;

đại giới đàn nghệ tĩnh


Ý nghĩa của Phật sự Đại giới đàn

Tìm hiểu - Vấn đáp

Theo Bích Nham Lục (Đại 48, 143, quyển Hạ) ghi: “Tuyển Phật trường là tuyển những người tu hành, sau này có khả năng thành Phật, thành Tổ. Nếu tuyển người làm Phật, Tổ mà không có con mắt như thế thì dù một nghìn năm cũng không làm được việc gì”. Xem