Tịnh độ

Có cảnh giới Tây phương cực lạc hay không ?

nguoiphattu.com - Cực Lạc không chỉ “tạm dùng để cho chúng sanh mê muội hướng về” mà các bậc Tổ sư vĩ đại của Tịnh tông, các Đại Bồ-tát có nhân duyên cũng nguyện sanh về cõi ấy.

Luận về vấn đề hộ niệm lúc lâm chung theo kinh tạng Nikaya

Sự mô tả Tịnh Độ của chư Phật trong kinh tạng Pãli

Bạn thường lên mạng làm gì, tương lai sẽ đi về đó

Tịnh độ tông và pháp môn niệm Phật trong giáo pháp của Phật tổ

HỎI: Cả nhà tôi lâu nay đều tu theo pháp môn Tịnh độ, luôn khuyến tấn nhau niệm Phật, thực hiện ba điều Tín-Nguyện-Hạnh, đồng thời cũng biết làm lành, tránh dữ, cúng dường, bố thí, phóng sanh, nguyện cầu hiện đời an lành và sau khi xả bỏ nhục thân được

phat5.jpg

Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây phương Cực Lạc. Nhưng gần đây chúng tôi được nghe bài pháp thoại nói về vai trò của người Phật tử tại gia đã làm cho chúng tôi cảm thấy hoang mang.

Theo thầy giảng sư thì tu pháp môn Tịnh độ mục đích hướng về cõi Cực Lạc, mong cầu sau khi chết được Phật rước, tu như vậy là vì tham, sẽ không bao giờ được thấy Phật. Một điều khác nữa là thầy nói cõi Cực Lạc mà Đức Phật Thích Ca nói trong kinh A Di Đà chỉ là phương tiện, tạm dùng để cho chúng sanh mê muội hướng về, và cảnh giới Cực Lạc vốn không có thực. Những người lớn tuổi trong gia đình tôi cảm thấy lo lắng khi nghe pháp thoại này. Bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Rất mong được quý Báo sẻ chia và cho chúng tôi biết cõi Cực Lạc có hay không?

ĐÁP:

Bạn Thanh Vũ thân mến!

Niệm Phật là một pháp môn tu tập rất căn bản và phổ biến trong Phật giáo, cả Nam tông lẫn Bắc tông. Tu tập như gia đình của bạn “luôn khuyến tấn nhau niệm Phật, thực hiện ba điều Tín-Nguyện-Hạnh, đồng thời cũng biết làm lành, tránh dữ, cúng dường, bố thí, phóng sanh, nguyện cầu hiện đời an lành và sau khi xả bỏ nhục thân được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây phương Cực Lạc” là hoàn toàn đúng đắn với Chánh pháp.

Tất nhiên, pháp môn tu nào cũng là phương tiện. Vì là phương tiện, nên mỗi pháp môn có một đường hướng, lập trường và quan điểm tu tập riêng. Cũng giống như lên núi, có nhiều cách khác nhau, đi bộ hay ngồi cáp treo là tùy nhân duyên của mỗi người, miễn là lên đến đỉnh núi. Cho nên không thể đứng ở lập trường pháp môn của mình rồi so sánh hay đánh giá các pháp môn khác.

Do đó, các hành giả tu Tịnh độ, “nguyện cầu hiện đời an lành và sau khi xả bỏ nhục thân được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây phương” chính là Nguyện (Tín-Nguyện-Hạnh), hoàn toàn không phải là tham. Tu Tịnh độ mà không nguyện, không mong sanh về Cực Lạc là thiếu sót, hành giả cần phải cầu vãng sanh, phải nguyện về Tây phương, đây là đường hướng, tôn chỉ căn bản của pháp môn này.

Xin nói thêm, lập trường của người tu nói chung là buông xả, không mong cầu, dẫu là cầu Niết-bàn nhưng bước đầu cũng cần phải “muốn”, đó là Dục định (lòng mong muốn, nhiệt tình, khát khao loại bỏ mọi thứ ngăn che thiền định, khử trừ mọi ham muốn thế thường để đi vào thiền định). Chắc chắn Dục định hoàn toàn không phải là tham. Dục định là ước muốn mãnh liệt để chứng đạt các Thánh quả, thà xả bỏ thân mạng cũng không nao núng, sờn lòng. Phật Thích Ca lúc sắp thành đạo ngồi dưới cội bồ-đề cũng phát khởi đại nguyện, nếu không thành chánh quả thì thà chết chứ không rời khỏi cội bồ-đề đó sao!

Đối với vấn đề, cõi Cực Lạc có hay không? Xin khẳng định rằng: Cực Lạc hoàn toàn có thật với các vị có chánh báo tương ứng, Cực Lạc là y báo của Phật A Di Đà và chư Thánh chúng tu niệm Phật. Các hành giả tu Tịnh độ cầu sanh về Cực Lạc, rồi từ đó nương thắng duyên mà tu tập cho đến ngày công viên quả mãn, thành Phật. Cho nên, Cực Lạc không chỉ “tạm dùng để cho chúng sanh mê muội hướng về” mà các bậc Tổ sư vĩ đại của Tịnh tông, các Đại Bồ-tát có nhân duyên cũng nguyện sanh về cõi ấy.

Tất nhiên, mọi người con Phật có chánh kiến đều biết “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” (Kinh Kim cang) nên Cực Lạc dù có thù thắng trang nghiêm đến mấy cũng là phương tiện, không có tự tánh (tánh Không, vô ngã). Vãng sanh Cực Lạc là thành tựu “bất thối chuyển”, không còn bị đọa lạc, để rồi từ đó tiến tu thành Phật, phổ độ quần sanh. Vì thế, gia đình bạn không có gì phải hoang mang cả mà càng tinh tấn niệm Phật hơn nữa để thành tựu nhất tâm.

Chúc bạn tinh tấn!

Bài "CÓ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC HAY KHÔNG" của Quảng Tánh ... và , Ý kiến bạn đọc ...(?)

Tôi xin có ý kiến : ___

Hai bài trên đêu Rất là hay , rất là quý báu ! _Nếu ai chưa vững lòng tin lắm thì cứ thực hành quyết liệt một lần để cảm nhận được CÕI TỊNH là có thật , (còn xa hơn nữa là CÕI TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ (thì tôi chưa dám bàn đến )...: _ "Đạo PHẬT là mục đích hướng dẫn Chúng Sanh (nói chung ) và người người chúng ta (những ai đã và đang gặp )Phiền Não Khổ trong cuộc đời sẽ hành trì pháp môn hợp với căn trí, căn tánh _đến bến bờ giãi thoát để được an lạc tự tại với cuộc sống ...(còn xa hơn là giãi thoát sanh tử luân hồi , thì cũng còn là điều tôi chưa dám bàn đến )!


Trong nhiều pháp môn Đức PHẬT đã dạy lại cho chúng ta hầu như cốt lõi cũng đều "VẠN PHÁP QUI VỀ MỘT_MỘT SẼ TỰ "GIẢI THOÁT"_rồi sau đó hành giả sẽ đặng "ngự vào cõi AN LẠC TỰ TAI "! (?)

Ở nơi đó, "QUÁ KHỨ , HIỆN TẠI ,VỊ LAI _ĐỀU BẤT KHẢ ĐẮC !" và,cũng nơi đó "SẮC BẤT DỊ KHÔNG, KHÔNG BẤT DỊ SẮC_SẮC TẤT THỊ KHÔNG, KHÔNG TẤT THỊ SẮC !" Và, nếu có một khởi niệm thì "Như người làm xiếc trên dây sẽ bin mất thăng bằng mà ngả nhào về CHƠN hoặc VỌNG ..., hành giả rồi sẽ không còn ở nơi chốn Niết Bàn Hữu Dư Y ấy ...

Đó là cõi TỊNH để chúng ta tìm về tự giãi thoát phiền não trong nội tâm của chính mình . Vâng, lời rằng:"Liễu Sinh Thoát Tử " cũng từ đây, cầu nguyện miên man bao tháng ngày thật tâm quyết đoạn lìa Sanh Tử CÕI TỊNH gần xa? Trong lòng tay ! (một thiển ý xin được góp vào cùng "nguoiphattu.com", còn lắm mông muội, xin được cảm thông mà thứ lỗi _chẳng qua cùng một tâm lòng mong mõi tất cả những ai đã quay hướng nhìn về PHẬT ĐẠO hãy vững lòng kiên định, đừng nản chí khi chưa về đến đích. Đa tạ!

Khổng Phú Thọ - 15-09-2019 05:14

  Trả lời  | Thích   

PHẬT A DI ĐÀ VÀ THẾ GIỚI TẬY PHƯƠNG CỰC LẠC LÀ CÓ THẬT, CÁC BẠN PHẢI TIN NHẬN: 1. TIN LỜI DẠY CỦA ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI 2. TIN VÀO NGUYỆN LỰC CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 3. TIN VÀO LỜI KHEN NGỢI VÀ XƯNG TÁN CỦA CHƯ PHẬT SÁU PHƯƠNG * NGOÀI THẾ GIỚI TA BÀ NÀY, CÒN CÓ NHIỀU CẢNH GIỚI KHÁC MÀ NGƯỜI PHÀM NHƯ CHÚNG TA KHÔNG THẤY ĐƯỢC *ĐỜI MẠT PHÁP NÀY KHÔNG CÓ PHÁP MÔN NÀO CÓ THỂ THOÁT LIỄU SANH TỬ ĐƯỢC, CHỈ CÓ NƯƠNG THEO PHÁP MÔN NIỆM PHẬT MÀ ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI ĐÃ CHỈ DẠY. VÌ VẬY CÁC BẠN PHẢI TIN NHẬN, TRONG KINH A DI ĐÀ CÓ NÓI: "NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC NHÂN DUYÊN MỚI CÓ THỂ SANH VỀ CÕI ĐÓ" VÌ VẬY NGƯỜI CÓ THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC MỚI CÓ THỂ TIN NHẬN * KHI PHẬT THÍCH CA MÂU NI CÒN TẠI THẾ, MA VƯƠNG BA TUẦN ĐẾN GẶP PHẬT VÀ BẢO VỚI NGÀI: "TÔI MUỐN PHÁ HOẠI PHẬT PHÁP CỦA NGÀI VÌ PHẬT PHÁP MUỐN ĐỘ CHÚNG SANH RA KHỎI BA CÕI, TÔI KHÔNG MUỐN HỌ RA KHỎI BA CÕI, TÔI KHÔNG THÍCH VẬY, TÔI MUỐN PHÁ HOẠI PHẬT PHÁP" - ĐỨC PHẬT NÓI VỚI MA VƯƠNG: "PHÁP CỦA TA LÀ CHÁNH PHÁP, CHÁNH PHÁP KHÔNG CÓ MỘT PHƯƠNG PHÁP NÀO CÓ THỂ PHÁ HOẠI" - MA VƯƠNG NÓI: "ĐỢI ĐẾN THỜI KỲ MẠT PHÁP, PHÁP CỦA NGÀI SUY YẾU, TA PHÁI CON CHÁU CỦA TA CẠO TÓC XUẤT GIA, MẶC ÁO CÀ SA TỚI PHÁ HOẠI PHẬT PHÁP CỦA NGÀI" - ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NGHE XONG KHÔNG NÓI LỜI NÀO, CHỈ ĐÀNH RƠI LỆ MÀ THÔI * ĐIỀU NÀY CHÚNG TA NÊN GHI NHỚ VÀ CẢNH GIÁC, THẬT CẢNH GIÁC ĐỜI MẠT PHÁP NÀY ÁC NHIỀU HƠN THIỆN, GẶP ĐƯỢC BẬC MINH SƯ RẤT KHÓ, CHỈ CÓ TIN NHẬN VÀO LỜI DẠY CỦA BỔN SƯ THÍCH CA, NƯƠNG THEO PHÁP MÔN NIỆM PHẬT, NƯƠNG VÀO NGUYỆN LỰC, THA LỰC CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ THÌ MỚI MONG THOÁT LIỄU SANH TỬ * HIỆN CÁC VỊ TỔ CỦA CHÚNG TA CŨNG ĐÃ BIẾT TRƯỚC NGÀY GIỜ RA ĐI, TỰ TẠI VÃNG SANH NHƯ ĐẠI SƯ ẤN QUANG, HT QUẢNG KHÂM, HT TUYÊN HÓA, CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM, HT HẢI HIỀN,... * LÀ CON CỦA PHẬT CÁC BẠN PHẢI TIN NHẬN LỜI DẠY CỦA ĐỨC BỔN SƯ LÀ KHÔNG DỐI DÙ AI NÓI GÌ, MÌNH VẪN TIN LỜI DẠY CỦA ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA VÀ MÌNH TIN CHẮC VỚI CÁC BẠN RẰNG: CHẮC CHẮN CÓ THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC VÀ CÓ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ HIỆN ĐANG THUYẾT PHÁP, CÒN NGHE NGƯỜI NÀY NÓI THẾ NÀY, NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI THẾ KIA LÀ TÙY CÁC BẠN. MÌNH VẪN ĐÚNG PHÁP MÔN NIỆM PHẬT MÀ THỰC HÀNH, ĂN CHAY, GIỮ GIỚI, SỐNG TỐT VÀ LÀM ĐÚNG THEO LỜI PHẬT DẠY KHÔNG THỐI CHUYỂN. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

- 19-05-2017 07:15

  Trả lời  | Thích   322

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan