;

món nợ


Món nợ Phật đản

Chúng ta, từ vị trưởng lão hòa thượng cho đến một cư sĩ trẻ, đều là con Phật. Nếu vì lý do gì đó chủ quan, mà bậc trưởng thượng cha ông chú bác nắm giữ từ đường hương hỏa, nghĩa vụ nhang khói cúng kiến, mà không làm tròn nghĩa vụ của mình, tự cắt hủy