;

đức bổn sư thích ca


Ý nghĩa Đại lễ Phật đản PL 2559 - DL 2015

Ngày truyền thống PG

Tinh thần hòa bình, tình thương, sự xóa bỏ hận thù đã được Đức Phật dạy hàng đệ tử phải quan tâm thật nhiều đến việc nuôi dưỡng đạo đức trong đời sống và thực hành bốn đức hạnh cao cả từ - bi - hỷ - xả, bởi vì nếu đời sống mà không có đạo đức và vị