;

Thần chú giải nạn tiêu tai, trừ ma quỷ, hóa giải trù yếm

Mật tông

Nếu có người thường trì tụng lục tự Đại Minh Thần chú, lục tự Đại Minh Chương Cú, hay tụng trì lục tự Thần chú Vương Kinh..., giả sử kiến chú vào cây khô, có thể được hoàn sanh nhánh lá, huống gì thân người, khiến người ấy được sống lâu trăm tuổi, đư

Lục Tự Thần Chú Vương Kinh

Mật tông

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong rừng Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ. Bấy giờ có một người con gái Ngoại Đạo thuộc giai cấp Chiên Đà La dùng yếm đối để mê hoặc Tôn Giả A Nan Ngay lúc ấy Đức Như Lai nhìn thấy A Nan bị hoảng hốt nên vì Ngài (A Nan

Dấu vết của Luân hồi

Mật tông

“Có cả thảy sự vật là tâm, ly cả thảy sự vật là tánh”. Sao là có cả thảy sự vật? Đó là một câu hỏi để một người hành giả bắt đầu tìm về dấu vết của nó. Một lỗ thủng vào nhà. Ánh sáng ấy lọt vào lỗ thủng đó đi vào nhà. Chúng ta quan sát nhìn thấy nó c

Ấn và Chú của Mật Tông

Mật tông

Những nhà tu hành Mật Tông dùng những Mật Chú trong những trường hợp cần thiết nhất và cũng hạn chế nhất để tránh những tác hại khác. Một trong những loại Mật Chú quan trọng và thông dụng là Mật Chú Đà Ra Ni (Dharani).

Mật tông vấn đáp (2)

Mật tông

Đây là một hình thức bố thí có thể được xếp vào loại “Pháp thí”. Kinh Phật dạy: “Pháp thí cao hơn tài thí”, có nghĩa là cao hơn cho người ta tiền bạc. mà sự bố thí này lại là Ba la mật, nghĩa là tuyệt đỉnh, ở chỗ mình đem cho mà chẳng cần người được

Thần chú trừ rắn độc

Mật tông

Thuở xưa, trú xứ của những người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình thường là khu rừng, vách núi, hang động, đồng hoang… Ngay cả Đức Thế Tôn, khi đã có những tu viện do các cư sĩ xây dựng cúng dường như Trúc Lâm, Kỳ Viên… thì Ngài cũng chỉ

Tổng quan về Du già hành tông (phần II)

Mật tông

Điểm then chốt của giáo lý Du già hành tông nằm trong ý niệm về nghiệp đã được kế thừa và lý giải một cách rất chính xác. Phật giáo nhắm vào sự hàng phục vô minh và đau khổ thông qua việc chuyển hóa các nghiệp duyên; nên trong Phật pháp, theo biện lu

Tổng quan về Du già hành tông (phần I)

Mật tông

Du già hành tông là một trong hai tông phái Đại thừa Phật giáo Ấn Độ. Sự sáng lập tông phái này được quy cho hai anh em ngài Vô Trước và Thế Thân. Nhưng giáo lý và học thuyết căn bản của tông này đã được lưu hành ít nhất là một thế kỷ trước đó.

Thiền quán Mật chú Chuẩn Đề qua kinh Kim Cang

Mật tông

Kinh Kim cang là một trong những bộ kinh gối đầu giường của chư thiền giả. Cho nên, Kinh kim cang là một tác phẩm lớn, một bộ kinh tối thượng thừa của Hiển giáo. Với tính chất cao cả, vô thường như thế, hôm nay, sẽ kết hợp lại giữa hiển giáo kinh Kim