Bài viết của tác giả: Huỳnh Kim Quang


Thiền lúc làm việc, phương pháp mới điều giải cực nhọc

Tập thiền gồm tập trung vào hơi thở hay những cảm thọ của thân thể và nhận thức tư tưởng tạp niệm và cảm xúc mà không phán đoán khi chúng xảy ra. Rồi bạn nhẹ nhàng chuyển đối tượng tập trung, có thể là hơi thở của bạn trong thời gian thiền hay hoạt đ

Trang 1  /  1