Phật (gđ tôi theo đạo công giáo khi lấy chồng tôi quay về lại tổ tiên của mình)

lang thi khanh van - 21-08-2018 03:12

  Trả lời  | Thích   8

Bạn trì tụng trú đại bi này kết hợp ăn chay , thả phóng sinh và phải làm miên mật liên tục không gián đoạn , phải có tâm chí thành , niềm tin kiên cố thì nhất định bạn sẽ đạt mọi điều như ý . Hãy cố gắng kiên trì với tâm chí thành tha thiết Trư phật sẽ gia hộ cho tất cả chúng sinh được toại nguyện .

Thanh Hưng - 12-06-2018 07:06

  Trả lời  | Thích   4

Nam mô A Di Đà Phật Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát 84 vị Bồ Tát thị hiện để cứu độ chúng sinh chúng con xin ân chiêm công đức các vị Bồ tát con cầu xin cho con khi tụng chú được một lòng nhất tâm để được đắm mình trong hào quang của 10 phương chư Phật A Di Đà Phật

Ở đây có file ảnh Chú Đại Bi. Ở trên em thấy một số người hỏi để in ra. Theo link này là có ạ: http://www.chudaibi.com/download.html

Hương HX - 16-11-2017 03:11

  Trả lời  | Thích   5

Chú đại bi là văn bản cổ xưa nhất của nhân loại . Đây là ngôn ngữ của các vị thần - thánh - tiên - phật : ặc ặc có phải như vậy không hay đó là tiếng phạn dịch ra tiếng bồi việt

Mình thì thích về pháp của Đạo Phật hơn hai chục năm, mà duyên không đọc được kinh nào bao giờ chỉ nhầm lại nhầm rồi quên. Nay ngủ mơ thấy trên đường có người đau ốm toàn đệ tử đọc Chú Đại Bi mình cũng ngồi đọc. Dậy tìm hiểu về Kinh Chú thấy chỉ vó riêng mình là bây giờ mới được duyên này. Nam Mô A Di Đà Phật!

Tuyết Thanh - 18-07-2017 01:34

  Trả lời  | Thích   1

Chú đại bi là văn bản cổ xưa nhất của nhân loại . Đây là ngôn ngữ của các vị thần - thánh - tiên - phật . Kể lại một câu chuyện từ thời khai thiên lập địa . Rất nhiều ý kiến được đưa ra thảo luận về việc thành lập cõi TA BÀ HA ( TRÁI ĐẤT ) . Từ TA BÀ HA được lập lại nhiều lần . Họ muốn tạo dựng một giống loài giống như họ . Có tâm BỒ ĐỀ ( Bồ đề dạ Bồ đề dạ ) . Đoạn chú này : Ta ra ta ra Tất rị tất rị Tô rô tô rô Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ Bồ đà dạ bồ đà dạ ( Tạm dịch : Cõi ta bà cõi ta bà - Đúng thế đúng thế - hay quá hay quá - có tâm Bồ Đề Có tâm Bồ Đề - Tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề . ) Nhưng không hiểu vì sao khi tạo dựng được cõi Ta Bà thì Họ bị cái gì đó khiến họ biến mất . Tạm gọi là chuyển động lực . Tại sao tôi biết được điều này ? Đó là sử dụng Pháp Môn của nhà Phật : QUÁN TÂM NHƯ Ý .

Trì tųng chú đaį bi râť linh nghiêm, nhö tųng chú đaį bi mà bêņh đau nüå đâù cůa tôi đã khõi , xin noí là tôi tųng lúc nào có Thöì gian thôi, môț ngày vài lân, đüöç nüå năm thì luć ngů mö thâý đüć quán ťhê âm điêm hoá lên đâù, toàn thân rung lên, lúc tînh dąy thì thâý ngüöī thoåi mái, tü đó bêņh biêń mâť, xin noí là tôi bį đau đâù kinh niên đã 29 năm, nam mô cüú khõ quán âm bô tát

Hanh - 19-10-2016 21:20

  Trả lời  | Thích   48

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan