Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

Nhân vật

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, một trong những vị tiền bối thạch trụ tòng lâm đã cống hiến một đời cho đạo pháp, cuộc đời Ngài mẫu mực tài đức vẹn toàn danh tiếng Ngài cả 3 miền đất nước đều kính ngưỡng.

Ân đức sáng ngời sự hiện diện

Nhân vật

Từ ngày Phật giáo Việt Nam thống nhất trên cả nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập (1981-2022) đến nay đã 41 năm, với 3 vị Pháp chủ đã lần lượt nhẹ gót về Tây.

Đạo làm trụ trì

Đời sống

Làm trụ trì phải có ba điều kiện thì quý vị mới trở thành vị trụ trì giỏi, hộ trì chính pháp, giáo hóa chúng sinh. Ba điều kiện gì vậy?

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ: Một nhân cách lớn, một tấm gương sáng ngời vì Đạo pháp và Dân tộc

Nhân vật

Có thể nói, cuộc đời và đạo hạnh của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ như một quyển kinh Phật sống, là bài học cao quý cho hậu thế muôn đời. Cuộc đời Hòa thượng là minh chứng sinh động cho những giá trị văn hóa, đạo đức của Phật giáo trong đời sống x

Vấn đề tự sát trong Tăng đoàn thời Phật

Đời sống

Luật Ngũ phần ghi đức Phật kết giới 5 lần; luật Tăng-kỳ nói kết 4 lần. Giới văn tổng kết được Phật chế trong các văn bản luật Hán dịch. Thời đức Phật, Ngài không cho phép tự sát dưới bất cứ hình thức nào.