;

Chúc Thánh


Sớ văn Phật đản

Nghi lễ tổng hợp

Nhân mùa Phật Đản 2568 lại về, thành kính cung tuyên lại cổ sớ với ngôn từ ngắn gọn, dễ hiểu nhưng hàm ẩn ý thiêng đạo mầu nhằm tri ân lịch đại tổ sư thiền phái Chúc Thánh.

Bài kệ truyền thừa của các tông phái

Đời sống

Các tông phái Phật giáo Việt Nam được truyền thừa và các thế hệ Chư tổ thường dùng các bài kệ để đặt pháp danh, pháp tự. Việc này bắt đầu xuất hiện khi có tông Lâm Tế và tông Tào Đông từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam khoảng thế kỷ thứ XVII.