Mật tông

Thiền quán Mật chú Chuẩn Đề qua kinh Kim Cang

nguoiphattu.com - Kinh Kim cang là một trong những bộ kinh gối đầu giường của chư thiền giả. Cho nên, Kinh kim cang là một tác phẩm lớn, một bộ kinh tối thượng thừa của Hiển giáo. Với tính chất cao cả, vô thường như thế, hôm nay, sẽ kết hợp lại giữa hiển giáo kinh Kim Cang và Mật giáo “Mật chú Chuẩn Đề” để thể hiện lên phương pháp tu Hiển mật viên thông.

 
Bộ kinh có nhiều chi tiết, bố cục khác nhau, cùng văn kinh nhiều ít. Ở đây, chỉ lấy những phần trọng yếu trong Kinh văn để xây dựng phương pháp tu học.
Đây cũng là một việc làm rất mạo muội, với tài hèn, trí huệ mỏng manh mà làm như thế thì cũng mong quí tôn túc giúp đỡ, hỉ xả cho. Chân Thành kính mong!
PHẨM 1:
Chánh văn:
“Bạch thế tôn! Người thiện nam, kẻ thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác nên làm sao trụ? Làm sao hang phục tâm mình?”.

Bộ kinh Kim cang là một bộ kinh chuyên về vô tướng, vô trụ, vô pháp. Không một vật gì ngay đó cả, cũng không niệm khởi hình danh, sắc tướng gì cả. Mà sao lại có một câu hỏi như trên là nói: “Có thiện nam, tín nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác….” Tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác ở đâu? Làm sao để phát? Đậy là một câu hỏi rất hay để thể hiện lên cái tâm giác hằng có của tất cả chúng sanh, cái phật tánh mà ai ai cũng có cả. Cho nên, Đức Phật bảo rằng “Ta là phật đã thành, chúng sanh là phật sẽ thành”. Từ vô thủy, vô chung đến nay ai cũng có sẵn cái tâm đó. Nó bàng bạc trong sự sống hằng ngày của chúng ta. Nó hiện thức qua tất cả các giác niệm, vọng niệm thiện ác. Nó có trong tất cả sự vật vạn pháp. Đức Lục Tổ Huệ năng nói: “Có cả thảy sự vật là tâm, ly cả thảy sự vật là tánh”. Khi chúng sanh nghe Ngài nói như vậy tự hiểu, tự giác ngộ cái hằng biết đó tức là phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ngay chỗ đó, cái biết thể hiện lên tỏa sang lan rộng trong vạn sự, vạn vật. Nó đã lan rộng như vậy thì nó không có cái ta, không có pháp, không trụ vào một giác niệm, vọng niệm vạn sự, vạn vật, vạn pháp nào cả tất là “nó ly cả thảy” để làm chủ cả thảy. Tất là vô trụ mà trụ. Ở đâu cũng có cái giác biết đó cả, ở tất cả các nơi không có trụ cái giác biết đó. Cho nên, nó cao cả, nó vô thượng. Thiện nam, tín nữ thể nhập hằng giác đó tức là phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đã phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác như thế thì trụ ở đâu? Trụ ngay chỗ “Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”, trụ trên tất cả sự vật vạn pháp. Và trụ trên ly tất cả vạn sự, vạn pháp. Tất cả các niệm vạn sự vạn vật đến “giác niệm” hằng giác biết nhưng không trụ ở giác niệm nào cả. Ngay chỗ niệm đó biết đó, biết trên giác niệm đó tất là vô niệm, vô trụ. Ngay đó, không ngã, không ta, không người, không niệm, không trụ, không pháp.

Ngày xưa, Huệ khả cầu xin Tổ Đạt ma hang phục tâm cho. Đức Đạt ma bảo: “Ông hãy đưa tâm đây ta an cho”. Ngay tức khắc đó, Đức Huệ khả quán soi lại thấy tâm mình lăng xăng, không đem ra được. Ngài thưa: “Con không đem được”. Đức Đạt ma bảo ta đã an tâm cho ông rồi đó. Ngay tức khắc đó Đức huệ khả ngộ nhập tri kiến Phật, an lạc. Ngài đã thấy cái hằng giác biết đó trong cái lăng xăng hỗn tạp đó, cái hằng biết đó trong vô thủy, vô chung ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai không sai khác, không thêm, không bớt, không sáng tối. Ngài đã được Đức Đạt ma chỉ cho “cái biết” để hàng phục tâm mình. Như vậy, ngay đó tích tắc ngộ nhập. Cái hằng biết đó trong tất cả các pháp, vạn sự, mọi niệm thiện các không ta, không người mặc tình lui tới không ngăn ngại.

Như vậy mới đúng là Kim cang, không vật cứng gì phá vỡ lấy nó được.

Như vậy, khi người hành giả Mật tông đi vào hành niệm, họ đã ngộ nhập, phát tâm vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Như vậy rồi thì họ chủ có biết một Mật chú Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha- Bộ lâm. Họ không còn phải biết giữ một pháp nào nữa cả, một lòng niệm “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha . Bộ lâm”. Họ cứ niệm như thế, cứ nghe thấy trên từng giác niệm, vọng niệm, vạn sự, vạn vật đều nghe thấy bằng cái “Hằng giác biết” Thần chú Chuẩn đề. Lúc đó, miệng không còn niệm nữa mà tất cả các giác niệm nội thức thể hiện lên tất cả vạn vật, vạn pháp. Thần chú, âm thanh đã thể nhập cái giác biết đó. Khi đã thể nhập cái giác biết đó rồi thì tất cả sự tướng đều thể hiện “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Lúc đó, lý sự tương ưng, mình là tất cả, tất cả là mình, “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm” là tất cả, tất cả là "Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm".

Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác
Trăng trong, mây bạc hiện toàn chân.


Cư sĩ Thanh Hùng,
Pháp hiệu Chánh Trí
Từ khóa
Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan