;

tổ minh phương


Hòa thượng Thích Đạt Thanh (1853 – 1973)

Nhân vật

Cuộc đời của Hòa thượng Thích Đạt Thanh là một tấm gương trí dũng của người con Phật, làm nên công đức cho sự nghiệp thống nhất Phật giáo nước nhà trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Nam.