;

Bài viết của tác giả: Dương Minh Tâm


Trang trí bày vẽ hình thức tốn kém, mất ý nghĩa

Có một số chùa hiện nay tu hành chỉ chú trọng hình thức, mấy hôm rày trong chùa các huynh lăng xăng,lít xít gắn đèn chớp dây viền quanh các bàn thờ Phật,và liệt vị Bồ tát, Thánh thần;tối đến mở đèn lên chớp chớp tá lả làm mất vẻ trang nghiêm chốn gi

Trang 1  /  1