Tịnh độ

Vãng sanh quyết định chơn ngôn

nguoiphattu.com - Vãng sanh quyết định chơn ngôn hay Vãng sanh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu.
 Thần chú này có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Cứ vào tên của Đà la ni (Tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp, tạm gọi là chơn ngôn hoặc thần chú) cho biết thần chú này có công năng phá trừ tất cả nghiệp chướng căn bản, để được vãng sanh về Cực lạc.

Theo kinh Niệm Phật Ba la mật, phẩm thứ 7 (HT.Thích Thiền Tâm dịch), Bồ tát Phổ Hiền vì thương xót chúng sanh thời mạt pháp nên nói Đà la ni này để trợ duyên được mau vãng sanh về Tịnh độ: “Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Đại Bồ tát bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Con nay vì thương tưởng chúng sanh nơi thời mạt pháp, khi ấy kiếp giảm thọ mạng ngắn ngủi, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành rất ít. Con sẽ ban cho người niệm Phật thần chú Đà la ni này để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng, trừ sạch phiền não, được mau chóng sanh về Cực lạc, gọi là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Liền nói chú rằng: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.

Người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân khẩu ý đều phải thanh tịnh. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 biến. Như vậy, diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và hủy báng Chánh pháp. Thường được Phật A Di Đà hiện trên đỉnh đầu. Hiện đời an ổn, phước lạc. Khi trút hơi thở cuối cùng được tùy nguyện vãng sanh. Trì tụng đến ba chục ngàn biến liền thấy Phật ngay trước mặt”.

Xưa nay, phần lớn những hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ thường trì niệm thần chú Vãng sanh theo phiên âm tiếng Hán. Chúng ta có thể trì niệm theo nguyên văn tiếng Phạn (đã phiên âm) và tìm hiểu đôi chút về “ý nghĩa” của thần chú này.

- Namo Amitàbhàya

(Na-mô  A-mi-ta-pha-gia)

Nam mô A di đa bà dạ

Quy mạng Vô Lượng Quang (A Di Đà)

- Tathàgatàya

(Ta-tha-ga-ta-gia)

Đa tha già đa dạ

Như Lai

- Tadyathà

(Ta-di-gia-tha)

Đa điệt dạ tha

Nên nói thần chú

- Amrto dbhave

(A-mờ-rật-tô  đờ-pha-vê)

A di rị đô bà tỳ

Cam lộ hiện lên

- Amrta sambhave

(A-mờ-rật-ta  sam-pha-vê)

A di rị đa tất đam bà tỳ

Cam lộ phát sinh

- Amrta vikrànte

(A-mờ-rật-ta  vi-kờ-răm-tê)

A di rị đa tỳ ca lan đế

Cam lộ dũng mãnh

- Amrta vikrànta gamini

(A-mờ-rật-ta  vi-kờ-răm-ta  ga-mi-ni)

A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị

Đạt đến Cam lộ dũng mãnh

- Gagana kìrtti kare

(Ga-ga-na  kít-ti  ka-rê)

Già già na, chỉ đa ca lệ

Rải đầy hư không

- Svàhà

(Sờ-va-ha)

Ta bà ha

Thành tựu cát tường.

Như vậy, Bồ tát Phổ Hiền trong pháp hội tại Linh Sơn đã vì chúng sanh đời mạt pháp về sau mà xin phép Thế Tôn tuyên thuyết thần chú Vãng sanh. Theo lời dạy của Bồ tát, nếu có người nào phát nguyện sanh về Cực lạc nhưng vì phước mỏng nghiệp dày, niệm Phật chưa đạt đến nhất tâm thì có thể nương nhờ công đức của thần chú Vãng sanh để được như nguyện. Hành giả thực hành trai giới, giữ ba nghiệp: thân, miệng, ý thanh tịnh; mỗi ngày trì niệm 6 thời, mỗi thời 21 biến thì chắc chắn tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, cho dù là ngũ nghịch hay thập ác tội chướng.  

Thần chú Vãng sanh có tầm quan trọng như thế, nên người tu pháp môn Tịnh độ luôn trì niệm nhằm thú hướng Lạc bang.

Vãng sanh quyết định chơn ngôn (hiệu ứng karaoke)

Nam mô a di Đà Phật con tên: Trịnh thị Bích con xin phép hỏi các quý vị tu sĩ và các vi đồng tu cho con được Hỏi: có gì con không biết xin các vị hoan hỉ cho con biết thêm về Phật pháp. Con mỗi ngày niệm cuốc sám hối 35 vị Phật và trong cuốn 35 vị Phật con niệm 5 lần Chú Đại Bi và con niệm thêm chú thần y của mẹ Quan Âm Bồ tát vậy có được không à? Có ngày con chì niệm Chú Đại Bi 14-21 lần . Và có một điều con chưa hiểu nếu như con đang tụng lỡ dỡ Bài kinh và con có việc gấp đi ta ngoài như vậy khi có về con có được niệm tiếp theo gây không? Hây con niệm lại từ đầu à? Hoặc muốn niệm tiếp được thì phải làm sao à? Xin quý vị nào hiểu rõ về kinh phật xin hoan hỉ cho con được biết thêm à. Con chân thành biết ơn . Xin hồi âm cho con trên email: amy82009@yahoo.com Nam mô A di Đà Phật

Amy - 20-03-2017 17:38

  Trả lời  | Thích   

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan