;

hoà thượng thích bảo nghiêm chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp