Tu học Tịnh độ

Trang 4

Giải đáp thắc mắc tu pháp môn Tịnh độ (8)

Nếu trí huệ chưa có, mê mê muội muội chưa rõ đâu là đâu thì mau mau trở về với lời Phật dạy, y giáo phụng hành, nhất định phải lấy kinh Phật làm tiêu chuẩn, chớ ly một ý, một từ thì mới mong thoát khỏi hiểm nạn của thời mạt pháp này.

Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư

Sợ chết vốn là bản năng chấp ngã của con người. Dù lúc bình thời mình có hiểu vô thường và nói cứng bao nhiêu, nhưng khi đối diện cái chết, trước nỗi đau đớn dày vò, cũng như nghiệp lực quá khứ quấy nhiễu, nếu bình thời không có công phu đắc lực, thử hỏi mấy ai là không có thể hốt hoảng sợ hãi, trước vọng tưởng "cái ta" sắp mất của mình.

Giải đáp thắc mắc tu pháp môn Tịnh độ (7)

Muốn hộ niệm cho cha mẹ vãng sanh mà con cái tiếp tục giết sanh vật không thuơng tiếc, thì sự hộ niệm không có lòng thành. Hơn nữa sát sanh lúc hộ niệm coi chừng bị thêm nạn oan gia trái chủ, vì thù trước thêm oán sau, họ có thể đánh mạnh hơn nữa, thành ra việc hoá giải oán thân trái chủ không thể thành tựu! Sát sanh chắc chắn là điều phải cấm cữ! Nếu người nhà không chịu ngừng tay thì chúng ta đành phải từ chối hộ niệm vậy.

Giải đáp thắc mắc tu pháp môn Tịnh độ (6)

Tâm Phật tịch tĩnh, có cầu có ứng, cứu độ tùy duyên, không có phan duyên. Giống như cái chuông, có đánh có tiếng. Liệu người tu hành có cầu đúng không. Nói rõ hớn, tất cả do chính tâm mình quyết định vậy. Cho nên, phải nắm rõ đường thành đạo.

Giải đáp thắc mắc tu pháp môn Tịnh độ (5)

Thời mạt pháp này niệm Phật là pháp tối thắng nhất để cứu chúng sanh thoát vòng sanh tử. Trong những năm qua, người niệm Phật vãng sanh đã hiển hiện rõ rệt, rất nhiều. Nhiều người đã nhìn thấy những cuộc Vãng sanh đã ngộ ra đường giải thoát, đã phát tâm rất mạnh và quyết lòng thành lập những nhóm cộng tu, Ban Hộ Niệm, Niệm Phật Đường để niệm Phật.

Giải đáp thắc mắc tu pháp môn Tịnh độ (4)

Tin tưởng, nguyện cầu sanh về đó, Niệm A-di-đà Phật. Lúc lâm chung đừng sợ chết, cầu vãng sanh sớm càng tốt, mời người khác đến hộ niệm, thì sẽ được cảm ứng. Chết sống đã có mạng số. Số mạng chưa mãn thì niệm Phật cầu vãng sanh thì tự nhiên sẽ hết bệnh. Nếu số phần đã mãn thì sẽ được vãng sanh, thoại tướng hiện ra rất tốt, bất khả tư nghị. Hiện tượng này nhiều lắm, không ai có thể chối cải được.

“Tu Mót”

Các liên hữu đồng tu nếu ai đã nghe đĩa giảng pháp khai thị gần đây của Hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ biết đến phần “Tu mót”, bài này nếu chiêm nghiệm kỹ thì thật quá hay, thật có giá trị và kinh nghiệm tu hành.

Giải đáp thắc mắc tu pháp môn Tịnh độ (3)

Tu thì tạo phước lành, phước lớn thì được hưởng phước. Phước này nếu có thì hưởng được phước báu nhân thiên. Không tu thì tạo nghiệp xấu. Nghiệp xấu này gây chướng ngại cho đường giải thoát.

Hãy tu mau kẻo không kịp

Thế giới chúng ta đang sống đây, Đức Phật gọi là Thế giới Ta Bà. Thế giới Ta Bà này đầy dẫy những nguy hiểm và bất an. Con người SINH ra rồi nhận lấy bao nhiêu là nỗi khổ của cuộc đời, người giàu cũng khổ, người nghèo lại càng khổ hơn…

Bình Định: Một cư sĩ vãng sanh lưu xá lợi

Ông biết trước ngày chết, nên có dặn dò con cháu trước lúc ra đi, hãy niệm Phật cho ông đủ 8 tiếng đồng hồ, để qua 48 giờ rồi mới được đi thiêu, đi thiêu để huyễn thân cát bụi trở về với cát bụi, đi thiêu để nhường đất cho người sống, ông dặn con cháu chớ nên coi ngày giờ tẩm liệm, không nhận tiền phúng điếu

Vì sao chúng ta phải niệm A Di Đà Phật?

Khi xưa, lúc chưa thành Phật A Di Đà, Ngài tên là Tỳ kheo Pháp Tạng, từng phát ra 48 lời nguyện, mỗi nguyện đều tiếp dẫn chúng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc, mới nguyện thành Phật.

Giải đáp thắc mắc tu pháp môn Tịnh độ (2)

Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà vãng sanh Tây-phương, chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây?

Giải đáp thắc mắc tu pháp môn Tịnh độ (1)

Phật dạy thời mạt pháp tu hành phải “y pháp bất y nhân”. Nghĩa là, phải y đúng theo pháp Phật tu hành, không được theo bất cứ người nào cả. Nói rõ hơn, người nào nói đúng kinh pháp thì nghe, người nào nói ngược kinh pháp thì tuyệt đối không được nghe. Nếu như đã nghe theo thì đọa lạc ráng chịu.

Xem nhiều

Hướng dẫn cách nhiếp tâm niệm Phật để không loạn

Tịnh độ

Trong khi niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, nhớ số phân minh. Niệm hết mười câu lại niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi câu. Niệm câu nào nhớ câu nấy, chẳng được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ.

Bình Định: Một cư sĩ vãng sanh lưu xá lợi

Tịnh độ

Ông biết trước ngày chết, nên có dặn dò con cháu trước lúc ra đi, hãy niệm Phật cho ông đủ 8 tiếng đồng hồ, để qua 48 giờ rồi mới được đi thiêu, đi thiêu để huyễn thân cát bụi trở về với cát bụi, đi thiêu để nhường đất cho người sống, ông dặn con cháu chớ nên coi ngày giờ tẩm liệm, không nhận tiền phúng điếu

Chuyển nghiệp ác thành cận tử nghiệp thiện từ Kinh tạng Pali

Tịnh độ

Nghiệp của người sắp mất được gọi là cận tử nghiệp, là nghiệp lực quan trọng quyết định cảnh giới mà người sắp mất sẽ thọ báo. Trong một lần thuyết giảng tại Trường Trung Học McGarvin Westminster, CA 92683, Tỳ Kheo Thích Tâm Thiện khái niệm như sau:

Tịnh độ Thiền, pháp môn tu thành Phật

Tịnh độ

Người tu Tịnh độ hiện nay muốn trừ nghi phải niệm Phật phải đạt được công phu thành phiến, tức là cảnh giới bất niệm tự niệm cũng là mức cạn nhất của Sự Nhất tâm bất loạn. Hay ít nhất cũng được thấy Phật A Di Đà hiện đến thọ ký cho biết trước ngày giờ vãng sinh.

Niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật?

Tịnh độ

Đức Thế Tôn thấy rõ pháp hữu vi đều vô thường, tất cả chúng sanh vẫn sẵn đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng do bởi mê bản tâm nên tạo ra nghiệp hoặc, mãi chịu sống chết luân hồi. Dù cho được sanh lên cõi trời, khi hưởng hết phước rồi, cũng bị sa đọa.

Vì sao phần đông người tu học phát nguyện vãng sanh về cảnh giới A Di Đà tịnh độ

Tịnh độ

Trên phương diện kinh điển thường đề cập đến bốn cõi tịnh độ mà chúng ta được biết cụ thể nhất: Di Lặc tịnh độ – Dược Sư tịnh độ – A Súc Phật tịnh độ – A Di Đà tịnh độ. Vì sao phần đông người tu học phát nguyện vãng sanh về cảnh giới A Di Đà tịnh độ. Đó là vấn đề mà chúng ta cần bàn đến trong bài viết này.

Hướng về miền Tịnh Độ

Tịnh độ

Lời của Phật Thích Ca: Thời Chánh Pháp người ta thành tựu pháp thiền quán, trong thời Tượng pháp, người ta thành tựu pháp thiền định và trong thời Mạt pháp, người ta thành tựu pháp môn Tịnh độ.

Hãy tu mau kẻo không kịp

Tịnh độ

Thế giới chúng ta đang sống đây, Đức Phật gọi là Thế giới Ta Bà. Thế giới Ta Bà này đầy dẫy những nguy hiểm và bất an. Con người SINH ra rồi nhận lấy bao nhiêu là nỗi khổ của cuộc đời, người giàu cũng khổ, người nghèo lại càng khổ hơn…