chữ không


Chữ 'KHÔNG' trong nhà Phật

Luận đàm - Giảng kinh

Trong Phật giáo thiền được xem là pháp môn phổ biến của đạo Phật, nhưng trên thực tế thiền được áp dụng trong tất cả mọi sinh hoạt của cuộc sống mà con người không hề để ý đến.