;

lễ xuất gia


Lễ thế phát xuất gia tại chùa Từ Xuyên Thái Bình

Miền Bắc

Phật dạy: Sống trên cõi đời này, được làm thân người là khó, được nghe giáo pháp là khó, có duyên lành xuất gia làm sứ giả Như Lai càng khó. Cho nên, lễ thế phát (xuất gia) được coi là ngày lễ trọng đại đối với người tu hành. Người xuất gia rời bỏ đờ