;

an vị tượng phật bồ tát hộ pháp tại chùa thanh lương