;

Ai là Bhikkhu – Tỳ khưu

Luận đàm - Giảng kinh

Nhân sự kiện thầy du sĩ Thích Minh Tuệ du hành "để thực hành theo lời dạy của Đức Phật" như thầy ấy tâm sự. Bên cạnh cáo buộc "trộm tăng tướng", một số ý kiến bổ sung cho rằng nếu là cư sĩ, du sĩ ngoại học mà tự ý thực hành đó là hành vi "trộm pháp"

Quả báu của tâm từ

Luận đàm - Giảng kinh

Khi hành giả niệm rải tâm từ dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền sắc giới xong, đã thực hành qua thời gian lâu dài trở nên thuần thục rồi, làm cho định tâm an trú vững chắc theo tuần tự, đã tích luỹ nhiều, đã tinh tấn không ngừng, nên hành giả được 11

Chuyện nhà chùa và đề Kinh Kim Cang

Luận đàm - Giảng kinh

Giáo nghĩa kinh Kim cang dạy con người tiêu trừ bản ngã. Tiêu diệt ngã chấp là lộ trình tối hậu đi đến cuộc cách mạng triệt để của nội tâm, cần đánh đổi, trả giá với khổ lụy hình hài, không phải một sớm một chiều quá dễ dàng cho kẻ học đạo.