bộ tài chính


Dự thảo Thông tư quản lý tiền công đức của Bộ Tài chính không phù hợp với pháp luật hiện hành

Sự kiện - Vấn đề

Trung ương GHPGVN nhận định: Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi đối với lễ hội và di tích (lần 3) của Bộ Tài chính mặc dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn những quy định không phù hợp với pháp luật hiện hành, không phù hợp và không khả thi

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức..

Xã hội - Tâm linh

Thông tư này hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chứ