;

Đức Phật Medhaṅkara


Đức Phật Medhakara là ai?

Phật sử-Tưởng niệm

Medhaṅkara là một nhà tu khổ hạnh luôn mang tinh thần vui vẻ trong những việc làm công đức và mang khát vọng bằng lời nguyện trở thành Phật để cứu độ chúng sinh. Đức Phật Medhaṅkara cùng kiếp với Đức Phật Dīpankara (Nhiên Ðăng).