;

ngủ gốc cây


13 hạnh tu đầu đà

Tìm hiểu - Vấn đáp

Hạnh đầu đà là một trong những hạnh tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, thoát ly khỏi tham dục, trừ bỏ phiền não cấu trần.Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hạnh đầu đà mà chứng đạo.