;

cao nguyên


Bão !

Thơ -Truyện- Sách

Gió lay đỗ gãy bờ tường cây xanh/Nhà tôn nhà ngói nhà tranh/Thảy đều trốc mái tan tành một phen