Miền nam

Địa chỉ những ngôi chùa ở Quận 2 TPHCM

Phường An Phú

T Đình Pháp Vin MINH ĐĂNG QUANG

Địa ch: 505 Xa L Hà Ni

Đin thoi: (08) 8.991105 – 8.875568

Năm thành lp: 1968

Người sáng lp : HT Thích Giác Nhiên và Tăng Ni Pht t H phái Pht Giáo Kht Sĩ Vit Nam

H phái : Kht Sĩ

Đặc đim: T Đình H phái Kht Sĩ

Chư V tr trì tin nhim: HT Thích Giác Phúc, Trưởng Lão Thích Giác Huyn (1968-1994)

Vin Ch: HT Thích Giác Phúc

Tr trì hin nay: Ht Thích Giác Lai

Các ngày l ln, k gi trong năm: Mùng 1 tháng Giêng vía Di Lc – mùng 1-2 ÂL k nim Đức T Sư Minh Đăng Quang vng bóng – l hi rm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 ÂL: L Pht Đản, L Vu Lan, T T Tăng – 23-12ÂL l hi tt niên tng Cu Siêu chư Hương Linh ct Cu Huyn Tht T. Mi tháng có 2 ngày cúng hi: Rm và 29 hay 30 ÂL, có thuyết ging giáo lý

 

Phường Tho Đin

 

Tnh Tht AN HÒA

Địa ch: 828 An Đin

Đin thoi: (08) 8.875800

Năm thành lp: 1975

Người sáng lp: NS Thích n Như Hòa

H phái : BC TÔNG

Tr trì hin nay: NS Thích n Như Hòa

 

CHÙA K QUANG 3

Địa ch: 725 Xa L Hà Ni – ĐT: 8.992108

Năm thành lp: 1969

Người sáng lp: HT Thích Thin Quang (húy Hng Sáng)

H phái : BC TÔNG

Năm trùng tu: 1975,1997

Chư V tr trì tin nhim: HT Thích Thin Quang (1969-1974)

Tr trì hin nay: TT Thích Thin Minh

Các ngày k gi trong năm: 7-10 ÂL gi T khai sơn

 

Phường Bình An

 

CHÙA DIU GIÁC

Địa ch: 6/10 Trn não

Đin thoi: (08) 7.400530

Năm thành lp: 1971

Người sáng lp: NT Thích n Diu Không

H phái : BC TÔNG

Đặc đim: Có nhà tình thương nuôi dy tr m côi và quán cơm chay

Năm trùng tu: 1989

Chư V tr trì tin nhim: NT Thích n Diu Không (1971-1972)

Tr trì hin nay: NS Thích n Bo Nguyt

 

Phường Bình Khánh

 

CHÙA HUÊ NGHIÊM 2

Địa ch: 299B Lương Định Ca – ĐT: 8.874257

Năm thành lp: 1975

Năm thành lp: HT Thích Trí Qung, Trưởng Ban Hong Pháp TƯ GHPGVN kiêm Trưởng Ban Tr S Thành hi PG TP HCM

H phái : BC TÔNG

Đặc đim: Năm 1899, HT Thích Hng Tín to mãi đt cho Chùa Huê Nghiêm (Th Đức); năm 1975, HT Thích Trí Qung xây dng tho am. Năm 1998, Chùa Huê Nghiêm 2 được chính thc công nhn

Tr trì hin nay: HT Thích Trí Qung

Các ngày l ln trong năm: 8-12 ÂL l Pht thành Đạo

 

 

Phường An Khánh

 

T Đình ĐÔNG HƯNG

Địa ch: 201 Lương Định Ca

Đin thoi: (08) 7.415599

Năm thành lp: 1934

Người sáng lp: HT Thích Phước Bình thuc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đi th 42

H phái : BC TÔNG

Năm trùng tu: 1981

Chư V tr trì tin nhim: HT Thích Bu Chi, HT Thích Hành Tr, ĐĐ Thích Thông Kinh

Tr trì hin nay: TT Thích Đồng Tín

Các ngày k gi trong năm: 10-8 ÂL gi T, 29-10 ÂL gi HT Thích Hành Tr

 

CHÙA HI ĐỨC

Địa ch: 13/5 khu ph 2

Đin thoi: (08) 7.415570

Năm thành lp: 1948

Người sáng lp: Pht t đa phương

H phái : BC TÔNG

Chư V tr trì tin nhim: Tu Sĩ Thích Nht Sơn, Tu Sĩ Thích Hu Tánh

Tr trì hin nay: HT Thích Ng Pháp

 

 

CHÙA LIÊN TRÌ

Địa ch: 153 Lương Định Ca

Năm thành lp: 1964

Năm thành lp: Chi hi Pht Hc Th Thiêm

H phái : BC TÔNG

Chư V tr trì tin nhim: TT Thích Thin Minh, ĐĐ Thích Không Tánh (1964-1970)

Qun t: Ban Qun T

 

CHÙA THIN TINH

Địa ch: 14/12 Lương Định Ca

Đin thoi: (08) 8.874660

Năm thành lp: 1935

Người sáng lp: HT Thích Bu Chí

H phái : BC TÔNG

Năm trùng tu: 1972, 1982

Chư V tr trì tin nhim: HT Thích Bu Chí, TT Thích Viên Đức (1935-1980)

Tr trì hin nay: TT Thích Đồng Hnh

Các ngày k gi trong năm: 3-9 ÂL gi T khai Sơn, 11-7 ÂL gi TT Thích Viên Đức

 

CHÙA  T PHONG

Địa ch: 171 Lương Định Ca

Năm thành lp: 1968

Năm thành lp: HT Thích Phước Ninh

H phái : BC TÔNG

Năm trùng tu: 1988

Chư V tr trì tin nhim: HT Thích Phước Ninh, SC Thích n Hnh Nghiêm (1968-1982)

Tr trì hin nay: ĐĐ Thích Đồng Thái

 

Phường An Li Đông


CHÙA  ĐÔNG THNH

Địa ch: 512/8 Trn Não

Đin thoi: (08) 8.890933

Năm thành lp: 1928

Người sáng lp: NS Thích n Diu Th

H phái : BC TÔNG

Năm trùng tu: 1993

Tr trì hin nay: ĐĐ Thích Chúc Kiên

Các ngày k gi trong năm: 9-2 ÂL gi Thy T

 

Tnh Xá NHƯ LAI

Địa ch : 108/18 Cây Bàng 2

Đin thoi: (08) 8.890738

Năm thành lp : 1963

Người sáng lp : ĐĐ Thích Hu Minh

H phái : KHT SĨ

Năm trùng tu : 1991

Tr trì hin nay : ĐĐ Thích Hu Minh (Viên tch)

Các ngày k gi trong năm : Rm tháng 3 ÂL và 8-8 ÂL gi Thy T

 

Tnh Xá NGC THANH

Địa ch : 619 Khu ph 2

Đin thoi: (08) 7.415643

Năm thành lp : 1989

Người sáng lp : TT Thích Giác Hu

H phái : KHT SĨ

Chư v tr trì tin nhim : TT Thích Giác Hu

Qun t : ĐĐ Thích Minh Tn

Các ngày k gi trong năm : 6-6 ÂL gi TT Thích giác Hu

 

Phường Th Thiêm

 

Tnh Tht PHƯỚC QUANG

Địa ch : 190C Lương Định Ca

Đin thoi: (08) 8.874618

Năm thành lp : 1975

Người sáng lp : NS Thích n Như Yến

H phái : BC TÔNG

Năm trùng tu : NS Thích n Như Thanh

 

Phường Bình Trưng Tây


CHÙA MINH ĐỨC

Địa ch : 262 p Trung

Đin thoi: (08) 8.872314 – 7.430797

Năm thành lp : 1970

Người sáng lp : Pht t Nguyn Linh Chiu

H phái : BC TÔNG

Chư v tr trì tin nhim : NT Thích n Tín Đức

Tr trì hin nay : SC Thích n Khiết Li

Các ngày k gi trong năm : 16-12 ÂL gi Thy T

 

Tnh Xá NGC BÌNH

Địa ch : 390 khu ph 3

Đin thoi: (08) 8.976095

Năm thành lp : 1968

Người sáng lp : ĐĐ Thích Giác Thành

H phái : KHT SĨ

Năm trùng tu : 1990

Chư v tr trì tin nhim : ĐĐ Thích Giác Thành, ĐĐ Thích Giác

Nghiêu (1968-1974)

Tr trì hin nay : ĐĐ Thích Minh Hin


CHÙA THÁI NGUYÊN

Địa ch : 101 Liên tnh l 25, Khu Ph 2

Đin thoi: (08) 8.872533

Năm thành lp : 1827

Người sáng lp : T Minh Tánh

H phái : BC TÔNG

Năm trùng tu : 1970,1986,1995

Đặc đim : Chùa còn có tên Phước Trưng, Thái Ngươn, Chùa Pht và Chùa Làng

Chư v tr trì tin nhim : HT Thích Hi Hi, HT Thích Thanh Lương, HT Thích Trng Nhơn, HT Thích Thanh Sơn, HT Thích Trng Bình, Yết ma Thích Qung Tu, Giáo Th Thích Tâm Minh, TT Thích Thin Đức, HT Thích L Tâm

Tr trì hin nay : ĐĐ Thích Trung Phú

Các ngày k gi trong năm : 23, 24-1 ÂL gi HT Thích Trng Bình, 10-10 ÂL gi HT Thích L Tâm

 

Tu Vin VĨNH ĐỨC

Địa ch : 218 khu ph Trung

Đin thoi: (08) 8.976357

Năm thành lp : 1972

Người sáng lp : TT Thích Qung Tâm

H phái : BC TÔNG

Năm trùng tu : 1984

Đặc đim : Nơi nuôi dưỡng và đào to Chư Tăng, hình thc sinh hot như Pht Hc Vin

Tr trì hin nay : TT Thích Qung Tâm

Các ngày k gi trong năm : 14,15-9 ÂL gi Thy T

 

Phường Cát Lái

CHÙA NGUYÊN THY

Địa ch : 50 khu 1

Đin thoi: (08) 7.420214

Năm thành lp : 1969

Người sáng lp : HT Thích H Tông, Tăng Thng Giáo hi Tăng Già Nguyên Thy Vit Nam

H phái : NAM TÔNG

Chư v tr trì tin nhim : HT Thích H Tông, TT Thích Thin Gii, ĐĐ Thích Bu Tn, ĐĐ Thích Giác Chánh, ĐĐ Thích Giác Thin (1969-1993)

Tr trì hin nay : ĐĐ Thích Pháp Cht


CHÙA THANH VÂN

Địa ch : 72 Liên Tnh L 25, Khu 1

Đin thoi: (08) 8.873101

Năm thành lp : 1925

Người sáng lp : TT Thích Giác Knh

H phái : BC TÔNG

Năm trùng tu : 1930, 1991

Chư v tr trì tin nhim : TT Thích Giác Knh, Thy Thích Minh n (1925-1991)

Qun t : Sa di Thích Minh Y

 

 

CHÙA THIN TÔN 1

Địa ch : 67 Liên Tnh L 25, Chùa Ông

Đin thoi: (08) 7.420188

Năm thành lp : 1946

Người sáng lp : HT Thích Liu Thin

H phái : BC TÔNG

Năm trùng tu : 1969

Chư v tr trì tin nhim : HT Thích Đạt T, HT Thích Đạt Kiến, HT Thích Tc Phước, TT Thích Minh Hùng (1946-1984)

Tr trì hin nay : NS Thích n Tc Nim

Các ngày k gi trong năm : 9-7 ÂL gi HT Thích Đạt Kiến 

Nguồn: dieuphapam

Từ khóa
Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan