Bài viết của tác giả: Thích Nữ Hằng Như


Phật giảng cho cư sĩ 'Năm điều nguy hiểm khi phạm giới'

Người Phật tử tại gia, muốn giữ vững huệ mạng, muốn tu học theo Phật, hầu vượt qua dòng sông sinh tử đến bờ bên kia. Điều kiện ắt có và đủ là chúng ta phải luôn lấy Chánh tín làm gốc, phải bám Giới làm thuyền, rồi mới tới Định, Huệ.

Trang 1  /  1