Bài viết của tác giả: Huệ Hải


Lục tự Đại Minh chân ngôn trong Thiền quán

UM MANI PADMI HUM! gọi là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Nó có công năng diệt trừ mọi tai nạn, đau khổ, giúp người tu đạt trí tuệ sáng suốt của Phật Thừa, gọi là Đại Minh.

Trang 1  /  1