;

Sơ nét tìm hiểu về Niết-bàn

Tìm hiểu - Vấn đáp

Niết bàn trong Phật giáo không phải là một cõi Cực Lạc hay Thiên Đàng hưởng thụ vật chất và có vị trí không-thời gian như ở các tôn giáo khác, mà là trạng thái nội tâm không dính mắc trói buộc, là trạng thái nội tâm không loạn động phiền não, là nội

13 hạnh tu đầu đà

Tìm hiểu - Vấn đáp

Hạnh đầu đà là một trong những hạnh tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, thoát ly khỏi tham dục, trừ bỏ phiền não cấu trần.Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo.

Tà kiến mang đến khổ đau cho nhân loại

Tìm hiểu - Vấn đáp

Người có tà kiến, người có điên đảo kiến. Người ấy làm cho số đông xa lìa diệu pháp, an trú phi pháp. Chính một người này, này các Tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa lại bất hạnh cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho